Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 6/99 Zarządu miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 20 stycznia 1999 r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 1999 rok.

Na podstawie art. 126 i art.89 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 11998 r. Nr 155, poz. 1014)

Zarząd miasta i Gminy
uchwala, co następuje:


§1

ustala się szczegółowy plan wydatków budżetu gminy na 1999 r. zwany ” układem wykonawczym” według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-19 09:20
Załącznik nr 2 Do uchwały 6/98 Zarządu Miasta i Gminy W Dobrzyniu nad Wisłą Z dnia 20 stycznia 1999r.
Dz.Rozdz.§WyszczególnieniePlan 1999 r.
40Rolnictwo335.000
4495Pozostała działalność335.000
14Wynagrodzenia agencyjno - pozycyjne1.000
31Materiały i wyposażenie
1.900
36Usługi materialne2.100
72Wydatki na finansowanie inwestycji330.000
45Leśnictwo2.000
4995Pozostała działalność2.000
31
Materiały i wyposażenie2.000
50Transport150.000
5613Utrzymanie dróg publicznych i gminnych150.000
31Materiały i wyposażenie40.000
36Usługi materialne110.000
70Gospodarka komunalna821.006
7231Zieleń w miastach69.3370
11Wynagrodzenie osobowe ( 3 etaty )46.812
17Nagrody zakładowego funduszu nagród
3.577
21Nagrody i wydatki osobowe1.700
31Materiały i wyposażenie3.000
36Usługi materialne300
43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1.350
41Składki na ubezpieczenia społeczne11.086
42Składki na fundusz Pracy1.512
7261Ulice, place, mosty i wiadukty273.457
11Wynagrodzenia osobowe(6 etatów)63.744
17Zakładowy fundusz nagród4.870
21Nagrody i wydatki osobowe2.500
31Materiały i wyposażenie20.000
36Usługi materialne162.500
41Składki na ubezpieczenia społeczne15.095
42Składki na Fundusz pracy2.058
43Odpisy na zakładowy fundusz socjalny2.700
7262Oświetlenie ulic100.000
35Energia70.000
36Usługi materialne30.000
7281Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej365.602
11Wynagrodzenia osobowe (7 etatów)105.648
17Zakładowy fundusz nagród8.037
21Nagrody i wydatki osobowe
2.000
31Materiały i wyposażenie130.000
35Energia
67.000
36Usługi materialne11.300
37Usługi niematerialne4.500
40Różne ubezpieczenia i składki
5.500
41Składki na ubezpieczenia społeczne25.0912
42Składki na fundusz pracy3.412
43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych3.150
7395Pozostała działalność12.600
11Wynagrodzenia osobowe
4.500
21Nagrody i wydatki osobowe1.100
41
Składki na ubezpieczenia społeczne2.200
42Składki na fundusz pracy300
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4.500
74Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne64.000
7253Ochotnicze straże pożarne64.000
31
Materiały i wyposażenie40.000
35
Energia2.000
36Usługi materialne17.000
37Usługi niematerialne1.000
40Różne ubezpieczenia i składki4.000
79Oświata i wychowanie
3.943.912
7911Szkoły podstawowe3.220.912
11Wynagrodzenie osobowe1.967.000
17Zakładowy fundusz nagród145.324
21Świadczenia pracownicze, nagrody
11.000
25Dodatki mieszkaniowe40.000
28Delegacje
15.000
31Materiały i wyposażenie220.000
35Energia, woda40.000
36Usługi materialne51.038
37Usługi niematerialne10.000
38Pomoce dydaktyczne – książki12.000
41Składka na ubezpieczenie społeczne388.668
42Składka na Fundusz Pracy45.239
43Odpis na zakładowy fundusz socjalny125.643
72Inwestycje150.000
7913
Dowożenie uczniów do szkół
108.066
11Wynagrodzenie osobowe45.046
17Zakładowy fundusz nagród3.100
21Świadczenia pracownice, nagrody450
31Paliwo, oleje i części41.640
36Usługi materialne4.500
37Usługi niematerialne500
40Różne ubezpieczenia1.400
41Składka na ubezpieczenie społeczne8.612
42Składka na fundusz pracy
1.018
43Odpis na zakładowy fundusz socjalny1.800
7916Zespół Obsługi Szkół
139.137
11Wynagrodzenie osobowe93.908
17Zakładowy fundusz nagród6.581
21Świadczenia pracownicze, nagrody450
28Delegacje
800
31Materiały i wyposażenie8.600
36Usługi materialne2.500
37Usługi niematerialne2.500
38Pomoce dydaktyczne – książki500
41Składka na ubezpieczenie społeczne17.974
42Składka na Fundusz Pracy2.124
43Zakładowy fundusz socjalny1.800
8211Przedszkole143.271
11Wynagrodzenie osobowe85.148
17Zakładowy fundusz nagród
4.776
21Świadczenia pracownicze, nagrody480
21Świadczenia pracownicze, nagrody480
25Dodatki mieszkaniowe3.100
28Delegacje
150
31Materiały i wyposażenie11.800
32Zakup artykułów spożywczych 7.500
35Energia, woda1.780
36Usługi materialne2.500
37Usługi niematerialne1.300
38Pomoce dydaktyczne1.545
41Składka na ubezpieczenie społeczne16.474
42Składka na Fundusz Pracy1.947
43Odpis na fundusz socjalny4.771
8213Wychowanie przedszkola251.409
11Wynagrodzenie osobowe153.449
17Zakładowy fundusz nagród11.119
21Świadczenia pracownicze, nagrody1.180
25
Dodatki mieszkaniowe8.750
28Delegacje3.980
31
Materiały i wyposażenie13.144
35Energia, woda3.600
36Usługi materialne2.800
37Usługi nie materialne1.400
38Pomoce dydaktyczne – książki7.100
41Składka na ubezpieczenie społeczne31.171
42Składka na Fundusz Pracy3.684
43Zakładowy fundusz socjalny9.982
8232Świetlice77.117
11Wynagrodzenie osobowe48.997
17Zakładowy fundusz nagród3.730
21Świadczenia pracownicze, nagrody635
25Dodatki mieszkaniowe2.500
28Delegacje800
31Materiały i wyposażenie3.732
35Energia, woda500
36Usługi materialne700
37Usługi niematerialne300
38Pomoce dydaktyczne – książki1.000
41Składka na ubezpieczenie socjalne9.870
42Składka na fundusz pracy1.166
43Zakładowy fundusz socjalny3.187
8011Szkoły zawodowe4.000
31Wyposażenie4.000
83Kultura i sztuka104.833
8322Biblioteki90.333
48Dotacja dla jedn. gospodarki pozabudżetowej
90.333
8333Świetlice i kluby
6.500
48Dotacje dla jedn. gospodarki pozabudżetowej6.500
8495Pozostała działalność8.000
31Materiały i wyposażenie3.000
36Usługi materialne5.000
86Opieka społeczna801.952
8612Usługi opiekuńcze10.000
11Wynagrodzenie osobowe6.599
17
Nagrody z zakładowego funduszu nagród652
41Składki na ubezpieczenie społeczne2.023
42Składki na fundusz pracy276
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych450
8613Zasiłki i pomoc w naturze384.000
22Świadczenia społeczne384.000
8615
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej134.952
11Wynagrodzenia osobowe97.956
17Zakładowy fundusz nagród7.486
41Składki na ubezpieczenia społ.23.197
42Składki na Fundusz Pracy3.163
43Odpisy na zakładowy fundusz socjalny3.150
8616Dodatki mieszkaniowe128.000
22Świadczenia społeczne128.000
8617Pozostała działalność85.000
22Świadczenia społeczne85.000
8695Pozostała działalność60.000
11Wynagrodzenia osobowe4.428
22Świadczenia społeczne53.240
31Materiały i wyposażenie500
36Usługi materialne500
41Składki na ubezpieczenie społeczne974
42Składki na Fundusz Pracy133
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.225
85Ochrona zdrowia70.000
8536Przeciwdziałanie alkoholizmowi60.000
11Wynagrodzenie osobowe8.208
17Nagrody z zakładowego funduszu nagród627
25Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4.800
28Podróże służbowe krajowe
4.000
31Wyposażenie i materiały5.000
35Energia1.000
36Usługi materialne2.000
37Usługi niematerialne10.000
38Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki5.000
41Składka na ubezpieczenie społeczne1.940
42Składka na Fundusz Pracy265
43Odpisy na zakładowy fundusz socjalny225
48Pozostałe dotacje10.000
22Świadczenia społeczne6.933
8595Pozostała działalność10.000
31
Materiały i wyposażenie10.000
87Kultura fizyczna i sport56.000
8795
Pozostała działalność10.000
31Materiały i wyposażenie43.000
28Delegacje1.500
35Energia1.000
36Usługi materialne5.500
37Usługi niematerialne3.000
40Różne ubezpieczenie i składki2.000
88Turystyka i Wypoczynek10.000
8895Pozostała działalność10.000
31Materiały i wyposażenie3.500
36Usługi materialne3.500
37Usługi niematerialne3.000
89Różna działalność2.000
9631Stowarzyszenia2.000
40Różne opłaty i składki2.000
91Administracja państwowa i samorządowa1.1332.985
9142Urzędy wojewódzki
78.593
11Wynagrodzenia osobowe57.408
17Nagrody z zakładowego funduszu Pracy
4.386
41Składki na ubezpieczenie społeczne13.595
42Składki na Fundusz Pracy1.854
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.350
9143Urzędy rejonowe26.799
11Wynagrodzenia osobowe26.799
17Nagrody z zakładowego funduszu nagród1.496
41Składka na ubezpieczenie społeczne4.637
42Składka na fundusz pracy632
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych450
9144Rady gmin (miasta)30.000
25
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych25.000
31Materiały i wyposażenie5.000
9146Urzędy gmin (miasta)1.176.593
11Wynagrodzenie osobowe624.485
17Nagrody z zakładowego funduszu nagród
45.859
21Nagrody i wydatki osobowe3.500
25Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6.000
28Delegacje3.500
31Materiały i wyposażenie207.700
35Usługi materialne70.000
37Usługi niematerialne18.000
40Różne ubezpieczenia i składki5.500
41Składki na ubezpieczenia społeczne152.825
42Składka na fundusz pracy20.011
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych12.713
9195Pozostała działalność21.000
14Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne13.100
25Różne wydatki na rzecz osób fizycznych6.500
31Materiały i wyposażenia600
40Różne opłaty i składki800
95Bezpieczeństwo publiczne5.000
9395Pozostała działalność5.000
31Materiały i wyposażenie5.000
97Różne rozliczenia4.392
9718Rezerwy ogólne i celowe4.392
81Rezerwy4.392
7.703.080
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-19 09:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-19 09:21
Rozdział………8333………………………
(nazwa rozdz. lub śr. specjal.)

Zakłady budżetowe
Środki Specjalne

Zestawienie planowanych Przychodów i rozchodów
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-20 10:14
Lp.Wyszczególnienie§Przewidywane wykonaniePlan
1.Stan środków obrotowych na początku roku (a+ b+c-d+e)x
Z tego:
a)zapasy materiałów,wyrobów i inne

b) środki pieniężne

c) należności

d)zobowiązania

e)inne (podać jakie)

Przychody ogółem
Z tego:
a) dotacje z budżetu

b) wpływy ze sprzedaży usług , wyrobów i składników majątkowych

c) pozostałe przychody

razem (1p. 1+2)
suma bilansowa

72


42


43

x

x
5.0006.500
Rozchody ogółem5.0005.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników11
Nagrody z zakładowego funduszu nagród17
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń21
Podróże krajowe służbowe28
Materiały i wyposażenie312.500
Energia355.00060
Usługi materialne362.500
Usługi niematerialne371.440
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki38
Różne opłaty i książki40
Składki na ubezpieczenia społeczne41
Składki na fundusz pracy42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.43
Stan środków obrotowych na koniec roku (1p. 3-4)x
W tym; środki pieniężne
Planowany stan środ. Obrotowych na koniec roku
x
W tym: środki pieniężnex
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-20 10:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-20 10:15
Kalkulacja
Wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

Sporządził

………………………………..

Rozdział…fundusz ochrony Środowiska…………………………………
(nazwa rozdz. lub śr. specjal.)

Zakłady Budżetowe
Środki Specjalne

Zestawienie Planowanych Przychodów i rozchodów
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-20 10:39
Lp.Wyszczególnienie§Przewidywane wykonaniePlan
1.Stan środków obrotowych na początku roku (a+ b+c-d+e)x
Z tego:
a)zapasy materiałów,wyrobów i inne
x
b) środki pieniężne x
c) należnościx
d) zobowiązaniax
e)inne (podać jakie)x
Przychody ogółemx3.0003.000
Z tego:
a) dotacje z budżetu
72
b) wpływy ze sprzedaży usług , wyrobów i składników majątkowych42
c) pozostałe przychody433.0003.000
razem (1p. 1+2)
suma bilansowa
x
Rozchody ogółemx3.0003.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników11
Nagrody z zakładowego funduszu nagród17
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń21
Podróże krajowe służbowe28
Materiały i wyposażenie312.0002.000
Energia35
Usługi materialne361.0001.000
Usługi niematerialne37
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki38
Różne opłaty i książki40
Składki na ubezpieczenia społeczne41
Składki na fundusz pracy42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.43
Stan środków obrotowych na koniec roku (1p. 3-4)x
W tym; środki pieniężne
Planowany stan środ. Obrotowych na koniec roku
x
W tym: środki pieniężnex
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-20 12:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-20 12:49
Kalkulacja
Wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

Sporządził

………………………………..

Rozdział………………8322……………………………………….
(nazwa rozdz. lub śr. specjal.)

Zakłady budżetowe
Środki Specjalne

Zestawienie planowanych Przychodów i rozchodów
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-20 13:07
Lp.Wyszczególnienie§Przewidywane wykonaniePlan
1.Stan środków obrotowych na początku roku (a+ b+c-d+e)x
Z tego:
a)zapasy materiałów,wyrobów i inne
x
b) środki pieniężnex
c) należnościx
d)zobowiązaniax
e)inne (podać jakie)x
Przychody ogółemx
Z tego:
a) dotacje z budżetu
7272.19290.333
b) wpływy ze sprzedaży usług , wyrobów i składników majątkowych42
c) pozostałe przychody43
razem (1p. 1+2)
suma bilansowa
x
Rozchody ogółem
x
Wynagrodzenia osobowe pracowników11
Nagrody z zakładowego funduszu nagród172.3624.126
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń21200250
Podróże krajowe służbowe28100
Materiały i wyposażenie314.000
Energia352.200
Usługi materialne3611.0062.000
Usługi niematerialne37200
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki387.100
Różne opłaty i książki40250
Składki na ubezpieczenia społeczne4117.95012.788
Składki na fundusz pracy421.1801.744
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.431.4941.575
Stan środków obrotowych na koniec roku (1p. 3-4)x
W tym; środki pieniężne
Planowany stan środ. Obrotowych na koniec roku
x
W tym: środki pieniężnex
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-20 13:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-20 13:07
Kalkulacja
Wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

Sporządził

………………………………..
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-20 13:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2195
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-20 13:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159166
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony