Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

 

S T A T U T

 

 

S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E J

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

w

 

K R O J CZ Y N I E

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20.11.1989 r. ( Dz. U. 1991/ 120/526, 2000/2/11) o prawach dziecka.

2.Ustawa z dnia 7 września 1991 r.( Dz. U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781,   2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 294/2104, 2006/144/1043, 208/1532, 227/1658, 2007/42/273, 80/542, 115/791, 120/818, 180/1280, 181/1292, 2008/70/416, 145/917, 216/1370, 2009/6/33, 31/206, 56/458, 219/1705, 2010/44/250, 54/320, 148/991, 127/857, 2009/157/1241) o systemie oświaty.

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  ( Dz. U. 2006/97/674, 170/1218, 220/1600, 2007/17/95, 80/542, 102/689, 158/1103, 176/1238, 191/1369, 247/1821, 2008/145/917, 227/1505, 2009/1/1, 56/458, 67/572, 97/800, 231/1650, 219/1706) Karta Nauczyciela .

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  ( Dz. U. 1998/21/94, 106/668, 113/717, 1999/99/1152, 2000/19/239, 43/489, 107/1127, 120/1268, 2001/11/84, 28/301, 52/538, 99/1075, 111/1194, 123/1354, 128/1405, 154/1805, 2002/74/676, 123/1354, 135/1146, 199/1673, 200/1679, 2003/166/1608, 213/2081, 2004/96/959, 99/1001, 120/1252, 240/2407, 2005/10/71, 68/610, 86/732, 167/1398, 2006/104/708, 711, 133/935, 217/1587, 221/1615, 2007/64/426, 89/589, 176/1239, 181/1288, 2008/93/586, 223/1460, 237/1654, 2009/6/33, 98/817, 99/825, 115/958, 219/1704, 2010/105/655, 135/912)  Kodeks Pracy.

5. Rozporządzenie MEN  z dnia 18.IX.2008 r. ( Dz. U. 2008/175/1086 ) w sprawie sposobu    i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

6. Rozporządzenie MEN i S z dnia 12 lutego 2002 r.(Dz. U. 2002/15/142 , 137/ 1155, 2003/39/337, 116/1093, 2004/43/393, 2005/30/252, 2008/72/420, 2009/54/442)w sprawie ramowych planów nauczania  w szkołach publicznych.

7. Rozporządzenie MEN   z dnia 30.04.2007 r. (Dz. U. 2007/83/562, 130/906, 2008/3/9, 178/1097, 2009/58/475, 83/694, 141/1150, 2010/156/1046) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów  i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów      w szkołach publicznych.

8. Rozporządzenie MEN i S z dnia 18 kwietnia 2002 r. ( Dz.U. 2002/46/432, 2003/104/965, 141/1362, 2004/164/1716, 2005/142/1191, 2006/36/250, 86/595, 141/999, 2010/2/4, 186/1245) w sprawie organizacji roku szkolnego.                

9. Rozporządzenie  MEN i S  z  dnia   20 lutego 2004  r.  (Dz. U. 2004/26/232, 2009/31/208) w  sprawie  warunków  i  trybu przyjmowania uczniów do   szkół publicznych  oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. ( Dz. U. 2003/11/114) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

11. Rozporządzenie MEN z dnia 7 III 2005 r. (Dz. U. 2005/52/466)  w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

12. Rozporządzenie MENiS z dnia 3 II 2009 r w sprawie organizowania  wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. 2009/23/133).

13. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 XII 2002 r. ( Dz. U. 2003/6/69, 2009/139/1130) w sprawie bezpieczeństwa i higieny    w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

14. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. 2002/56/506 ) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2009/4/17)                 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

16.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

17. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 XII 2004 r ( Dz. U. 2004/260/2593, 2007/214/1580) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

NAZWA   SZKOŁY.

§1

 

1.       Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie jest szkołą publiczną.  Szkoła  nosi  nazwę:  Szkoła  Podstawowa  im. Tadeusza  Kościuszki  w  Krojczynie. Ustalona  przez  szkołę  nazwa  jest  używana  przez  szkołę  w  pełnym  brzmieniu.

2.       Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie,                          87 – 610 Dobrzyń n.Wisłą.

3.       Organem  prowadzącym  szkołę  jest  Miasto i Gmina w Dobrzyniu  n.Wisłą.

4.       Nadzór  pedagogiczny  sprawuje  Kuratorium  Oświaty w Bydgoszczy Delegatura  we  Włocławku ul. Okrzei 64, 87 – 800 Włocławek.

5.       Cykl  kształcenia  trwa  6  lat.

6.       Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.

7.       Zajęcia  dydaktyczne  odbywają  się  zgodnie  z  ustalonym  planem  lekcyjnym.

8.       Czas  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktycznych  oraz  przerw  i  ferii  określa  Minister  Edukacji  Narodowej  w  drodze  rozporządzenia                    w  sprawie  organizacji  roku szkolnego.

9.       Uczniami szkoły są w zasadzie dzieci zamieszkałe w obwodzie określonym Uchwałą  Nr 4/35/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą z dnia 12 marca 1999 r. Obwód szkoły obejmuje miejscowości:

 

Krojczyn,

Glewo,

Grochowalsk,

Kisielewo,

Krępa,

Szpiegowo,

Tulibowo.

 

10. Uczniami szkoły  mogą być również dzieci niezamieszkałe w obwodzie       szkoły, w miarę posiadania przez szkołę wolnych miejsc.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE   I   ZADANIA   SZKOŁY.

§2

1.Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie  o  systemie  oświaty                     oraz  w  odpowiednich  przepisach  wykonawczych  opracowanych  na  jej  podstawie, w  szczególności:

·          zapewnia możliwości pobierania nauki zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia,

·          umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectwa  ukończenia  szkoły,

·          umożliwia  absolwentom  dalsza  naukę  w  gimnazjum,

·          kształtuje  środowisko  wychowawcze  sprzyjające  realizacji  celów                     i  zasad  określonych w  ustawie  o  systemie  oświaty,  stosownie                            do  warunków  szkoły  i  wieku  uczniów,

·          sprawuje  opiekę  nad  uczniami  stosownie  do  ich  potrzeb   i  możliwości  szkoły,

·          umożliwia  podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,  językowej  religijnej  poprzez:  realizowanie  zagadnień  programowych  związanych  z  wymienioną  wyżej   tematyką  oraz  udział  w  uroczystościach  szkolnych,  środowiskowych      i  państwowych,                                         

·          udziela  uczniom  pomocy  psychologiczno - pedagogicznej  poprzez:                         poradnie pedagogiczno - psychologiczne,  indywidualne  rozmowy                               z  rodzicami,  pedagogizację  rodziców  na  spotkaniach  z  rodzicami,  powierzenie  pedagogowi szkolnemu  zadań  dotyczących  pomocy  psychologiczno - pedagogicznej,

·          organizuje  opiekę  nad  uczniami  niepełnosprawnymi  uczęszczającymi                      do  szkoły. W  przypadku  konieczności  zorganizowania  w/w  opieki  zobowiązuje  się  udzielić  porady  informacyjnej  rodzicom  o  wyborze  odpowiedniej  placówki  dydaktyczno-  wychowawczej  dla  określonego  przypadku  kalectwa.  W  przypadku  niskiego  stopnia  kalectwa  szkoła  zapewnia  pomoc  poprzez:  umożliwienie  pobierania  nauki  razem                    z  rówieśnikami w  danym  oddziale  tutejszej  szkoły  lub  indywidualnie                           w  miejscu  zamieszkania  ucznia,

·          umożliwia realizację indywidualnych programów nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Odbywa się to na podstawie orzeczeń poradni pedagogiczno – psychologicznej,

·          umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez : zajęcia pozalekcyjne, organizacje uczniowskie, koła zainteresowań itp.,

·          umożliwia uczniom atrakcyjny i nowatorski proces nauczania                                          i wychowania.

1.1 Nauczanie i wychowanie ma na celu:

·          rozwijanie u uczniów miłości do Ojczyzny, poszanowania godła i symboli narodowych, budzenie szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych,

·          zgłębianie wiadomości oraz krzewienie tradycji związanych z patronem szkoły,

·          przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i współuczestnictwa w życiu kraju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,

·          kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony przyrody przez upowszechnianie wiedzy ekologicznej,

·          przygotowanie uczniów do rozumienia wartości własnego życia i zdrowia oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej,

·          rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków sportu, turystyki  i aktywnego wypoczynku.

2. W celubezpiecznego pobytu ucznia w szkole należy:

2.1 Opiekę  nad  uczniami  przebywającymi  w  szkole  podczas  zajęć  obowiązkowych sprawują  nauczyciele,  podczas  zajęć  nadobowiązkowych  nauczyciele, którym  te  zajęcia    powierzono. W wyjątkowych przypadkach, gdy nauczyciel musi przerwać zajęcia może powierzyć sprawowanie opieki nad uczniami ( nie dłużej niż 5 min ) woźnej lub sprzątaczce szkolnej lub innemu pracownikowi obsługi. Jeżeli nauczyciel musi przerwać zajęcia na czas dłuższy niż 5 min o fakcie tym musi powiadomić dyrektora szkoły.

2.2  Uczniowie  pozostający  na  terenie  szkoły    po  zajęciach  obowiązkowych                             i  nadobowiązkowych  oczekujący  na  dowóz  przebywają  pod  opieką  nauczyciela  świetlicy  szkolnej  w  świetlicy  lub  wyznaczonym  przez  tego  nauczyciela  miejscu.

2.3 Zasady  organizacyjno-porządkowe  pełnienia  dyżurów  nauczycielskich  określa zarządzenie    dyrektora  szkoły, czas pełnienia dyżurów określa harmonogram dyżurów nauczycielskich opracowany na dany rok szkolny.

2.4 Sprawowanie  opieki  nad  uczniami  podczas  zajęć  poza  terenem  szkoły                w  trakcie wycieczek  organizowanych przez  szkołę  podejmują  nauczyciele,  wychowawcy  wraz   z  przedstawicielami  trójek  klasowych.

2.5 Nauczyciel  sprawuje  opiekę  indywidualną  przez  ciągły  kontakt                                z  uczniami  oddziału przedszkolnego,  klas  I - III,  podczas  lekcji  i  przerw  międzylekcyjnych. Sprawuje  opiekę  nad  uczniami  z  zaburzeniami  rozwojowymi,  uszkodzeniami  narządów: ruchu, słuchu, wzroku poprzez właściwy dobór miejsca w klasie, utrzymanie kontaktu  z lekarzem i pielęgniarką szkolną, w miarę potrzeby kierowanie do specjalistycznych przychodni lekarskich, zapobieganie pogłębianiu się schorzeń narządów ruchu, poprzez organizowanie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

2.6 Opieka  nad  uczniami,  którym  z  powodu  warunków  rodzinnych  lub  losowych  potrzebne  są  szczególne  formy  tej  opieki  sprawowana  jest  poprzez:

·        uzupełnienie  przez  szkołę  brakujących  podręczników,

·        zapewnienie  bezpłatnego  śniadania,

·        zwolnienie z  opłat  oraz  składek,

·        zwolnienie  z  opłat  w  ramach  limitu  zwolnień  określonych  przez  placówkę  ubezpieczeniową,

·        współpracę  z  placówką  opieki  społecznej  w  celu  uzyskania  doraźnej  pomocy  finansowej.

2.7 Dyrektor  szkoły  powierza  każdy  oddział  szczególnej  opiece  wychowawczej  jednemu z  nauczycieli,  uczących  w  danym  oddziale  zwanemu  dalej  „wychowawcą”.

2.8 Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności  pożądane  jest,  by wychowawca  prowadził  swój oddział  przez cały etap edukacyjny, szczególnie w klasach I – III.

2.9. W celubezpiecznego pobytu ucznia w szkole należy  również:

·        uzgadniać z dyrekcją szkołykażde wyjście klasy- grupy uczniów poza teren szkoły i wpisać do zeszytu wyjść znajdującego się w dyżurce szkolnej,

·        za zapewnienie ładu i porządku w obiektach szkolnych odpowiedzialni są pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi, a wszelkie zagrożenia, awarie i nieprawidłowości należy zgłaszać dyrektorowi szkoły,

·        organizować obowiązkowe szkolenia bhp i p.poż. dla wszystkichpracowników,

·        przeprowadzać po każdej przerwie w zajęciach szkolnych trwającej ponad dwa tygodnie przeglądy stanu bezpieczeństwa obiektu szkolnego oraz przeglądy wynikające z obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

 

§3

1. Szkoła realizuje cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami społecznymi  i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami wspierającymi działalność lekcyjną, pozalekcyjną  i pozaszkolną.

2. Całokształt zadań wychowawczych realizowanych przez szkołę ujęty jest                              w szkolnych programach wychowawczym i profilaktykiopiniowanych Samorząd Uczniowski, a uchwalonych przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z  Radą Rodziców. Program wychowawczy i profilaktyki stanowią załączniki do statutu szkoły.

§4

 

 Dla zapewnienia realizacji  celów  i  zadań  wynikających z ustawy oraz zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych utworzone są zespoły nauczycielskie.

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w nauczaniu zintegrowanym oraz nauczyciele pracujący w klasach IV-VI tworzą zespoły, których zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania  oraz  modyfikowania ich, planowanie  wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ukierunkowanie potrzeb procesu dydaktyczno-wychowawczego i badań osiągnięć uczniów.

2. W celu ukierunkowania realizacji  zadań wynikających z reformy systemu edukacji  tworzy się następujące zespoły problemowe do spraw:

·     wewnątrzszkolnego  systemu ocenianiai jego  ewaluacji,

·     programu wychowawczego,

·     programu profilaktyki,

·     przyznawania uczniom wszelkich form pomocy  świadczonej przez szkołę.

3. Powołuje się następujące  zespoły przedmiotowe:

·     edukacji przedszkolnej i I etap nauczania klasy I – III,

·     II etap edukacji  klasy IV – VI. .

4.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.

5. Przewodniczący składa sprawozdanie z działalności zespołu dwa razy w roku szkolnym na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ III

SYSTEM OCENIANIA WSZKOLE

§5

Szkoła działając zgodnie z aktualnym na daną chwilę rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania                          i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów                       w szkołach publicznych, posiada własne szczegółowe Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO).

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w szkole musi być zgodne z przyjętymi poniżej ogólnymi zasadami.

1.Oceny  bieżące  i  klasyfikacyjne  tj.   semestralne   i   roczne wystawiane będą  w klasach IV-VI w skali od l  do 6 przy czym:

 l - oznacza stopień niedostateczny; 

2- oznacza stopień dopuszczający;  

3- oznacza stopień dostateczny;      

4- oznacza stopień dobry;                 

5- oznacza stopień bardzo dobry;      

6- oznacza stopień celujący;              

1.1  Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych cyfrą stosowane będą w zapisach w dziennikach lekcyjnych poszczególnych oddziałów jako cząstkowe oceny bieżące oraz w dzienniczkach i zeszytach ucznia.

1. 2Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych nazwą                 w skrócie stosowane będą w:

a) ocenie sprawdzianów.

1.3  Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych pełną nazwą będą stosowane w:

a) dziennikach lekcyjnych jako ocena klasyfikacyjna na I semestr i  koniec roku szkolnego,

b) w arkuszach ocen.

2.  W klasach I-III oceny klasyfikacyjne, semestralne i roczne są ocenami opisowymi.

2.1  Oceny  semestralne  stosować  należy  w  dziennikach   lekcyjnych                            i informacji dla rodziców.

2.2  Oceny roczne stosować należy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen  

        i świadectwach szkolnych.

3.Oceny semestralne i roczne  zachowania dla uczniów klas IV-VI wystawiane będą  w/g skali:

·     zachowanie wzorowe,

·     zachowanie bardzo dobre,        

·     zachowanie dobre,                  

·     zachowanie poprawne,          

·     zachowanie nieodpowiednie,

·     zachowanie naganne.

  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia, jak i jego rodziców( prawnych opiekunów ), nauczyciel ocenę uzasadnia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja  dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom   ( prawnym opiekunom ) .

3.1   Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

·     wywiązywanie się systematyczność obowiązków szkolnych,

·     postępowanie zgodne systematyczność dobrem społeczności szkolnej,

·     dbałość systematyczność honor systematyczność tradycje szkoły,

·     dbałość systematyczność piękno mowy ojczystej,

·     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

·     godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

·     okazywanie szacunku innym osobom.

3.2Szczegółowe zasady wystawiania ocen z zachowania określa WSO.

3.3Oceny z zachowania wpisywane są do:

·     dzienników lekcyjnych za I semestr i koniec roku szkolnego,

·     arkuszy ocen i świadectw na koniec roku szkolnego wyrażonych pełną nazwą.

 3.4Ocena zachowania niemoże mieć wpływu na:

·     ocenę z zajęć edukacyjnych,

·     promocję   do   klasy   programowo   wyższej   lub   ukończenia   szkoły podstawowej.

4.W klasach I-III ocena zachowania ucznia ma charakter opisowy.

5. Ocena ścieżek edukacyjnych w klasach IV – VI jest oceną słowną tj. pochwałą, wyróżnieniem itp.

§6

Klasyfikowanie

 

1.  Szkoła będzie dokonywała klasyfikacji śródrocznej  ( semestralnej ) w terminie określonym nie później niż 5 dni przed ustalonym okresem ferii zimowych, jednak nie później niż do 31 stycznia danego roku oraz klasyfikacji rocznej nie później niż 5 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

2.Klasyfikowanie śródroczne ( semestralne)  polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć, ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w ustalonym dla klasy planie nauczania i określeniu ocen klasyfikacyjnych w skali od l do 6 (od niedostatecznej do celującej) oraz oceny zachowania w klasach IV-VI w skali określonej w punkcie 3, a także w klasach I-III polegającej na ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej z osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz również opisowej oceny zachowania.

3.Klasyfikowanie roczne wszystkich etapów edukacyjnych w szkole dotyczy podsumowania osiągnięć uczniów w danym roku szkolnym wg zasad wymienionych  w punkcie 2.

4. Na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej zarówno śródrocznym jak i rocznym wychowawcy klas zobowiązani są powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych. Powiadomienie to ma miejsce poprzez pisemne powiadomienie rodziców ucznia  (prawnych opiekunów) i potwierdzenie przez podpis rodzica             przyjęcia propozycji oceny do wiadomości. Podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) powiadomienie przekazywane są dyrektorowi szkoły                                      i  przechowywane przez jeden rok  w dokumentacji szkolnej.

5.  Na tydzień przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani określić przypuszczalne oceny klasyfikacyjne z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych oraz zachowania                             i powiadomić o nich uczniów i rodziców. Podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) powiadomienie przekazywane są dyrektorowi szkoły                                      i  przechowywane przez jeden rok  w dokumentacji szkolnej.

6.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawcy klas .

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:

·          z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opiniiwydanej przez  lekarza na określony czas,

·          w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się adnotację „zwolniony".

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej)stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lubutrudnia kontynuowanie nauki                    w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

·          włączenie ucznia do zajęć dydaktyczno wyrównawczych w II semestrze bieżącego roku szkolnego,

·          otoczenie ucznia pomocą indywidualną ,

·          szkoła stwarza uczniowi możliwość uzupełnienia braków poprzez udział                          w programie naprawczym. O formach i terminach dotyczących realizacji tego programu nauczyciel lub wychowawca klasy powiadamia ucznia  i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§7

Egzaminy klasyfikacyjne

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę   na egzamin klasyfikacyjny.

4.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel zajęć edukacyjnych                         w obecności wychowawcy klasy w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

5.Egzamin klasyfikacyjny należy przeprowadzić najpóźniej na l tydzień przed posiedzeniem rocznym ( semestralnym )  Rady Pedagogicznej.

6.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić stosowną adnotację   w dokumentacji przebiegu nauczania.

§8

Promowanie

1.Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.Ucznia klasy I-IIIszkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, po spełnieniu następujących wymogów:

·          posiada uzasadnioną opinię wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo inną publiczną poradnię specjalistyczną orzekającą konieczność powtórzenia klasy,

·          nauczyciel zasięgnął opinii rodziców (prawnymi opiekunowie) ucznia.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymujepromocję do klasy programowo wyższej, a w klasie VI kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne  roczne wyższe od stopnia niedostatecznego oraz w klasie VI szkoły podstawowej przystąpił do sprawdzianu. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę semestralną ( roczną ) celującą. Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym nie przystępują do sprawdzianu w klasie VI.

4.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń który w wyniku klasyfikacji   rocznej    uzyskał    z  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem.

5.Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń,  który spełnił warunki, o których mowa w punkcie  4  oraz przystąpił do sprawdzianu.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków wymienionych w punkcie 1 i 3 nie otrzymuje promocji  i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem punkt  2.

7.Uczeń , który nieprzystąpił do sprawdzianu w klasie VI w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku , powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu  w następnym roku szkolnym.

8.W przypadkach szczególnych, losowych, bądź zdrowotnych,uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia   z    obowiązku    przystąpienia    do    sprawdzianu.    

9. Sprawdzian   jest powszechny i obowiązkowy.

10.Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian oraz nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Wynik   sprawdzianu   nie  wpływa  na   ukończenie   szkoły.   Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

§9

Egzaminy poprawkowe.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń,  który w wyniku klasyfikacji rocznej ( semestralnej ) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

3.Egzamin poprawkowy wyznacza się tylko do ocen rocznych w danym roku szkolnym. W przypadku gdy uczeń kwestionuje ocenę klasyfikacyjną śródroczną nie wyznacza się egzaminu poprawkowego.

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, zwyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, sztuki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w  ostatnim tygodniu ferii letnich  i powiadamia o powyższym  ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz komisję egzaminacyjną.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły                   w skład której wchodzą:

·      dyrektor szkoły,

·     członkowie komisji:

-         nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

-         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału                 w pracach komisji na własną prośbę. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.  Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.Wynik egzaminu wychowawca klasy odnotowuje w dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nic przystąpił do egzaminupoprawkowego                           w wyznaczonym terminie, może przystąpić da niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nieotrzymuje promocji i powtarza klasę.

10.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu    poprawkowego   z   jednych   zajęć   edukacyjnych,   pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne, są zgodne ze szkolnym planem nauczania i  realizowane    w klasie programowo wyższej.

11. Osobami odpowiedzialnymi za dopilnowanie zasad oceniania, klasyfikowania                                i promowania zgodnie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem  oceniania oraz prawem oświatowym    są nauczyciele zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas.

12.  Nadzór pedagogiczny nad prawidłowym ocenianiem,klasyfikowaniem                     i promowaniem oraz odpowiednią dokumentacją przebiegu nauczania pełni dyrektor szkoły.

13. Wyniki klasyfikacji i promocji zatwierdza Rada Pedagogiczna, a dyrektor jako przewodniczący odpowiada za podejmowanie przez radę uchwał zgodnych                   z przepisami   w tym zakresie.

14. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zachowania.

15. Nauczyciele i wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zajęć edukacyjnych, zasady te wywiesza się w salach lekcyjnych do wglądu uczniom                      i rodzicom  (prawnym opiekunom).

16. Dyrektor szkoły na zebraniu ogólnym z rodzicami  we wrześniu  informuje rodziców (prawnych opiekunów) o ogólnych zasadach oceniania ujętych                               w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

17. Wewnątrzszkolny system oceniania umieszcza się w bibliotece szkolnej do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom.

18.W szkole funkcjonuje przedmiotowy system oceniania w klasach IV – VI opracowany przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.

19. W szkole funkcjonuje szkolny program wspierania kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz szkolny program pracy z uczniami dyslektycznymi.

 

ROZDZIAŁ IV

§10

ORGANY   SZKOŁY

 

Organami  szkoły  są: Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna,   Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły.

I. Dyrektora  szkoły,powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą                    w trybie i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach.

1.Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły:

·        kieruje  bieżącą  działalnością  dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą  szkoły   oraz  reprezentuje  ją  na  zewnątrz,

·        sprawuje  nadzór  pedagogiczny  nad  działalnością  nauczycieli                       i  wychowawców,

·        sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania  prozdrowotne,

·        przewodniczy  Radzie  Pedagogicznej  oraz  realizuje  jej  uchwały  podjęte  w  ramach   jej  kompetencji,

·        dysponuje  środkami  finansowymi  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły   i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,

·        jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  szkole  nauczycieli  i  innych      pracowników  szkoły,  decyduje  w  szczególności  w  sprawach:                                                                        

1.     zatrudniania  i  zwalniania  nauczycieli  i  innych  pracowników, 

2.     przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych nauczycielom  oraz  innym  pracownikom  szkoły,

3.     wnioskowania w sprawie odznaczeń,  nagród  i  wyróżnień  dla  nauczycieli  i  innych  pracowników  szkoły,

4.     zatwierdzenia odbycia stażu przez nauczycieli ubiegających się                     o stopnie awansu zawodowego,

·        współpracuje  w  wykonywaniu  swoich  zadań  z  Radą  Pedagogiczną, Radą Rodziców ,   Samorządem  Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz organem prowadzącym,

·        może  w  drodze  decyzji  skreślić  ucznia  będącego  poza  obowiązkiem  szkolnym z  listy  uczniów,  skreślenie  takie  następuje  na  podstawie  decyzji  Rady  Pedagogicznej  po  zasięgnięciu  opinii  Samorządu  Uczniowskiego,

·        kontroluje  spełnianie  obowiązku  szkolnego  i  wydaje  decyzje  administracyjne w  zakresie  zezwolenia  na  spełnianie obowiązku  szkolnego  poza  szkołą oraz  przeprowadzenia  egzaminów  klasyfikacyjnych i poprawkowych,

·        na  wniosek  dyrektora  szkoły zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną  w  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  objęty  obowiązkiem  szkolnym  może  zostać  przeniesiony  przez  kuratora  oświaty do  innej  szkoły,

·        opracowuje  arkusz  organizacyjny  szkoły,

·        dokonuje  oceny  pracy  nauczycieli,

·        stwarza warunki umożliwiające nauczycielom zdobycie stopni awansu zawodowego,

·        ma prawo używania pieczęci osobowej z tytułem dyrektora oraz pieczęci nagłówkowej szkoły,

·        rozstrzyga  sprawy  sporne  i  konflikty  pomiędzy  organami szkoły.                                    

II. Rada Pedagogicznajest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowywania i opieki. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

1.Rada Pedagogiczna w formie uchwał zaświadcza, opiniuje  i wnioskuje                        w sprawach związanych z działalnością szkoły.

2.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

·               uchwalanie programów działających w szkole, w tym programu wychowawczego i  programu profilaktyki szkoły,

·               zatwierdzanie planu  pracy  szkoły,

·               zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,

·               zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,

·               ustalanie planu WDN,

·               podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

·               uchwalanie statutu szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

·               podejmowanie uchwał dotyczących przeniesienia ucznia do klasy równoległej, skreślenia ucznia z listy uczniów.

3.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

·        organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                 i poza lekcyjnych,

·        projekt planu finansowego w szkoły,

·        szkolny zestaw programów nauczania,

·        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

·        kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

·        propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,   wychowawczych   i opiekuńczych.

4. Rada Pedagogiczna zgodnie z własnym regulaminem może występować                       z wnioskami do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz organu prowadzącego   o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.

5. Na prośbę Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz organu prowadzącego  opiniuje pracę dyrektora szkoły .

6. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej.

III. Rada Rodziców  stanowi reprezentację rodziców  uczniów. Rada Rodziców                  i rada pedagogiczna współdziałają ze sobą  w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego  szkołę   oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny   z wnioskami                 i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

Do kompetencje Rady Rodziców należy:

1.     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

·     programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści                   i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

·     programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2.     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu                       z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

3.     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Wewnętrzną strukturę, tryb pracy, zasady wyborów oraz wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

IV.Samorząd Uczniowskitworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów.

Samorząd Uczniowski w szczególności ma prawo do:

·          zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem   i stawianymi wymaganiami,

·          organizacji życia szkolnego,

·          redagowania i wydawania gazety szkolnej,

·          organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  z dyrektorem szkoły,

·          wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,

·          prawidłowej organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

Samorząd Uczniowski opiniuje:

·          program wychowawczy szkoły i program profilaktyki szkoły,

·          może opiniować pracę ocenianych nauczycieli.

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

·          oceniania,  klasyfikowania i promowania,

·          form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,

·          przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków              i opinii  w zakresie praw uczniów z uwzględnieniem prawa odwołania się                od nałożonych na uczniów kar regulaminowych.

Samorząd Uczniowski opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. Szczegółowy zakres kompetencji zawiera Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

V. Rada Szkoły.

1. Powstanie rady szkoły organizuje Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na  wniosek Rady Rodziców. 

W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

·     nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

·     rodzice wybrani przez ogół rodziców.

Rada powinna liczyć co najmniej sześć osób. W skład Rady Szkoły mogą wchodzić inne osoby niż reprezentujące nauczycieli, rodziców i uczniów.

Kadencja rady trwa trzy lata. Można corocznie dokonać zmiany jednej trzeciej składu rady. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział dyrektor, ale jedynie              z głosem doradczym. Rada Szkoły bierze czynny udział w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania szkoły. Może podejmować działania o charakterze opiniodawczo-doradczym. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł.

2.Rady Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

·        uchwalanie statut szkoły,

·        przedstawia  wnioski doraźnych opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

·        może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole,

·        opiniuje plan pracy szkoły, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

·        z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego lub do wojewódzkiej rady oświatowej np.: w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych                           i przedmiotów nadobowiązkowych.

Zasady wydatkowania funduszy  określa Regulamin Rady Szkoły.

§11

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

1. Działające w szkole organy w ramach swoich szczegółowych regulaminów określają konieczność współpracy z pozostałymi organami szkoły.

2.Funkcję nadrzędną w zakresie rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych pomiędzy poszczególnymi organami  pełni dyrektor szkoły.

3.Podstawowymi  formami  rozwiązywania  ewentualnych   sporów  stanowiądziałania:

·        Rozmowy i konsultacje zwaśnionych stron.

·         Negocjacje z udziałem dyrektora  szkoły i przedstawiciela wskazanego przez zwaśnione strony organu szkoły.

Negocjacje prowadzone przez grupę mediacyjną powołaną na wniosek dwóch podmiotów spośród następujących organów szkoły:

·                         Dyrektor szkoły,

·                         Rada Pedagogiczna, 

·                         Rada Rodziców,

·                          Samorząd Uczniowski,   

·                          Rada Szkoły.

W skład grupy mediacyjnej wchodzą:

·      Po 1 przedstawicielu zwaśnionych  stron (  w przypadkach dotyczących samorządu uczniowskiego opiekun samorządu i jego przedstawiciel), 

·     po 1 przedstawicielu  pozostałych organów szkoły,

·     po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.

Członkowie grupy mediacyjnej wybierają ze swego składu przewodniczącego grupy, którego zadaniem jest prowadzenie obrad grupy mediacyjnej oraz  protokolanta, którego zadaniem jest protokołowanie posiedzeń grupy mediacyjnej. Przewodniczącym i protokolantem grupy mediacyjnej, nie może być przedstawiciel zwaśnionej strony.              

            Z posiedzeń grupy mediacyjnej sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków grupy. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu przez grupę mediacyjną dalsze działania mające na celu rozstrzygnięcie sporu przejmuje organ prowadzący szkołę. Wówczas przewodniczący grupy mediacyjnej zwraca się z prośbą do organu prowadzącego o podjęcie działań mających na celu rozstrzygnięcie sporu.

4.Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały,    o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ  prowadzący.

5.Rozstrzyga  sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie jepominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.

6. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły tj. Radą Rodziców.

7.Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

8.Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami                       i rodzicami.

9.Dba o przestrzeganie postanowień  zawartych w statucie szkoły, kierując się zasadami partnerstwa i obiektywizmu.

10.Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, publicznego w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły.

11.Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie w terminie określonym                    w Regulaminie Rady Rodziców, następnie uzgadnia z Rada Rodziców sposób postępowania  w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku barku uzgodnień dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu pracę szkoły.

§12

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY

 

1. W/w organom zapewnia się:

·     możliwość swobodnego działania w ramach swoich kompetencji określonych ustawą   i szczegółowo w ich regulaminach,

·     możliwośćrozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

·     możliwość bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły                                  o podejmowanych bądź planowanych decyzjach.

2. Dyrektor szkoły może zapraszać przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na posiedzenia Rady Pedagogicznej.

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania                             i kształcenia dzieci przez rozmowy i spotkania indywidualne z rodzicami, zebrania Rady Rodziców, uwzględniając prawo rodziców do:

·     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie  i szkole,

·     znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania                           i promowania uczniów  oraz  przeprowadzania egzaminów,

·     uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w nauce,

·     uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

·     wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

·     organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji              i dyskusji wychowawczych w ilości czterech do pięciu w ciągu roku.

4. Sprawy, które wymagają współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§13

 

W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora szkoły zgodnie                           z podanymi zasadami:

·     stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na nie mniej niż dwanaście oddziałów,

·     dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, biorąc pod uwagę warunki organizacyjne, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innym przypadku niż wskazany powyżej.

Zakres kompetencji wicedyrektora:

·     zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,

·     przygotowuje projekt dokumentów zgodnie z przydziałem zadań                     w zakresie czynności,

·     sprawuje  nadzór  pedagogiczny  nad  przedmiotami  zgodnie                              z  zakresem  czynności,

·     przygotowuje  projekt  oceny  pracy  nauczycieli nad  pracą,  których  sprawuje  nadzór  pedagogiczny,

·     wnioskuje  do  dyrektora  w  sprawie  nagród  i  wyróżnień  oraz  kar  dla  tych  nauczycieli, których  bezpośredni  nadzoruje,

·     opracowuje  materiały  analityczne  oraz  ocenę dotyczącą  efektów  kształcenia  i  wychowania,

·     wykonuje  inne  czynności  i  zadania  zlecone  przez  dyrektora  szkoły zawarte w  zakresie  czynności.

         Jeżeli w szkolenie utworzono stanowiska wicedyrektora, dyrektor szkoły wyznacza z pośród członków Rady Pedagogicznej nauczyciela, który zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności. 

 

ROZDZIAŁ V                        

ORGANIZACJA  SZKOŁY

§14

 

Terminrozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

         Szkoła pracuje w cyklu dwusemestralnym. Pierwszy semestr trwa                             od początku roku do ferii zimowych, jednak nie później niż do 31 stycznia danego roku, drugi semestr od końca semestru I do zakończenia zajęć szkolnych.

1.Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz  organizacji  szkoły i arkusz organizacyjny wychowania przedszkolnego,  opracowany  przez  dyrektora  najpóźniej do  30  kwietnia  każdego  roku,  uwzględniający  szkolny  plan  nauczania  ustalony  na  podstawie  ramowego  planu  nauczania. Uczniowie niepełnosprawni realizują szkolny plan nauczania ustalony na podstawie ramowego planu nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej. Arkusze  organizacyjne   zatwierdza  organ  prowadzący  szkołę do 25 maja danego roku. Zmiany w arkuszach organizacyjnych  wprowadza dyrektor szkoły za pomocą aneksów zatwierdzonych przez organ prowadzący.

2.W  arkuszu  organizacji  szkoły  zamieszcza  się  w  szczególności  liczbę  pracowników  szkoły łącznie  z  liczbą  stanowisk  kierowniczych,  ogólną  liczbę  godzin zajęć  edukacyjnych  dla  poszczególnych  etapów  edukacyjnych oraz  liczbę  zajęć  rewalidacyjnych  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  organ  prowadzący  szkołę. Organ  prowadzący  szkołę  może  zwiększyć  liczbę  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  najwyżej  o  trzy  godziny  tygodniowo  dla  każdego  oddziału  w  danym  roku  szkolnym.

3.W arkuszu organizacji szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postepowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postepowań.

4. Uczestnictwo uczniów w zajęciach  „Wychowanie do życia w rodzinie” i  religii nie jest obowiązkowe. Decyzję  dotyczącą uczestnictwa w wymienionych zajęciach podejmują rodzice uczniów. Uczniowie,  których rodzice nie wyrazili zgody na uczestnictwo w wymienionych zajęciach uczniów czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej.

5. Dla  uczniów  niepełnosprawnych  każdy  etap  edukacyjny  może  ulec  wydłużeniu  przynajmniej  o  jeden  rok. 

6.  Szkoła  może wprowadzać innowacje i eksperymenty pedagogiczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły lub podniesienie skuteczności kształcenia. Innowacje lub eksperymenty mogą obejmować całą szkołę, oddział lub grupę. Szczegółowe zasady organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.

7.W uzasadnionych przypadkach, ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, może zatrudnić pomoc nauczyciela. Dyrektor szkoły ustala zajęcia, w których uczestniczy pomoc nauczyciela.

8.W uzasadnionych przypadkach i z uwzględnieniem potrzeb rodziców szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów klas I – III w czasie ferii letnich i zimowych. Sposób organizacji zajęć ustala dyrektor szkoły                         w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§15

 

1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  szkoły  jest  oddział  złożony                            z  uczniów,  którzy  w  jednorocznym  kursie  nauki  danego  roku  szkolnego  realizują  zajęcia  edukacyjne o  charakterze  dydaktyczno - wychowawczym                    w  toku,  których  odbywa  się  nauczanie w ramach zajęć edukacyjnych,  bloków  zajęć edukacyjnych,  kształcenie  zintegrowane  lub  realizacja  ścieżek  edukacyjnych  zgodnych z  odpowiednim  ramowym  planem  nauczania                         i  programem  wybranym  z  zestawu  programów  dla  danej  klasy. Uczniowie niepełnosprawni realizują program nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej.

2. Godziny  do  dyspozycji  dyrektora  mogą  być  przeznaczone  na:

·     okresowe lub roczne zwiększenie  liczby  obowiązujących  godzin  zajęć  edukacyjnych,

·     realizację  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,

·     realizację  ścieżek  edukacyjnych,

·     zorganizowanie  zajęć  edukacyjnych  dla  grupy  uczniów                                      z  uwzględnieniem  ich  potrzeb   i  zainteresowań.

  Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor  może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

3.Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęćedukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii ( etyki ) nie może przekroczyć:

·     w klasach I – III - 23 godziny łącznie,

·     w klasach IV - VI - 28 godzin łącznie.

4. W  szkole  podstawowej  jest  prowadzony  oddział  przedszkolny  realizujący  program  wychowania  przedszkolnego. Liczba  uczniów  w  oddziale  przedszkolnym  nie  może  przekraczać  25.

 

§16

 

1.Organizację  zajęć  edukacyjnych  dla  poszczególnych  etapów  edukacyjnych  określa  tygodniowy  rozkład zajęć,  ustalony  przez  dyrektora  szkoły  na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy.

2.Tygodniowy  rozkład  zajęć  klasy  I  -  III  szkoły  określa  ogólny  przydział  czasu  na  poszczególne  zajęcia  wyznaczone  ramowym  planem  nauczania,                    a  szczegółowy  rozkład  dzienny  ustala  nauczyciel.

 

§17

 

1. Podstawową  formą  pracy  szkoły  są  zajęcia  dydaktyczno - wychowawcze  prowadzone  w  systemie  klasowo - lekcyjnym  oraz  zajęcia  zintegrowane                     w klasach I - III.Jednostkami organizacyjnymi w szkole są: oddziały, grupy oddziałowe, grupy międzyoddziałowe i grupy międzyklasowe. W oddziale przedszkolnym dopuszcza się prowadzenie zajęć w grupach międzyoddziałowych.

2. Liczba uczniów w klasach I – III nie powinna być większa niż 26.

3. Godzina  lekcyjna  trwa  45  minut,  w  uzasadnionych  przypadkach  może  trwać od  30  do  60  minut,  zachowując  ogólny  tygodniowy  czas  pracy  obliczony  na  podstawie  ramowego  planu  nauczania.

4. Niektóre  zajęcia  obowiązkowe  np.:  dydaktyczno - wyrównawcze,  elementy  informatyki,  koła  zainteresowań,  gimnastyka  korekcyjno - kompensacyjna  i  inne  mogą  być  prowadzone  w  grupach  międzyklasowych.

5. Czas  trwania  w/w  zajęć  ustala  się  zgodnie z  punktem 2.

6. Oddział  powinien  być  dzielony  na  grupy na  zajęciach  z  języków  obcych,  wychowania  fizycznego,  informatyki  oraz  na  zajęciach  na,  których  konieczne  jest  prowadzenie  ćwiczeń. Zasady  podziału  na  grupy  są  następujące:

·          na  zajęciach  z  informatyki podział  następuje  dla  oddziałów  liczących  powyżej  24  uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk w pracowni komputerowej (od 01.09.2012),

·          obowiązkowe zajęcia z języka obcego prowadzone są w grupach liczących od 10 do 24 uczniów.

·          prowadzenia  ćwiczeń  dla  oddziałów  liczących  powyżej  30  uczniów,

·          na  zajęciach  z  wychowania  fizycznego  w  klasach  IV  -VI  grupy  powinny  liczyć  od  12  do  26  uczniów,

·          na  zajęciach  z  gimnastyki  korekcyjno -  kompensacyjnej  od  2  do  5  uczniów,

·          na  zajęciach  dydaktyczno - wyrównawczych  od  4  do  8  uczniów,

·          na zajęciach  korekcyjno – kompensacyjnych od 2 do 5 uczniów.

 

7. Szkoła  organizuje  kwalifikowaną  pomoc  psychologiczno - pedagogiczną                  w  ramach  funkcjonujących  w  szkole  zespołów  dydaktyczno - wyrównawczych  do  czasu  umieszczenia  dziecka  niepełnosprawnego  we  właściwej  dla  niego  placówce.

8. Decyzję  o  umieszczeniu  ucznia  w  szkole,  o  której  mowa w  ust. 6  podejmuje  dyrektor  szkoły  na  podstawie  uchwały  rady  pedagogicznej,  po  dokładnym  zapoznaniu  się  z  sytuacja  i możliwościami  ucznia  uwzględniając  opinię  lekarską,  opinie  poradni  psychologiczno - pedagogicznej,  po  uzyskaniu  zgody  rodziców ucznia.

9.  W szkole i w oddziale przedszkolnym świadczona jest pomoc psychologiczno– pedagogiczna wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi                                i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, wynikającymi ze szczególnych uzdolnień, niepełnosprawności czy innego rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych. Potrzeby te szkoła zaspokaja z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, zarówno podczas zajęć obowiązkowych, jak i dodatkowych.

10. W szkole działa zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem. Zadaniem zespołu jest planowanie  i koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły, w szczególności: rozpoznawanie problemów ucznia, a także określanie form, sposobów i okresu udzielania mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania, z uwzględnieniem                                                                 zaleceń zawartych w orzeczeniu czy opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

                                                               §18

 

Szkoła  może  przyjmować  słuchaczy  zakładów  kształcenia nauczycieli  oraz  studentów  szkół  wyższych  kształcących  nauczycieli  na  praktyki  pedagogiczne  na  podstawie  pisemnego  porozumienia  zawartego  pomiędzy  dyrektorem  szkoły,  a  poszczególnymi  nauczycielami  z  zakładem  kształcenia  nauczycieli  lub  szkołą.

§19

1.Szkoła  zapewnia  uczniom  możliwość i higieniczne  warunki  spożycia  ciepłego  posiłku.

2.Szkoła  ustala  indywidualną  odpłatność  za  w/w  posiłek  w  porozumieniu                  z  organem prowadzącym z  uwzględnieniem  możliwości  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  uczniów,  którzy  potrzebują  szczególnej  opieki                         w  zakresie  żywienia.

3. Urząd Miasta i Gminy    w Dobrzyniu n.Wisłą pokrywa koszt tego posiłku uczniom zakwalifikowanym   przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n.Wisłą do korzystania   z bezpłatnego „ dożywiania” w szkole.

                                                             

§20

1.W  szkole  funkcjonuje  biblioteka  służąca  realizacji:  potrzeb  i  zainteresowań  uczniów,  zadań  dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych  szkoły,  doskonaleniu  warsztatu  pracy  nauczyciela,  popularyzowaniu  wiedzy  pedagogicznej  wśród  rodziców  oraz  w  miarę  możliwości  wiedzę  o  regionie.

2.Z  biblioteki  mogą  korzystać:  uczniowie,  nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły  wg  regulaminu  biblioteki.

3.Biblioteka  funkcjonuje  według  ustalonego  tygodniowego  rozkładu  zajęć.

4.Pomieszczenia  biblioteki  szkolnej  powinny  umożliwiać:

·     gromadzenie  zbiorów,

·     korzystanie  ze  zbiorów.

Godziny  pracy  biblioteki  powinny  być  tak  dostosowane,  aby  udostępniać  swoje  zbiory  podczas  trwania  zajęć  lekcyjnych  i  po  ich  zakończeniu. Pewne zadania związane   z działalnością  biblioteki szkolnej odbywają się w salach lekcyjnych.

Za całokształt pracy biblioteki odpowiada nauczyciel bibliotekarz, do którego podstawowych obowiązków należy:

·     prowadzenie, ewidencja, klasyfikowanie, katalogowanie, selekcja                             i konserwacja zbiorów zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,

·     zapewnienie właściwej organizacji udostępniania zbiorów,

·     udzielanie informacji oraz powiadomienie nauczycieli i uczniów o nowych pozycjach   w księgozbiorze,

·     prowadzenie przysposobienia czytelniczego i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

·     analizowanie stanu czytelnictwa i przekazywania informacji i wniosków na zebraniach rady pedagogicznej,

·     prowadzenie różnych form propagandy i informacji wizualnej o książkach,

·     odpowiadanie za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

·     koordynowanie prenumeraty dla potrzeb szkoły, a w szczególności nauczycieli                          i uczniów,

·     prowadzenie współpracy z wydawcami w zakresie dystrybucji podręczników dla uczniów.

Organizację  biblioteki  szkolnej  i  zadania  bibliotekarza   określa  regulamin  biblioteki szkolnej .

 

 

                                                           §21

 

1.Świetlica  szkolna  prowadzi  zajęcia  opiekuńczo-  dydaktyczno - wychowawcze. Jednostką  pracy  jest  60  minut. Grupa  na  zajęciach  nie powinna liczyć więcej niż  26   uczniów.

2. Świetlica  szkolna  jest  pracownią,  która  zapewnia  opiekę  uczniom  pozostającym  dłużej  w  szkole,  zgodnie  z  odrębnym  harmonogramem  pracy  opiekuna  świetlicy.

3. Zakres  czynności  nauczyciela  świetlicy  jest  następujący:

·     planowanie  i  organizowanie  pracy  wychowawczo - opiekuńczej,

·     opracowania  planu  pracy  świetlicy,

·     czuwanie  nad  zdrowiem  i  troska  o  bezpieczeństwo  uczniów,

·     przyjmowanie  opłat  za  herbatę,

·     utrzymywanie  ścisłego  kontaktu  z  dyrekcją  i  wychowawcami  klas    w  celu  prawidłowej  realizacji  zadań  opiekuńczo - wychowawczych,

·     czuwanie  nad  bezpieczeństwem  dzieci  w  czasie  wydawania herbaty                          i  spożywania II śniadania ,

·     czuwanie  nad  bezpieczeństwem  dzieci  oczekujących  na  odwóz                 w   miejscach  wyznaczonych  przez  nauczyciela  świetlicy,

·     prowadzenie  zajęć  dydaktycznych  w  świetlicy  szkolnej,

·     udzielanie  pomocy  w  nauce  uczniom  mającym  trudności  w  uczeniu  się,

·     wykonywanie  innych  prac zleconych  przez  dyrektora  szkoły.

Organizację  pracy  świetlicy  szkolnej  określa  jej  regulamin.

 

§22

 

Do  realizacji  celów  statutowych  szkoła  posiada  odpowiednie  pomieszczenia  zgodnie  z  art. 6  ust. 1  ustawy  o  systemie  oświaty:

·     izby  lekcyjne,

·     salę  gimnastyczną,

·     szatnię,

·     kuchnię,

·     pokój  nauczycielski,

·     sekretariat,

·     boisko szkolne,

·     świetlicę,

·     bibliotekę.

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI

POMOC SPECJALISTYCZNĄ UCZNIOM

§23

 

         Szkoła celem zapewnienia prawidłowego rozwoju ucznia udziela mu wszechstronnej pomocy. Uczeń  korzysta z różnych form: porad,  opinii i orzecznictwa następujących osób i instytucji: pedagoga szkolnego,  poradni pedagogiczno – psychologicznej, innych placówek specjalistycznych.

1.  Współpraca szkoły z poradnią – pedagogiczno – psychologiczną polega na:

·     opiniowaniu, orzekaniu i klasyfikowaniu uczniów do takich form pomocy jak:

·     nauczanie indywidualne,

·     wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

·     dostosowanie wymagań edukacyjnych do predyspozycji uczniów,

·     zespoły wyrównawcze,

·     dostosowanie warunków sprawdzianu do predyspozycji uczniów,

·     nauczanie programem szkoły specjalnej.

·     bieżącym przeprowadzaniu, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) badań pedagogiczno – psychologicznych celem określenia przyczyn trudności ucznia  w uczeniu się i uzyskiwaniu zaleceń co do form pracy indywidualnej z uczniem,

·     bieżącym   orzekaniu  przez   logopedę   wad  wymowy  u   uczniów   oraz prowadzeniu ćwiczeń logopedycznych z uczniami w poradni,

·     wskazywaniu   przez    logopedę    ćwiczeń   korekcyjnych    dla   dzieci prowadzonych w domu pod kierunkiem rodziców,

·     zapraszaniu pracowników poradni na organizowane przez szkołę spotkania.

2.   Do zadań pedagoga szkolnego należy:

·     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

·     określanie form i sposobów udzielania uczniom ( w tym uczniom                        z wybitnymi uzdolnieniami) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

·     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

· podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                       z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu działań profi­laktycznych w stosunku do uczniów,  z udziałem rodziców i nauczycieli,

·     wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczy­cieli, wynikających                   z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu działań profilaktycznych,

·      planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

·           działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy material­nej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

·           udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole oraz przez instytucje wspomagające szkołę,

·     prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

3. Organizacja pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym                  i z rodzin zaniedbanych wychowawczo wynika ze współpracy szkoły z takimi instytucjami jak:

·     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n. Wisłą,

·     Rewir Dzielnicowy w Dobrzyniu n. Wisłą,

·     Sąd Rejonowy w Lipnie - Sąd Rodzinny i Kuratorzy Sądowi,

·     Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem  Podniesienia Krzyża                                    w Grochowalsku.

PROGRAMY  WSPIERAJĄCE  DZIAŁALNOŚĆ  WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZĄ

§  24

 

1..Całokształt działalności wychowawczej szkoły określa „Program Wychowawczy"  uchwalany przez Radę Pedagogiczna w porozumieniu  Radą Rodziców.

2.Celem wsparcia oddziaływań wychowawczych, szkoła współpracuje                           z następującymi instytucjami:

 

2.1W zakresie edukacji ekologicznej z:

·               Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej,

·               Urzędem Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą,

·               Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie.

2.2W zakresie pomocy społecznej z:

·               Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2.3 W zakresie opieki zdrowotnej i profilaktyki:

·              Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Grochowalsku,

·              Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Dobrzyniu n. Wisłą,

·               Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie,  filia w Dobrzyniu  n.Wisłą.

2.4W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz profilaktyki uzależnień                           i przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich:

·               Komendą Powiatową Policji w Lipnie,

·               Rewirem Dzielnicowym w Dobrzyniu  n. Wisłą.

2.5W zakresie uczestnictwa dzieci w edukacji kulturowej:

·              Teatrem Impresaryjnym we Włocławku,

·              Multikino we Włocławku,

·              Muzeum Etnograficznym we Włocławku,

·              Klubem Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu n. Wisłą,

·              Klubem „Żak” - sala historyczna w Dobrzyniu n. Wisłą,

·              Teatrem Dramatycznym w Płocku,

·              i innymi placówkami kulturalnymi miasta Włocławka, Płocka,

        Torunia.

2.6W zakresie rozwijania umiejętności czytania:

§          z Gminną Biblioteką w Dobrzyniu nad Wisłą,

§          z Biblioteką Pedagogiczną we Włocławku,

§          z Kujawsko- Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli

                             we Włocławku.

2.7   W   zakresie   realizacji   kalendarza   imprez   sportowych   i   działalności    Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Atut"

·              z Włocławskim Związkiem Lekkoatletycznym,

·              z Urzędem Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą,

·              ze Starostwem Powiatowym w Lipnie.

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§25

 

1.W  szkole  zatrudnia  się  nauczycieli  i  pracowników  obsługi.

2.Zasady  zatrudniania, wynagradzania oraz organizację pracy  nauczycieli                         i  innych  pracowników,  o  których  mowa  określają,

·     Regulamin Pracy,

·     Regulamin Wynagradzania,

·     Regulamin Wewnętrzny,

·     Uchwały Rady Miejskiej w Dobrzyniu n.Wisłą

3.Obsługę finansowo – kadrową prowadzi organ prowadzący – Zespół Obsługi Szkół  w Dobrzyniu n.Wisłą.

4. Do nauczania religii dyrektor zatrudnia nauczyciela  skierowanego do pracy przez biskupa diecezjalnego.

 

 

 

 

 

§26

 

1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy czuwa nad bezpieczeństwem powierzonych mu uczniów.

2. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela określają:

·     zakres czynności nauczyciela,

·     zakres czynności wychowawcy,

·     formalny przydział zajęć, wychowawstw, opiekuństw nad kołami, zespołami, organizacjami i izbami lekcyjnymi  wyznaczony na początku roku szkolnego poprzez arkusz organizacyjny szkoły oraz wykaz zadań dodatkowych.

3.Zakres zadań nauczycieli realizowany jest przez:

·     osiąganie w optymalnym stopniu celów szkoły określonych w planach, poprzez realizację programów kształcenia, wychowawstw i opieki                    w powierzonych zajęciach edukacyjnych, klasach i zespołach,

·     bezstronne i obiektywne ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów,

·     organizację opieki i kształcenia ucznia niepełnosprawnego, o ile zachodzi taka potrzeba,

·     udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                   w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

·     działanie zgodne z regulaminem Rady Pedagogicznej oraz  Statutem Szkoły,

·     prowadzenie terminowo i prawidłowo dokumentacji pedagogicznej,

·     aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym                                            i samokształceniowym,

·     współpracę z rodzicami oraz organizacjami i instytucjami współdziałającymi ze szkołą,

·     przestrzeganie zasad etyki zawodu nauczycielskiego,

·     prowadzenie prawidłowego procesu dydaktycznego uczniów,

·     wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dbałość o pomoce dydaktyczne               i sprzęt szkolny,

·     wspieranie swoją postawą rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności  i zainteresowań,

·     bezstronność i obiektywność w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

·     informowanie rodziców ( prawnych opiekunów) oraz wychowawcę, dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną o warunkach i postępach dydaktyczno – wychowawczych uczniów,

·     systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzonych zajęć pod względem bhp  i p.poż, zgłaszanie dyrektorowi wszystkie nieprawidłowości,

·     kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach,

·     pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem, obowiązkami  i zadaniami nauczyciela dyżurnego,

·     opracowanie planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania, kryteriów oceniania, wymagań edukacyjnych,

·     uczestnictwo w pracy zespołów powołanych przez dyrektora szkoły.

4. Uprawnienia nauczyciela:

·     decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników                      i środków dydaktycznych (zatwierdzonych przez MEN i S) w nauczaniu swojego  przedmiotu,

·     decyduje o programie nauczania i treści prowadzonego przez siebie zespołulub  koła,

·     decyduje  o  ocenie  bieżącej,   semestralnej   i  rocznej   swoichuczniów,   respektując   przy   tym   zasady   określone   Wewnątrzszkolnym                      i Przedmiotowym Systemie Oceniania,

·     ma  prawo  współdecydowania przy  wystawianiu  oceny  zachowania uczniów,

·     ma prawo wnioskowania w sprawach :

§     nagród i wyróżnień dla swoich uczniów,

§     form pomocy materialnej i świadczeń dla swoich uczniów,

§     form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla swoich uczniów,

§     kar regulaminowych swoich uczniów.

§     ma  prawo do awansu zawodowego na poszczególne jego stopnie:

§     nauczyciel kontraktowy,

§     nauczyciel mianowany,

§     nauczyciel dyplomowany.

5. Praca nauczyciela podlega ocenie z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

6.Nauczyciel odpowiada:

·     służbowo przed dyrektorem, kuratorem oświaty i organem prowadzącym za:

·      poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych w klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu, możliwości uczniów oraz wymagań egzaminacyjnych,

·      stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych jemu powierzonych,

·     służbowo, cywilnie lub prawnie przed władzami szkoły za:

·      tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem       

·      uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych w czasie przydzielonych  jemu dyżurów,

·      nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku  ucznia lub                   w czasie działań na wypadek pożaru,

·      zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia szkoły

·      przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, wynikające z nieporządku,  braku nadzoru i zabezpieczenia.

·     służbowo i karnie za:

·     naruszenie tajemnicy służbowej,

·     naruszenie tajności obrad Rady Pedagogiczne i jej zespołów,

·           brak książeczki zdrowia z  aktualnym  orzeczeniem lekarskim,

·     szkalowanie dobrego wizerunku szkoły.

7. Do zadań nauczycieli należy poprawa zeszytów przedmiotowych oraz prac pisemnych uczniów.

8.W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego funkcję pełni powołany przez dyrektora wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel w przypadku nieobecności wicedyrektora szkoły. Jest on wtedy przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły. Odpowiada za bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas nieobecności dyrektora szkoły.

9.Dyrektor spośród pracowników powołuje społecznego inspektora pracy, który:

·          bierze udział w  okresowych  kontrolach stanu bhp i p.poż w szkole,

·          przedstawia wnioski w zakresie poprawy warunków pracy,

·          kontroluje przestrzeganie w szkole prawa pracy,

·          bierze udział w pracach zespołów powypadkowych,

·          bierze udział w społecznych przeglądach warunków pracy.

10.Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy w okresie odbywania stażu ma przydzielonego przez dyrektora szkoły opiekuna stażu, który ma obowiązek:

·          udzielić pomocy w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego,

·          zapoznać młodego nauczyciela z podstawową dokumentacją szkolną, organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły, prawem szkolnym,

·          zachęcać do studiowania literatury pedagogicznej i nowości wydawniczych,

·          udzielać (lub organizować) instruktażu w zakresie pisania planów wynikowych, kryteriów oceniania, konspektów i innych dokumentów dotyczących pracy pedagogicznej,

·          w praktyczny sposób dzielić się doświadczeniami w zakresie działań wychowawczych i opiekuńczych,

·          uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż,

·          prowadzić  zajęcia z uczniami obserwowane przez nauczyciela odbywającego staż,

·          sporządzić pisemną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż za okres stażu.

 

§ 27

Podstawową pracę wychowawczą wszkole prowadzą nauczyciele wychowawcy poszczególnych oddziałów wyznaczeni do ich prowadzenia poprzez ustalenia zawarte  w przydziale wychowawstw uzgodnionych na początku każdego roku szkolnego.

1. Zadaniem wychowawcyjest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                           a w szczególności:

·          tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się,

·          otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka,

·          przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie                                   zuwzględnieniem indywidualnego środowiska wychowawczego ucznia,

·          inspirowanie i wspomaganie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

·          kształtowanie u uczniów postaw samorządności i odpowiedzialności za własne postępowanie.

 2.Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie  koordynując ich działania wychowawcze w zakresie:

·          organizowania indywidualnej opieki wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami    i niepowodzeniami),

·          realizacji założeń szkolnego i klasowego programu wychowawczego                                i profilaktycznego,

·          realizacji wszelkiego typu działań i programów naprawczych realizowanych przez poszczególnych uczniów.

3. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu:

·          poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

·          współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

·          włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły poprzez różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki, integrujące zespół uczniowski oraz ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach                                z wychowawcą.

4. Prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację pedagogiczną klasy i każdego ucznia,  w szczególności:

·          adnotacje w dzienniczkach ucznia,

·          dziennik lekcyjny,

·          arkusze ocen,

·          odpowiednio wypełnione świadectwa szkolne,

·          dokumenty dotyczące wyróżnień, nagród i kar dla uczniów,

·          dokumenty potwierdzające kontakty z rodzicami uczniów.

5. Wychowawca:

·          współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc                         w rozpatrywaniu potrzebi trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

·          współpracuje z kuratorem sądowym,

·          współpracuje z instytucjami wspierającymi statutową działalność szkoły                   w zakresie realizacji zadań opiekuńczych oraz programów profilaktycznych,

·          współpracuje z gimnazjum w zakresie przygotowania ucznia do kontynuacji dalszej nauki,

·          współpracuje i decyduje z samorządem klasowym uczniów i „ trójką klasową „ o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny  i cały etap edukacyjny.

6.Wychowawca klasy posiada następujące uprawnienia:

·          maprawo do pełnienia funkcji wychowawcy danej klasy przez cały etap edukacyjny tj. trzech lat,

·          ma prawo do uzyskiwania pomocy merytorycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły, a także instytucji i organizacji wspomagających funkcjonowanie szkoły,

·          maprawo wnioskowania o rozwiązanie problemów opiekuńczo-materialnych, zdrowotnych oraz psycho - społecznych swoich wychowanków do dyrektora szkoły,

·          ma prawo do ustalania oceny  zachowania swoich wychowanków na koniec semestru oraz na koniec roku szkolnego zgodnie z wytycznymi Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

·          maprawo do organizowania i pozyskiwania form, sponsoringu oraz darowizn na rzecz klasy bądź imprez klasowych,

·          ma prawo do pedagogizacji rodziców w aspekcie przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych,

·          ma prawo organizowania działań z zakresu profilaktyki.

7. Wychowawca klasy odpowiada służbowoprzed dyrektorami szkoły za:

·          osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie,

·          integrowanie wysiłków nauczycieli oraz rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

·          poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących                  w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno- wychowawczej,

·          realizacje obowiązku szkolnego przez swoich wychowanków,

·          respektowanie przez swoich wychowanków praw i obowiązków ucznia,

·          prawidłowość i terminowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

8. Wychowawca klasy może być odwołany ze swojej funkcji przez dyrektora szkoły na łączny wniosek rodziców i uczniów ( w obydwu przypadkach musi zgłosić go co najmniej 2/3 stanu klasy) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego oraz zbadania zasadności zarzutów.

 

Odwołanie wychowawcy może nastąpić gdy wychowawca :

·          łamie statutowe prawa ucznia, co zostało udowodnione w postępowaniu wyjaśniającym,

·          nadużywa swoich praw realizując cele niezgodne z założeniami ustawy    o systemie oświaty,

·          stosuje niezgodny ze statutem szkoły system kar i nagród,

·          został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym,

·          zrzeka się funkcji przyznając się do utraty zaufania wychowanków,

·          przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub urlopie uniemożliwiającym zapewnienie ciągłości oddziaływań wychowawczych.

Dyrektor w czasie 2 tygodni ma obowiązek zbadać słuszność zarzutu rodziców, zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicówi Samorządu Szkolnego oraz wydać decyzję, którą przekazuje trójce klasowej.Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

9. Praca wychowawcza prowadzona jest poprzez organizację imprez o charakterze klasowym, szkolnym i środowiskowym, wycieczki, biwaki, konkursy i inne.

 10. Zadania wychowawcy mogą być realizowane poprzez  rozmowy indywidualne, dyskusje,  lub inne w zależności od wieku uczniów i ich propozycji.                    Spotkania indywidualne (w miarę potrzeb) z rodzicami uczniów mających trudności dydaktyczno wychowawcze, zebrania z rodzicami 2-3 razy w ciągu semestru.

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

§28

 

1.Dzieci w wieku 5 lat podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu w oddziale przedszkolnym. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci, które:

·          do dnia 31 sierpnia 2012 r. ukończyły 7 lat,

·          od dnia 1 września 2012 ukończyły 6 lat.

2.Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie:

·        do dnia 31 sierpnia 2012 r. do  trzynastego roku życia, jednak  nie później niż do osiemnastego roku życia,

·         od dnia 1 września 2012  do  dwunastego roku życia, jednak  nie później niż do osiemnastego roku życia.

3.Dla uczniów niepełnosprawnych okres nauki na każdym etapie edukacyjnym można wydłużyć co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę zajęć edukacyjnych.

§29

 

 1. Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci  zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Do klas I  i oddziału przedszkolnego przy szkole przyjmowane są                 z mocy prawa w pierwszej kolejności dzieci zameldowane  w obwodzie szkoły. Liczbę miejsc w oddziale przedszkolny i klasie I ustala dyrektor szkoły w arkuszu organizacji szkoły w porozumieniu   z organem prowadzącym.

2.Jeżeli szkoła posiada wolne miejsca, na pisemną, umotywowaną prośbę rodziców, do klas I  i oddziału przedszkolnego przy szkole mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły, przy czym, w pierwszej kolejności przyjmowane są:

1) dzieci faktycznie zamieszkałe w obwodzie szkoły,

          2) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły.

3.Nauczyciel oddziału przedszkolnego dwukrotnie przeprowadza diagnozę przedszkolną w celu dokonania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki        w szkole: w październiku przeprowadzana jest diagnoza wstępna, zaś na przełomie kwietnia i maja – diagnoza końcowa. Wyniki diagnozy nauczyciel przedstawia rodzicom. W razie potrzeb opracowuje program pracy wyrównawczej z dzieckiem.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§30

1.Uczeń ma prawo do:

·     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu                  w  szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

·     korzystania z pomocy doraźnej nauczyciela i wychowawcy,

·     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

·     swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,

·     poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych                          i koleżeńskich, nietykalności osobistej,

·     rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

·     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce ( zgodnie  z Wewnątrzszkolnym  Systemem  Oceniania ),

·     pomocy w przypadku trudności w nauce,

·     korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego                               i zawodowego,

·     informacji  z zakresu wymagań oraz metod nauczania, posiadania wiedzy na temat kryteriów  ocen z przedmiotów (bloków przedmiotowych i zachowania),  

·     reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami,

·     korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

·     wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

·     zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych na podstawie informacji rodzica (prawnego opiekuna) pisemnej, telefonicznej lub osobistej, przy czym zwolnienie pisemne jest dostarczane do wychowawcy, który sprawdza zgodność podpisu.

2. Uczeń ma obowiązekprzestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,

    a zwłaszcza dotyczących:

·     zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

·     uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych zgodnie z ramowym planem nauczania dla danej klasy oraz  szkolnym planem nauczania,

·     wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych,

·     uczestniczenia, za zgodą rodziców, w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych ujętych w szkolnym planie nauczania  oraz wyrównawczych lub indywidualnych przyznanych na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie,

·     przebywania podczas pobytu w szkole w wyznaczonych przez nauczycieli, wychowawców i dyrektora miejscach i pomieszczeniach,

·     usprawiedliwiania, w ciągu siedmiu dni, nieobecności krótszej niż dwa tygodnie  na zajęciach edukacyjnych, usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną i  być podpisane przez rodzica ( opiekuna prawnego). Dopuszcza się również usprawiedliwienie nieobecności ucznia telefonicznie bądź osobiście  przez rodzica ( opiekuna prawnego),

·     usprawiedliwiania nieobecności dłuższych niż dwa tygodnie następuje przez lekarza prowadzącego,

·     postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor                 i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

·     godnego i kulturalnego zachowania się w szkole, w czasie zajęć edukacyjnych i dodatkowych oraz podczas przerw między zajęciami,               a także poza szkołą, między innymi uczeń powinien:

·     w czasie zajęć zajmuje wyznaczone miejsce, nie wstaje, nie chodzi po klasie bez uzasadnionej przyczyny,

·     opuszcza salę lekcyjną jedynie w wyjątkowych sytuacjach, zawsze za zgodą nauczyciela,

·     nie przeszkadza nauczycielowi i kolegom w prowadzeniu zajęć,

·     wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela,

·     odzywa się w sposób kulturalny, zabierając głos jedynie na polecenie nauczyciela,

·     w czasie przerw nie biega, nie popycha kolegów i koleżanek, nie opuszcza wyznaczonego miejsca,

·     przestrzega obowiązku spacerowania.

·     dbania o piękno mowy ojczystej,

·     okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Prezydium Samorządu Klasowego lub Szkolnego,

·     dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających. Jest czysty i schludny,

·     troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się                   o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły. Uczeń nie może kraść i niszczyć mienie innych osób lub mienie szkoły.

·     posiadania od klasy I  legitymacji szkolnej,

·     uczeń przychodzi na zajęcia szkolne codziennego schludnie ubrany,

·     przestrzegania zakazu noszenia ekstrawaganckiej biżuterii, zagrażającej bezpieczeństwu własnemu i innych oraz farbowania włosów i stosowania makijażu,

·     nosi strój galowy podczas apeli i uroczystości,

·     przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a w szczególności:

·     okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

·     przeciwstawiania się przejawom brutalności, agresji  i wulgarności,

·     szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

·     poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

·     zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych mu w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

·     naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.

3.Uczniowi nie wolno fałszować dokumentacji przebiegu nauczania,  a w szczególności:

·     dokonywać poprawek i wpisów do dzienników lekcyjnych oraz innych dokumentów ( zeszyty uczniowskie, ćwiczenia, prace klasowe, sprawdziany, inne ),

·     przedstawiać fałszywe zwolnienia lekarskie i usprawiedliwienia rodziców,

·     podkładać prace innych jako własne.

4.W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

5. Społeczność szkolna nagradza za:

·        rzetelną naukę i pracę społeczną,

·        wzorową postawę,

·        wybitne osiągnięcia artystyczne, dydaktyczne aktywność sportową,

·        szczególną aktywność na terenie klasy i szkoły,

·        pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów,

·        udzielenie pomocy osobie potrzebującej,

·        reprezentowanie szkoły.

6. Za wzorową i przykładną postawę uczeń możeotrzymać następujące wyróżnienie   i nagrody:

·     średnia ocen ze wszystkich przedmiotów powyżej 4.75 i  co najmniej bardzo dobre zachowanie jest podstawą do uzyskania świadectwa                           z wyróżnieniem w klasach starszych tj. od kl. IV do kl.VI,

·     we wszystkich klasach młodszych nagrody książkowe oraz  odznaka wzorowego ucznia  za  uzyskanie  najlepszych   wyników  w  nauce                  i  wzorowe  zachowanie,

·      pochwała ustna, lub pisemna dyrektora szkoły na  forum  szkoły  (listy gratulacyjne) wobec uczniów  z ocenami dobrymi i  bardzo dobrymi.

7.Za lekceważenie nauki i innych obowiązkówszkolnych, wynikających ze Statutu Szkolnego, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

·     upomnieniem wychowawcy klasy na forum klasy,

·     wpisem do zeszytu uwag,

·     upomnieniem  lub  naganą wychowawcy klasy  wobec rodziców,

·     upomnieniem  lub  naganą dyrektora  szkoły,

·     upomnieniem  lub  naganą  dyrektora  szkoły wobec uczniów,

·     upomnieniem  lub  naganą  dyrektora  szkoły wobec  rodziców,

·     zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej,

·     za  postępowanie  wywierające  szkodliwy  wpływ  na  kolegów  uczeń  może  być   przeniesiony  do  równoległej  klasy.

 8.Uczeń  ma  prawo  odwołać  się  na piśmie od  nałożonej  kary  wymienionej                 w  punkcie 5 poprzez  rodziców (  prawnych opiekunów ) lub   Samorząd  Uczniowski  do  dyrektora  szkoły w  terminie  14 dni od daty nałożenia kary przez wychowawcę klasy. Od kary nałożonej przez dyrektora szkoły odwołanie następuje do rady pedagogicznej w tym samym terminie, wnioskodawcą może być również wychowawca klasy.

9. Tryb  odwołania:

·     odwołanie  następuje  na  piśmie  w  terminie  14  dni  od  daty  nałożenia  kary,

·     wnioskodawca zwraca  się  odpowiedniego organu szkoły z  prośbą                   o  ponowne  rozpatrzenie  nałożonej  na  ucznia  kary,

·     dyrektor szkoły lub Rada  Pedagogiczna  podejmuje  w ciągu 7 dni decyzję  o  utrzymaniu  lub  zawieszeniu  kary,

·     decyzja dyrektora lub  Rady  Pedagogicznej  jest  ostateczna,

·     dyrektor  informuje  wnioskodawcę  o  decyzji  na  piśmie.

10.Uczeń  może  być  skreślony  z  listy  uczniów za  szczególnie  drastyczne  naruszenie norm  przyjętych  w  szkole   jedynie  z  równoczesnym  przeniesieniem  ucznia  do  innej    szkoły  podstawowej   na  wniosek  dyrektora  szkoły przez  kuratora  oświaty. Od  decyzji skreślenia  przysługuje  prawo  odwołania w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia  decyzji.  Decyzję                        o  skreśleniu  ucznia  podejmuje  Rada   Pedagogiczna. W  protokole  Rady  Pedagogicznej  należy  umieścić :  treść  uchwały, uzasadnienie oraz  wyniki  głosowania  rady .

11. Szkoła  ma  obowiązek  informowania  rodziców ( prawnych  opiekunów )  ucznia  o  przyznanej  mu  naganie  lub  zastosowaniu  wobec  niego  kary.

12.Rada  Pedagogiczna  może  przyznać  odznakę  „wzorowy  uczeń”  dla  wyróżniających  się uczniów  klas  I - III   oraz  dyplom  dla  uczniów  klas  IV -  VI  jeśli  osiągną bardzo dobre  wyniki w  nauczaniu  i  wzorowe  zachowanie. Wyróżnienia  te  wręczane  są podczas  uroczystości  „ Święta szkoły „. Klasa  która  osiągnęła  najlepsze  wyniki   w   nauczaniu  w  klasach  IV - VI otrzymuje puchar  przechodni ufundowany przez dyrektora szkoły.

13. Szczegółowe formy i zasady motywowania zachowania uczniów określone są                           w programie wychowawczym szkoły będącym załącznikiem nr 1 statutu szkoły.

14. Wewnątrzszkolny system oceniania określaszczegółowe zasadywpływu zachowania uczniów  na ich ocenę.

15.W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu, który nie został rozstrzygnięto w obrębie szkoły, uczeń może zwrócić się do władz oświatowych odpowiedniego szczebla w celu jego rozstrzygnięcia.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE                            

§31

  

1. Szkoła    zgodnie  z  odrębnymi  przepisami używa  następujących pieczęci  urzędowych:

·        okrągłej dużej i małej,

·        podłużnej z nazwą i adresem szkoły,

·        imiennej dyrektora szkoły,

·        Rady Rodziców,

·        Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Atut „

·        biblioteki szkolnej.

2. Ceremoniał  szkolny  przewiduje:

·        inaugurację roku szkolnego,

·        ślubowania  pierwszoklasistów  wraz  z  pasowaniem  na  ucznia,

·        kultywowanie  tradycji  szkolnych  związanych  z  patronem  szkoły                     ( 21.02 ),

·        pożegnanie  absolwentów,

·        zakończenie  roku  szkolnego,

·        obchody  świąt  państwowych.

3. Tradycje szkoły przewidują:

·        choinkę  szkolną,

·     Dzień  Dziecka,

·     uroczystości Andrzejkowe,

·     jasełkę szkolną,

·     Dzień Babci i Dziadka,

·     Dzień Matki,

·     Święto Szkoły,

·     wycieczki, biwaki.

4. Poczet sztandarowy jest wybierany na okres jednego roku, składa się z trzech osób: dwóch uczennic i jednego ucznia, którzy swoją postawą stanowią wzór dla innych.

§32

 

1.Szkoła  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami.

2. Dokumentacja wypełniania obowiązku szkolnego przez ucznia zawiera:

·     księgę uczniów,

·     księgę dzieci z własnego obwodu,

·     dzienniki lekcyjne,

·     arkusze ocen i ich zbiory.

3.Zasady  prowadzenia  przez  szkołę  gospodarki  finansowej  i  materialnej  określają odrębne  przepisy.

§33

 

1.Statut  szkoły  uchwala  Rada  Pedagogiczna  szkoły.

2.Zmiany  w  statucie  mogą  być  dokonywane  w  trybie  właściwym  do  jego  uchwalenia.

Po  dokonaniu  poprawek  statut  szkoły  zastał  zatwierdzony  na  posiedzeniu Rady  Pedagogicznej  w  dniu 21.03.2011 r.

  • opublikował: root
    data publikacji: 2011-11-03 09:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2812
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-29 11:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5172715
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony