Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr I )02
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego,
z dnia 19 grudnia 2002 roku.
Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki - Przewodniczący Komisji. W obradach brało udział siedmiu członków Komisji – zatem frekwencja wynosiła pełne 100 %. Ponadto w obradach brali udział : Skarbnik Miasta i Gminy - Witkowska Celina oraz Burmistrz Miasta i Gminy
– inż. Czesław Bender.
( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco :

Porządek obrad :

1. Prace nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2003.
2. Sprawy bieżące ( rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy, opracowanie projektu planu pracy dla Komisji na rok 2003 ).

do punktu 1.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Miasta i Gminy o zreferowanie procedur konstrukcji projektu budżetu ze wskazaniem źródeł dochodów
zaplanowanych w projekcie budżetu na 2003 rok.
Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że przystępując do prac nad konstrukcją projektu budżetu, pierwszą czynnością było wywołanie Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu, które kształtują się w sposób następujący :
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – wzrost
o 10,7 %,
- podatki i opłaty lokalne : podatek od środków transportowych – przyjęto minimalne stawki określone ustawą, opłaty administracyjne –
wzrost o 4%, od psów – wzrost o 34 %,
- podatek rolny – 35,64 zł)q żyta ( w)g Komunikatu GUS ),
- wydatki rzeczowe – wzrost o 2,3 %,
- wydatki osobowe - wzrost o 4 %,
- subwencja - wzrost o 0,2 %.

Po opracowaniu projektu budżetu, Zarząd Miasta i Gminy na podstawie art.52 ustawy o samorządzie gminnym przedłożył projekt budżetu Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Następnie Skarbnik zapoznała członków Komisji z treścią Uchwały Nr 320 )2002 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na rok 2003 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Opinia RIO pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały.
Projekt budżetu po stronie dochodów ustala się na kwotę 11.875.106.00 zł
w tym :
- dochody własne gminy na kwotę - 3.072.648,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 1.105.425.00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę - 88.200.00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę - 80.000 zł,
- subwencja ogólna w kwocie - 7.528.833.00 zł,
z tego :
- część podstawowa w kwocie - 1.644.000.00 zł,
- część oświatowa w kwocie - 5.559.289.00 zł,
- część rekompensująca w kwocie - 325.544.00 zł.

Projekt budżetu po stronie wydatków ustala się na kwotę 12.133.106.00 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 1.105.425.00 zł,
- wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę - 6.692.335.00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę - 80.000.00 zł.
Deficyt budżetowy w wysokości 258.000.00 zł pokryje się przychodem
z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt budżetu wszyscy radni otrzymali już w dniu 03 grudnia 2002 roku, stąd proponuje aby Skarbnik nie omawiała całego projektu budżetu, tylko szczegółowo objaśniła planowane podatki od osób prawnych i fizycznych informując jednocześnie o obowiązujących stawkach podatku w roku 2002 – str. 10 projektu budżetu gminy oraz strony
28, 29 i 30 projektu budżetu.

( omówione strony projektu stanowią zał. nr 2 do niniejszego protokółu )

Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała również członków Komisji, że dochody własne gminy zmalały w stosunku do roku 2002, wpłynęły na to następujące czynniki : likwidacja konta 132 ( inwestycje ), odsetki od środków zdeponowanych na koncie inwestycyjnym, mniejszy wpływ z tytułu podatku rolnego z uwagi na niższą cenę q żyta do wymiaru podatku na rok 2003.
Przewodniczący Komisji poprosił o dyskusję nad projektem budżetu. Radny Krzysztof Habasiński zwrócił się z zapytaniem jaka jest relacja ponoszonych kosztów ze strony rolników przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej partycypacja w kosztach ze strony rolnika wynosi 25 %, pozostałe środki finansowe będą pochodziły z budżetu gminy, stąd będzie zaciągnięta pożyczka w kwocie 258.000.00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokładny koszt jednostkowy wybudowania przydomowej oczyszczalni znany będzie po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie przedmiotowej inwestycji.
Radny Henryk Ziółkowski zapytał, jakie zamierzenia są w stosunku do zbiorowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach o zabudowie zwartej. Burmistrz wyjaśnił, że kompleksowe rozwiązanie jest nie uniknione po wejściu do Unii Europejskiej i systematycznie trzeba kumulować środki własne Gminy, by stworzyć możliwość korzystania ze środków unijnych.
Radny Bogusław Żuchowski wyraził pogląd, że występujące dysproporcje
w partycypacji prowadzonych inwestycji ze strony zainteresowanych są irytujące, zawsze mieszkańcy wsi ponoszą dużo większe zobowiązania, aniżeli mieszkańcy samego miasta Dobrzyń n. Wisłą, a przecież głównie mieszkańcy wsi tworzą dochody własne Gminy z tytułu płacenia różnych zobowiązań pieniężnych i ten fakt musi wywoływać negatywne reperkusje.
Wobec braku dalszej dyskusji, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy informując członków Komisji, że w projekcie budżetu 2003 roku po stronie wydatków nie uwzględniono w dz. „ Transport „ kwoty łącznej ca 67.000 zł na uregulowanie zakończonej inwestycji – budowa drogi Chalin - Ruszkowo ( oraz zapłatę Inspektorowi nadzoru ). Burmistrz rozpatrywał możliwość uregulowania należności, o których mowa wyżej z wygospodarowanych oszczędności tegorocznego budżetu, ale z racji tej, że na złożony przez nasz Urząd wniosek
o dofinansowanie mamy obietnicę wsparcia finansowego w kwocie 33.000 zł
z Urzędu Marszałkowskiego, wobec czego środki w kwocie 67.000 musimy zaplanować w budżecie gminy roku 2003. Dlatego wspólnie z Komisją budżetu i finansów dokona się korekty w projekcie budżetu, po uprzednim znalezieniu potrzebnej kwoty, pomniejszając wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej. Dalej mówca poinformował, że planuje skorzystać z taniego kredytu ( 7 % ) z Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na położenie asfaltu na drodze w Krojczynie.


Komisja po pełnym zapoznaniu się z projektem budżetu oraz złożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy dodatkową informacją nie wniosła uwag, oceniając pozytywnie opracowany dokument jako optymalny i możliwy do pełnej realizacji.

do punktu 2 p-pkt „ a „

Przewodniczący Komisji zapoznał z treścią skierowanego do Komisji wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży budynku dawnego Domu Ludowego z jednoczesnym podjęciem działań zmierzających do przygotowania i realizacji ze środków pozabudżetowych, budowy nowoczesnej, pełno wymiarowej sali sportowo – widowiskowej w Dobrzyniu n. Wisłą.
( pełna treść wniosku stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokółu )

Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego wniosku Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie i uznała jako w pełni zasadny.

do punktu 3 p-pk „ b „

Komisja opracowała projekt planu pracy na rok 2003, celem przedstawienia na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2002 roku do zatwierdzenia.
( projekt planu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu )

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Ludomir Bylicki  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1483
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161074
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony