Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXI/180/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 listopada 2013r.

 

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) i art. 18 ust.1 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity z 2008r. - Dz. U.  Nr 25, poz. 150 ze zmianami) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w Lipnie

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się aktualizację „Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

UZASADNIENIE

 

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa ustawodawca zobowiązał (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) m.in. organy wykonawcze gmin do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania, o których mowa w art. 14 tej ustawy. Program poddawany jest aktualizacji co 4 lata.

Opracowany przez organ wykonawczy gminy projekt programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu (art. 17 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy).

Uchwalenie gminnego programu ochrony środowiska należy do kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska).

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą opracował projekt  aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.

Stosownie do art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013r., poz. 1235) ww. projekt zasadniczo wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 organy opracowujące projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 cyt. ustawy - mogą, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uznają, iż realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Obydwa organy uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania wydane zostały następujące dokumenty:

- pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
znak: NNZ.9022.3.298.2013 z dnia 23.09.2013r.,

 - pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
znak: WOO.410.305.2013.KB z dnia 3.10.2013r.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października  2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013r., poz. 1235) oraz powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego opracowania. Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania została podana do publicznej wiadomości.

Następnie projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska został przekazany do zaopiniowania Zarządowi Powiatu w Lipnie, który przedłożone opracowanie zaopiniował pozytywnie – Uchwała Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 318/2013 z dnia 7 listopada 2013r.

W tej sytuacji przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 15:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 893
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 15:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209379
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony