Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVI/115/08

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  30 czerwca 2008 roku

 

         w  sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
na   terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 z 2006 roku Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, nr 173 poz.1218)

 

uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Określa się warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą;

3)Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej
    Dobrzyń nad Wisłą

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

6) dotacji – należy przez to rozumieć środki finansowe budżetu Miasta i Gminy przeznaczone na

    dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad  Wisłą;

  7)klubie sportowym – należy przez to rozumieć klub sportowy działający w formie  stowarzyszenia mający siedzibę na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

§ 3

 

Gmina udziela klubom sportowym wsparcia w formie:

  1) udostępniania gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla organizowania zajęć   i   imprez sportowych dla mieszkańców gminy;

  2) konsultowania z klubami sportowymi projektów uchwał Rady dotyczących sportu i krzewienia kultury, poprzez ich udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej lub przesłanie klubom sportowym oraz umożliwienie uczestniczenia w posiedzeniach komisji Rady lub Sesji Rady, podczas której będą one uchwalane;

   3) udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizacje zadań z zakresu rozwoju  sportu kwalifikowanego.

 

§ 4

 

1.Dotacje mogą otrzymać kluby sportowe, które prowadza działania w zakresie sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców gminy i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym  w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych.

2. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu przez Burmistrza postępowania konkursowego.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada
    w uchwale budżetowej.

 

§ 5

 

   1.W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki w zakresie rozwoju sportu  kwalifikowanego w następujących kategoriach:

a) koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów;

  b) koszty uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia;

c) koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie,

d) koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1

    dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie;

e) koszty obsługi sędziowskiej i medycznej;

  f) koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy i symbolicznych nagród;

g) koszty szkoleń i treningów zawodników;

h) koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania;

   i) koszty pośrednie, w szczególności koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne, obsługi  księgowej.

2. Dotacje nie będą udzielane na:

a) remonty budynków;

b) zadania i zakupy inwestycyjne;

c) zakup nieruchomości;

d) działalność gospodarcza;

e) koszty promocji;

f) premie dla zawodników.

g) pokrycia kosztów związanych z transferami zawodników;

h) pokrycie kosztów dojazdów na treningi.

 

§ 6

 

 1.Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się, co najmniej w prasie o zasięgu lokalnym, Biuletynie  Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

2. W ogłoszeniu o konkursie powinny być zawarte, co najmniej następujące informacje:

a) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs;

b) zasady przyznawania dotacji;

c) wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta;

d) miejsce i termin składania ofert;

e) miejsce i termin otwarcia ofert;

f) zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

§ 7

 

1.Oferta złożona przez klub sportowy ubiegający się o przyznanie dotacji powinna

   zawierać co najmniej:

a) nazwę i siedzibę oferenta;

b) dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax oraz adres e-mail;

c) formę prawna i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy;

d) numer NIP i REGON;

e) nazwę banku i numer rachunku bankowego;

f) rodzaj i cel zadania;

g) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania;

  h) kosztorys zawierający kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy;

i) wysokość wnioskowanej dotacji;

j) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje są zgodne
    z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

k) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

2. Do oferty, o której mowa w ust. 1 dołączyć należy, co najmniej:

   a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność z odpis tego    dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert;

b) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego;

  c) informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie  zadania;

d) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności.

   3. W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć do oferty oryginalne lub potwierdzone za  zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje, czy potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie oferenta.

  4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Konkurs na realizacje zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą;”.

 

§ 8

 

1.W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia komisję

   konkursowa.

2. Komisja składa się co najmniej z 3 osób.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą merytoryczni pracownicy Urzędu.

4. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

a) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny ofert;

b) przedłożenie wyników konkursu Burmistrzowi.

 

 

§ 9

 

 1.Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od upływu  terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

  2. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej jej członkowie zostają powiadomieni   nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

  3. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej    połowa jej członków.

 

§ 10

 

  1.Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza wymogi formalne, czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot, czy została złożona w terminie, czy podpisana została przez osoby umocowane do reprezentacji oraz czy z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie.

   2. Komisja konkursowa może wyznaczyć dodatkowy termin dla uzupełnienia braków formalnych   oferty. Oferta złożona po terminie nie może być uzupełniona. Komisja konkursowa wzywa oferenta do uzupełnienia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni. W takim przypadku komisja konkursowa zawiadamia wszystkich oferentów o terminie merytorycznego rozpatrzenia ofert, który nie może być wyznaczony później niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.

   3. Do dalszego etapu konkursu - oceny merytorycznej - dopuszczone zostają oferty spełniające  wymogi formalne.

 

§ 11

 

1.Dokonując oceny merytorycznej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:

a) rodzaj i cel zadania;

b) sposób realizacji zadania;

c) kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj kosztów;

d) udział środków własnych i posiadanych z innych źródeł;

e) zasoby kadrowe;

f) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego;

g) wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje;

   h) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z  zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.

  2. Oceny merytorycznej oferty członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie przyznając odpowiednio punkty od 1 do 5 oceniając poszczególne kryteria wymienione w ust. 1. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków komisji konkursowej.

  3. Podstawą do wyboru przez komisję konkursową oferty - jest uzyskanie przez nią, co najmniej  połowy możliwych do uzyskania punktów.

 

§ 12

 

1.Z przebiegu pracy komisji konkursowej sporządza się protokół, który powinien zawierać:

a) termin i miejsce rozpatrzenia ofert;

b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

c) liczbę zgłoszonych ofert;

  d) wskazanie ofert spełniających warunki formalne i uzasadnienie odrzucenia ofert nie  spełniających warunków formalnych;

e) wykaz ofert wybranych przez komisje z podaniem uzyskanych ocen;

  f) propozycje wysokości dotacji dla wybranych oferentów w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, wysokość wnioskowanej przez oferenta dotacji oraz wielkość środków finansowych przewidzianych do rozdysponowania w konkursie;

g) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;

h) podpisy członków komisji konkursowej.

  2. Oferty oraz inne dokumenty sporządzone przez komisję konkursową stanowią załączniki do  protokołu.

3. Komisja konkursowa przekazuje protokół Burmistrzowi.

 

§ 13

 

  1.Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje  Burmistrz w formie zarządzenia.

2. Konkurs winien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

3. Wyniki konkursu doręcza się wnioskodawcom i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulega rozwiązaniu.

 

§ 14

 

1.Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a klubem   sportowym, którego oferta została wybrana.

2. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie roku budżetowego, na który została przyznana.

3. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy.

4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowa winna zawierać w szczególności:

a) oznaczenie stron umowy;

b) rodzaj zadania podlegającego dotacji i cel, na jaki dotacja została przyznana;

c) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu na realizacje zadania;

d) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

e) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;

f) sposób i termin rozliczenia dotacji;

g) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

  h) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej  dotacji;

i) podpisy stron.

6. Załącznikiem do umowy jest zawarty w ofercie szczegółowy opis zadania i kosztorys.

 

§15

 

1.W trakcie realizacji zadania gmina dokonuje kontroli realizacji zadania.

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu wyznaczenia przez Burmistrza.

  3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz zawiadamia klub sportowy, co najmniej 3 dni  przed terminem planowanej kontroli.

4. Kontroli dokonuje się w siedzibie klubu sportowego lub w Urzędzie.

  5. Kontrolujący mają prawo żądania udzielenia informacji o przebiegu wykonania zadania, wszelkich dokumentów związanych z realizacji zadania i wydatkowaniem dotacji wglądu do dokumentacji księgowej.

6 Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

 

§16

 

1.Po zakończeniu realizacji zadania, klub sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania
w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który została zawarta umowa.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

3 sprawozdanie powinno zawierać, co najmniej:

a) informacje o przebiegu realizacji zadania;

b) Szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do umowy;

c) Inne istotne informacje o realizacji zadania;

d) Zestawienia rachunków potwierdzających wydatkowanie środków;

4 Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust 1.

 

§17

 

1.Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym realizowane jest zadanie, przedstawia podczas Sesji Rady informacje o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe.

2.Burmistrz wyznacza pracownika urzędu odpowiedzialnego za koordynację i wykonanie zadań
z  zakresu realizacji zadań objętych niniejszą uchwałą.

 

§ 18

 

Uchyla się uchwałę Nr XV/99/08 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na   terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 19

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

 

§ 20

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-27 09:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-08-27 09:48
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1482
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 10:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5198802
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony