Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXX/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 listopada 2013 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej. Miejsce obrad sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnymi. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo urzędu miasta i gminy.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych czy są uwagi do protokółu
z XXIX Sesji Rady Miejskiej, który wyłożony był w biurze rady. Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z XXIX Sesji Rady Miejskiej, został przyjęty 14 głosami za, przeciw -0, wstrz. -0.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie przeczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmiany porządku obrad. Zmian nie zgłoszono.

 

do punktu 2

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza.

Pytań brak.

Informacja w załączeniu do niniejszego protokółu.

 

do punktu 3

 

Odpowiedzi na złożone wnioski na dwudziestej dziewiątej sesji udzielił Pan Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG Dobrzyń nad Wisłą.

Następnie Przewodniczący zapytał czy są pytania do udzielonych odpowiedzi. Pytań brak.

/ treść odpowiedzi w załączeniu do protokółu /.

do punktu 4 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej /uchwały podatkowe zostały wcześniej omówione na posiedzeniu komisji, wobec czego dyskusji i pytań nie było/ i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 14,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2014 rok odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej /uchwały podatkowe zostały wcześniej omówione na posiedzeniu komisji, wobec czego dyskusji i pytań nie było/ i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 14,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

 do punktu 4 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej /uchwały podatkowe zostały wcześniej omówione na posiedzeniu komisji, wobec czego dyskusji i pytań nie było/ i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 14,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

Głos zabrał Ludomir Bylicki – radny. Wszystkie podatki zostały na poziomie ubiegłego roku. Niesprzyjająca koniunktura w rolnictwie spowodowała to, że podatek średniej ceny skupu żyta został obniżony. Jeśli chodzi o budżet to będziemy stratni na subwencji stąd też niejednokrotnie nie będziemy mogli realizować zaplanowanych zadań.

 

do punktu 4 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013 omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Dochody

Zwiększenie – 7.221,00 zł:

- 6.200,00 zł – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie zwraca się z prośbą
o wniesienie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na wymianę lamp sufitowych w izbach szkolnych.

- 1.021,00 zł – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krojczynie zwraca się
z prośbą o wniesienie prowizji PZU ze składek na ubezpieczenie uczniów,
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki

 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się inwestycję „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn” o kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Czyszczenie kratek ściekowych i piaskowników na kanalizacji deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 5.500,00 zł.

- Zakup pieca C.O. dla OSP Płomiany – 7.000,00 zł

- Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Płomiany – 4.000,00 zł

- Zwiększenie dotacji dla Domu Kultury ‘Żak” w związku z uregulowaniem wynagrodzeń autorskich Zaiks za imprezy organizowane przez gminę
od 1 stycznia 2011 roku, a wydatek ten nie został ujęty w planie finansowym na 2013 rok – 3.300,00 zł.

Dz. 750 – Administracja

Przeniesienie 1.500,00 zł z organizacji różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej na wydatki reprezentacyjne.

Przeniesienie 3.000,00 zł z organizacji „Białej niedzieli” na wydatki reprezentacyjne.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Przeniesienie środków z wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w kwocie 36.900,00 zł (istniejąca nadwyżka wynika
z pozyskania dotacji na część wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz
z przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich
i urlopach macierzyńskich, gdzie wynagrodzenia dla tych osób płaci ZUS) na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – 8.900,00 zł (zwiększenie liczby osób przebywających w DPS)

- Rodziny zastępcze – 8.000,00 zł (zwiększenie liczby dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych)

- Zasiłki celowe oraz dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” – 20.000,00 zł (zwiększenie liczby świadczeniobiorców).

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Jerzy Wasiołek – radny. Dotyczy zwiększenia w kwocie 5.500 zł na czyszczenie kratek ściekowych. We wrześniu już taki zapis był, to samo przedsięwzięcie po raz kolejny coś chyba jest nie tak?

Agnieszka Ziółkowska – skarbnik. Tak rzeczywiście było.

Burmistrz, – ponieważ była awaria wody w związku z tym trzeba było szybko reagować i teraz te pieniądze wracają do tego samego działu.

Jerzy Wasiołek – radny. Powinna być zaplanowana pewna pula pieniędzy tak, aby w przypadku awarii można było z tych pieniędzy korzystać. W obecnej sytuacji nie wiemy, co się dzieje z tymi pieniędzmi, w jakim celu są te ciągłe zmiany budżetowe?

Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik. Przynajmniej raz w tygodniu dostajemy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego i zmiany, które robimy zarządzeniem są konieczne. Nie mamy na to wpływu.

Jerzy Wasiołek – radny. Czy jest nas stać na utrzymanie dwóch kosiarek?

Czy DCSiT musi mieć oddzielna kosiarkę? Przecież nie mamy tyle zieleni
i codziennie ta kosiarka nie jest wykorzystywana.

Paweł bielicki – radny. Przy takiej eksploatacji i jednej kosiarce ten sprzęt by nie wytrzymał długo.

Jerzy Wasiołek – radny. Bez przesady, nie zgodzę się z tymi i opiniami. Czy nawozy, które były kupowane do zakupy oszczędne?. Czy jednostko organizacyjne są kontrolowane, jak często? Czy faktury są przez zwierzchników skrupulatnie sprawdzane?

Burmistrz – najgorzej jak wszyscy na wszystkim się znają. Jest komisja rewizyjna i może to skontrolować.

Jerzy Wasiołek - radny. Nie musi Pan Burmistrz nas obrażać. Jesteśmy od tego, aby nie tylko uchwalać, ale również kontrolować.

Maria Pruchniewska – radna. My, jako komisja otrzymujemy raz w roku sprawozdanie i musimy mieć również minimum zaufania.

Wanda Hetflajsz – radna. Na przyszłość proszę czytelniej zapisywać przeniesienia finansowe, dobrze się stało, że Pan radny Wasiołek to zauważył.

Ewa Tomczyk – radna. My wszyscy nie znamy się na wszystkim. Finanse samorządowe są sprawą odpowiedzialną.

Jerzy Wasiołek – radny. Dotyczy przeniesienia na cele reprezentacyjne. Uważam, że gmina zbyt mocno szafuje tymi pieniędzmi. Promocja musi odnosić skutki, a konkursy to nie promocja.. Ponieważ na poprzedniej sesji otrzymałem materiały w dniu sesji z uwagi na moje ślubowanie i teraz mogłem dopiero zapoznać się szczegółowo zauważyłem, ze urząd gminy wydaje na ksero 14.000 zł, DCSiT natomiast 4000 zł na to samo. Chyba nie ma nad tym kontroli. Czy tam muszą być aż trzy kserokopiarki?

Następna sprawa to fundusz alkoholowy. Koszty szkolenia 5600 zł. Kto był na tym szkoleniu i czy było to konieczne? Mam wrażenie, że jest to takie finansowanie sobie „wczasów”?

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza. Fundusz burmistrza przeznaczony jest na konkursy, puchary itd. Takim funduszem dysponuje tylko burmistrz i jednostki organizacyjne takiego funduszu nie posiadają.. Natomiast fundusz alkoholowy uchwalany jest przez radę, wcześniej analizowany przez przedstawiciela wojewody. Tam są określone działania.

Jerzy Wasiołek – radny. Nikt nas nie zwolni z ustawy o finansach publicznych, aby budżetem oszczędnie gospodarować. W dalszym ciągu nie otrzymałem odpowiedzi, kto na tym szkoleniu był.

Ryszard Bartoszewski – z-ca burmistrza. Dokumenty są do wglądu zapraszam to udostępnimy.
Jerzy Wasiołek – radny. Wystarczyłoby, aby na takie szkolenie pojechała jedna osoba i pozostałym później przekazała wiedzę. To jest niedopuszczalne, aby tyle pieniędzy przeznaczać na szkolenie. To nie etyczne. Uważam, że Pan Burmistrz powinien wysyłać pracowników urzędu na szkolenia, bo mam prawo uważać, że mają duże niedociągnięcia.

Jadwiga Ziółkowska – sołtys sołectwa Lenie Wielkie. Odniosę się do uwag Pana radnego, ponieważ też jestem członkiem komisji ds. RPA. Wyjazd na szkolenie reguluje zapis w ustawie o RPA, aby raz w roku cała komisja wzięła udział w takim szkoleniu, po którym każda z osób dostaje certyfikat.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na rok 2013 i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 12,

Wstrz. – 2,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „e”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 14,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „f”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatur do uzupełnienia składu stałych komisji rady miejskiej tj. Komisji Budżetu
i Finansów.

Zgłoszony został Pan Jerzy Wasiołek – radny, wyraził zgodę. Więcej kandydatur nie zgłoszono, po czym lista zgłaszania została zamknięta.

Głosowanie nad zamknięciem listy – 14 za.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia komisji budżetu i finansów w skład, której został zaproponowany Pan Jerzy Wasiołek i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 13,

Wstrz. – 1,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

Następnie ta sama procedura została powtórzona odnośnie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatur do tejże komisji

Zgłoszony został Pan Jerzy Wasiołek – radny, wyraził zgodę. Więcej kandydatur nie zgłoszono, po czym lista zgłaszania została zamknięta.

Głosowanie nad zamknięciem listy – 14 za.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia komisji rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego w skład, której został zaproponowany Pan Jerzy Wasiołek i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 13,

Wstrz. – 1,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „g”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur do uzupełnienia składu osobowego komisji rewizyjnej. Zgłoszeni zostali:

  1. Jerzy Wasiołek - radny
  2. Paweł Bielicki - radny.

Lista została zamknięta – 14 za

Wyniki głosowania:

Jerzy Wasiłek

Za- 3,

Przeciw – 9,

Wstrz. – 2.

Paweł Bielicki

Wyniki głosowania:

Za- 10,

Przeciw – 2,

Wstrz. – 2.

W skład komisji rewizyjnej został wybrany Pan Paweł Bielicki. Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 13,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 1.

Uchwala została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „h”

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok omówił Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca burmistrza.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek wykonywania zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego
w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, jako jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 14,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

do punktu 4 p-pkt „i”

 

Pani Grażyna Habasińska poinformowała zebranych, że zmian wymagają statuty sołectw gminy oraz statut urzędu w związku z tym powołana powinna być komisja statutowa.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji statutowej. Zgłoszeni zostali:

  1. Bylicki Ludomir,
  2. Kowalewski Sławomir,
  3. Hetflajsz Wanda,
  4. Suska Wioletta,
  5. Wasiołek Jerzy

Wszyscy wyrazili zgodę. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w/w składzie komisji statutowej i zarządził glosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 14,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

 do punktu 4 p-pkt „j”

 

Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty omówiła Pani Zofia Jóźwiak.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jedno lokalowym o powierzchni użytkowej 49,85 m2. Zamieszkująca w nim Najemczyni wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą o umożliwienie jej zakupu zajmowanego mieszkania i udzielenie zniżki przy zakupie przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

Powyższa nieruchomość nie jest objęta Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą określającą zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalającą wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Chcę Państwa poinformować, że wpłynął wniosek przed sesją od nabywcy, aby ulga została zastosowana w wys. 80%.

Rada zdecydowała, że w przypadku płatności gotówkowej 80% ulgi, natomiast przy rozłożeniu na raty 70% ulgi.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

Za – 14,

Wstrz. – 0,

Przeciw – 0.

Uchwala została podjęta.

 

do punktu 5

 

Informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożyła Pani Grażyna Habasińska - Sekretarz. Poinformowała zebranych, że organy zewnętrzne uprawnione do analizy tych oświadczeń nie stwierdziły rażących nieprawidłowości.

 

do punktu 6

 

Zostały złożone wnioski w sprawie:

Ludomir Bylicki – radny.

- naprawy wyrwy w drodze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w Zbyszewie.

Wanda Hetflajsz – radna

- zmiany oznakowania na drodze wojewódzkiej w Krojczynie w związku z tym, ze zjazdy na drogi gminne są oznakowane linią ciągłą.

Zbigniew Pawłowski – radny

- budowy wiaty przystankowej w Główczynie.

Damian Ptaszyński – radny

- załatania dziur na drodze gminnej Grochowalsk-Glewo.

Henryk Domeradzki – Przewodniczący RM

- oczyszczenia kratek ściekowych w Dobrzyniu.

Bogumił Balcerowski – sołtys sołectwa Szpiegowo

- budowy wiaty przystankowej Szpiegowo / bugaj/.

Ewa Tomczyk – radna

- podjęcia działań przez Burmistrza w sprawie szkód czynionych przez bobry.

 

do punktu 7

 

Pan Jerzy Wasiołek - radny podziękował wszystkim za wybór do stałych komisji Rady miejskiej oraz zwrócił uwagę na upór, co do innego kandydata do komisji rewizyjnej. Powiedział, że wygrała jak zawsze koalicja.

 

do punktu 8

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzydziestej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                            Henryk Domeradzki                

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 08:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 952
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 08:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5214056
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony