Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXVI/167/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 07 sierpnia 2009 roku

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art.58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

§ 1

1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 297 000,00 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 ) na realizację zadania inwestycyjnego w 2009 roku, pn:

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą – VIII etap”

2.Na zabezpieczenie pożyczki wskazuje się :

- weksel własny in blanco

§ 2

Zobowiązanie określone w § 1 będzie finansowane z dochodów własnych gminy

- z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Ustala się okres spłaty pożyczki w latach 2010 do 2016

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

UZASADNIENIE

Zadanie polega na budowie 32 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Jest ono zgodne z „Programem ogólnym budowy kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą”

Wg wstępnego rozpoznania wykonanych zostanie 30 szt. oczyszczalni ścieków składających się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego, które zalicza się do rozwiązań określonych ogólnie jako naturalne. Gleba dzięki zdolnościom samo oczyszczającym , które wykorzystuje się w systemach indywidualnego oczyszczania ścieków, skutecznie chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem przy bardzo małym zużyciu energii. Występuje możliwość estetycznego w komponowania w krajobraz. Cechuje ją prostota eksploatacji oraz niskie koszty oczyszczania.

Pozostałe dwie oczyszczalnie z uwagi na wymogi środowiskowe wykonane zostaną w technologii złoża biologicznego (osad czynny).

  1. oczyszczalnia ścieków dla budynku mieszkalnego w miejscowości Płomiany 29 (budynek socjalny) stanowiącego własność Gminy Dobrzyń n/W z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego;

  2. oczyszczalnia ścieków dla budynku mieszkalnego w miejscowości Zbyszewo 23 (świetlica) stanowiącego współwłasność Gminy Dobrzyń n/W z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków drenażem do gruntu.

Realizacja budowy 32 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
u mieszkańców naszej gminy pozwoli na osiągnięcie niżej podanych efektów ekologicznych :

1.Likwidacja nieszczelnych szamb zlokalizowanych przy indywidualnych gospodarstwach, a zanieczyszczających wody gruntowe;

2. Eliminację odpadów powstających w trakcie okresowego oczyszczania szamb;

3. Zlikwidowanie bezpośrednie dzikich włączeń ścieków do wód powierzchniowych.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-09-01 12:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-01 12:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1225
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-01 12:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205789
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony