Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXV/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 sierpnia 2010 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o trzynastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej piątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu)

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze rady. Uwag nie wniesiono, wobec czego przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Protokół został przyjęty 14 głosów - za, Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian nie zaproponowano.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na XXXIII Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń and Wisłą.

Pytań brak

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

Pytań brak.

 

do punktu 4

 

Informację z wykonania budżetu przez Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2010 r. przedstawiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Pytań brak.

 

 

do punktu 5

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu omówiła pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wys. 514.828,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont stadionu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą – odprowadzenie wód drenażowych oraz płyta boiska”.

Pytań brak

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład radnych 15, obecnych 14 

Głosowanie:

Za - 12

Przeciw - 0

Wstrz. - 2

/uchwała nr XXXV/206/10 w załączeniu do niniejszego protokółu/

 

do punktu 5 p- pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego omówił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrz. w wodę i odpr. ścieków.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą (zad.1,2) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej” jest ujęte w budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do realizacji w 2010 rok oraz jest zgodne z „Programem ogólnym budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą”

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie:

1.     Kanalizacji sanitarnej i budowie przyłączy kanalizacyjnych dla określonych obszarów terenu miasta nieposiadających uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej tj. w obrębie ulic : Słowackiego, Lipnowskiej, Zduńskiej, Mickiewicza, Kilińskiego z włączeniem się do istniejącej sieci sanitarnej w ulicy Franciszkańskiej. System kanalizacji grawitacyjny. Odprowadzane ścieki posiadają charakter typowych ścieków socjalno-bytowych. Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w wyżej wymienionym obrębie pozwoli na likwidację nieszczelnych szamb zlokalizowanych na indywidualnych posesjach , a zanieczyszczających wody gruntowe, jak również zlikwiduje bezpośrednie dzikie włączenia ścieków do wód powierzchniowych.

2.     Kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Słowackiego, Mickiewicza, Plac Wolności z włączeniem jej w istniejący system kanalizacji deszczowej, który  posiada elementy podczyszczania (piaskowniki). Realizowane przedsięwzięcie stanowi kolejny etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w systemie kanalizacji rozdzielczej dla zurbanizowanych terenów miasta Dobrzyń nad Wisłą.

3.     Sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejsce istniejącej zdekapitalizowanej sieci wodociągowej, której wiek średnio wynosi około 50 lat. Ze względu na parametry eksploatacyjne istniejący wodociąg wraz z przyłączami nie spełnia swojego zadania. Występuje duża awaryjność istniejących przewodów ze względu na aktualny stan techniczny. Wykonanie przewodu wodociągowego w ul. Słowackiego, Zduńskiej, Mickiewicza, Kilińskiego i Plac Wolności spowoduje poprawę istniejącego układu hydraulicznego przewodów wodociągowych.

Przedmiotowa inwestycja finansowana jest w części z przyznanej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Planowana wartość dofinansowania zgodnie z zawartą umową pomiędzy  Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, a Gminą Dobrzyń nad Wisłą wynosi kwotę 685.277,00 zł, jednak ostatecznie stanowiło to będzie nie więcej niż 75%  rzeczywiście poniesionych przez Gminę    kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Udział własny na pokrycie pozostałych kosztów inwestycji tut. Samorząd planuje sfinansować z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Krzysztof Pryciak – radny. Partycypacja w kosztach – to ma być 500 zł. Czy to jest pewne czy na zasadzie dobrowolności. Czyli będzie tak, że kto nie chce to nie musi płacić.

Roman Składanowski – tak jest to na zasadzie dobrowolności, było zorganizowane spotkanie z mieszkańcami i wyrazili taką zgodę.

Krzysztof Pryciak – radny. Nastąpił podział mieszkańców, dzisiaj słyszałem
w odpowiedziach na  złożone wnioski gdzie padło sformułowanie, że z uwagi na brak środków zadanie jest przesunięte budżecie na rok 2011. W związku z tym również posłużę się  podobnym określeniem i proponuję przełożenie tej inwestycji z ul. Słowackiego na 2011 rok ponieważ nie było to ujęte w budżecie

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład radnych 15, obecnych 14 

Głosowanie:

Za - 12

Przeciw - 0

Wstrz.- 2

/uchwała nr XXXV/207/10 w załączeniu do niniejszego protokółu/

 

do punktu 5 p- pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej długoterminowej
na pokrycie planowanego deficytu budżetowego omówił Pan Roman Składanowski  – insp. ds. zaopatrz. w wodę i odpr. ścieków.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej               w Dobrzyniu nad Wisłą (zad.1,2) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”  jest w części finansowane  z  przyznanej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Planowana wartość dofinansowania zgodnie z zawartą umową w dniu
18 lutego 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego             z siedzibą w Toruniu, a Gminą Dobrzyń nad Wisłą wynosi kwotę 685.277,00 zł, jednak ostatecznie stanowiło to będzie nie więcej niż 75%  rzeczywiście poniesionych przez Gminę kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W związku z powyższym oraz stosownie do zapisów wyżej wymienionej umowy w zakresie jej realizacji zachodzi potrzeba zaciągnięcia pożyczki płatniczej w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład radnych 15, obecnych 14 

Głosowanie:

Za - 12

Przeciw - 0

Wstrz.- 2

/uchwała nr XXXV/208/10 w załączeniu do niniejszego protokółu/

 

do punktu 5 p- pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego omówił Pan Roman Składanowski  – insp. ds. zaopatrz. w wodę i odpr. ścieków.

Zadanie polega na budowie  15 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków  w 2010 roku na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Jest ono zgodne z „Programem ogólnym budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą”

Wg wstępnego rozpoznania wykonanych zostanie 15 szt. oczyszczalni ścieków  składających się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego, które zalicza się do rozwiązań określonych ogólnie jako naturalne. Gleba dzięki zdolnościom samo oczyszczającym , które wykorzystuje się  w systemach indywidualnego oczyszczania ścieków, skutecznie chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem przy bardzo małym zużyciu energii. Występuje możliwość estetycznego w komponowania w krajobraz. Cechuje ją prostota eksploatacji oraz niskie koszty oczyszczania.

Realizacja budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków                             u mieszkańców naszej gminy pozwoli na osiągnięcie niżej podanych efektów ekologicznych :

1. Likwidacja nieszczelnych szamb zlokalizowanych przy indywidualnych
     gospodarstwach, a zanieczyszczających wody gruntowe;

2. Eliminację odpadów powstających w trakcie okresowego oczyszczania
     szamb;

3. Zlikwidowanie bezpośrednie dzikich włączeń ścieków do wód
     powierzchniowych.

         Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoka Radę  o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład radnych 15, obecnych 14 

Głosowanie:

Za - 13

Przeciw - 0

Wstrz.- 1

/uchwała nr XXXV/209/10 w załączeniu do niniejszego protokółu/

 

 

do punktu 5 p- pkt „e”

 

Rozpatrzenie skargi radni Rady Miejskiej przekazali do rozpatrzenia przez komisję Rewizyjną w głosowaniu 13 – za, wstrz – 1

 

do punktu 5 p- pkt „f”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 omówiła
Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie o 34.800,00 zł (deficytu budżetowego) inwestycji „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków”.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zwiększenie 3.700,00 zł – na inwestycję „Zakup wiaty przystankowej
w Tulibowie”

Dz. 630 – Turystyka i wypoczynek

Zwiększenie 2.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Torunia
na dofinansowanie konkursu „Kolorowa posesja 2010”.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie 2.000,00 zł na paliwo dla Policji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie zwraca się z prośbą o wniesienie
do budżetu kwoty 378,00 zł. Powyższą kwotę uzyskano tytułem odszkodowania za wybite okna w budynku szkoły.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Chalinie zwraca się z prośbą
o wprowadzenie  do budżetu 1.154,00 zł z prowizji PZU.

Zwiększenie o 4.500,00 zł dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Szpetalu Górnym

852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie 1.000,00 zł – środki pieniężne ze Związku Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie rejsu po Wiśle dla dzieci objętych opieką MGOPS.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł –  dofinansowanie środków własnych (20%) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie 5.000,00 zł – koszt opracowania operatu wodno-prawnego
na pobór wody i eksploatację ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą w latach 2011-2020.

Zmniejszenie inwestycji „Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dobrzyniu n/Wisłą (zad. 1,2) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodociągowej ” o 261.477,00 zł (deficyt budżetowy) i równoczesne zwiększenie wkładu własnego tego zadania o 42.000,00zł, z czego 20.000,00 zł jest przeznaczone na dodatkowe prace polegające na wymianie gruntów
i wykonaniu robót uzupełniających przyłącze wodno-kanalizacyjne.

Zwiększenie o 10.000,00 zł inwestycji „Zabudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Robotniczej”.

926 – Kultura fizyczna i sport

Zwiększenie o 40.000,00 zł inwestycji Budowa „Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa”.

Zwiększenie o 98.650,00 zł wkładu własnego inwestycji „Remont stadionu sportowego wraz z budową odwodnienia płyty boiska i przebudową trybun
w Dobrzyniu nad Wisłą – I etap” i jednoczesne zmniejszenie deficytu budżetowego o 94.394,00 zł.

Zwiększenie o 20.000,00 zł inwestycji „Remont stadionu sportowego
w Dobrzyniu nad Wisłą – odprowadzenie wód drenażowych oraz płyta boiska”.

Wszystkie zwiększenia w budżecie w kwocie 265.850,00 zł zostaną pokryte wpływami ze sprzedaży składników majątkowych.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład radnych 15, obecnych 14 

Głosowanie:

Za - 12

Przeciw - 0

Wstrz.- 2

/uchwała nr XXXV/210/10 w załączeniu do niniejszego protokółu/

 

do punktu 7

 

Zostały złożone wnioski w sprawie:

Maria Pruchniewska – radna
-  umieszczenia tablic z napisem „zakaz parkowania na trawnikach”

- dokończyć budowę parkingu w miarę posiadanych środków

Grzegorz Zych – radny

- dwa zestawy na uzupełnienie dziur na drogach

- zasypanie koryta wodnego wzdłuż pasa drogowego Michałkowo-Sobowo
 / odcinek ok. 100m wystarczy gruz i pospółka /

Wojciech Reznowicz – radny

- poprawić włazy na ul. Płockiej, Sł. Polsce ponieważ może dojść do wypadku

Remigiusz Onka – radny

- wycięcie krzewów przy drodze Glewo-Tulibowo

Sławomir Kowalewski – sołtys

- udrożnić przepust drogowy na wys. zabud. p. Trzeciakowskiego
i Wilmańskiego

Wiesław Jaworski – sołtys

- sprawa dowożenia dzieci do szkoły – jak to wygląda

- załatanie dziur na drodze w Płomianach

 

do punktu 8


Mieszkaniec wsi Krępa w imieniu mieszkańców zażądał naprawy drogi, przypominając, że odszkodowanie urząd otrzymał od inwestora, który przeprowadzał kabel energetyczny przez te tereny. Prosimy o odpowiedź
 na piśmie.

do punktu 6

   

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzydziestej piątej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady trzydziestej piątej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady

Renata Kwiatkowska                                                     Henryk Domeradzki

 

 

                        

                         

                                          
 

 

                           

 

 

 

 

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-21 08:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1075
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-17 08:22

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219935
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony