Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/211/10

 

Uchwała Nr XXXVI/211/10

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 października 2010 roku

 

 

 

 

w sprawie: utworzenia Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki oraz nadania statutu

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.674) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 158, poz. 1020 /

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki                   w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

§ 2

 

Nadaje się statut Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik

                                                                                   do Uchwały Nr XXXVI/211/10

                                                                                   Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                   z dnia 29 października 2010 r.

 

 

 

STATUT

DOBRZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI

W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

 

 

ROZDZIAŁ I : PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą zwane dalej „DCSiT” jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, nie posiadającą osobowości prawnej, realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu
i turystyki.

 

§ 2.

DCSiT działa w ramach obowiązujących na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawnych, a w szczególności:

1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 133 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 2018 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 /;

2)    ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie / Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857;

3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 158, poz. 1020 /;

4)    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych / tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 223, poz.2268, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106 poz. 672 /

5)    niniejszego Statutu

 

§ 3.

DCSiT działa na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4.

Siedziba DCSiT znajduje się w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Licealnej 1a.

 

 

 

 

§ 5.

DCSiT używa pieczęci o treści:

 

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki

ul. Licealna 1a

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

ROZDZIAŁ II : CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

§ 6.

DCSiT realizuje zadania Gminy Dobrzyń nad Wisłą w zakresie rozwoju                         i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

 

 

§ 7.

Podstawowym zadaniem DCSiT jest prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu i rozwojowi kultury fizycznej w szczególności:

1)    tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej;

2)    rozwijanie usług w zakresie rekreacji i odnowy biologicznej;

3)    organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych;

4)    propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej;

5)    prowadzenie działalności promocyjnej z zakresu działalności DCSiT;

6)    prowadzenie usług hotelarskich;

7)    organizacja imprez turystycznych

 

§ 8.

DCSiT realizuje określone zadania w § 7 w szczególności poprzez:

1)    organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych , turystycznych, kursów specjalistycznych;

2)    administrowanie obiektami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi;

3)    współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej oraz turystyki;

4)    wynajem obiektów, lokali, urządzeń, sprzętu sportowego i turystycznego;

5)    działalność marketingową i konsultingową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i turystyki.

 

ROZDZIAŁ III: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 9.

1.    DCSiT zarządza i reprezentuje je na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor, który jest zatrudniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

2.    Dyrektor DCSiT wyłaniany jest w konkursie na 5-letnią kadencję.

3.    Przełożonym Dyrektora jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

4.    Dyrektor DCSiT na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów odrębnych przepisów.

5.    Dyrektor jest przełożonym zatrudnionych w DCSiT pracowników.

6.   

 

 

§ 10.

Wewnętrzną organizację DCSiT oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób zatrudnionych określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta        i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

ROZDZIAŁ IV: MAJĄTEK I FINANSE

 

§ 11.

1.    Mienie DCSiT jest mieniem komunalnym, będącym w zarządzie DCSiT.

Wykaz obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie DCSiT zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

2.    DCSiT zarządza mieniem komunalnym zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i obowiązującymi przepisami.

§ 12.

1.    DCSiT prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie      o finansach publicznych.

2.    Podstawą gospodarki finansowej DCSiT stanowi roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

3.    Środki na działalność DCSiT pochodzą z:

1)    budżetu miasta i gminy;

2)    własnej działalności,

3)    dotacji celowych,

4)    darowizn i zapisów.

4.    Dyrektor składa sprawozdanie Radzie Miejskiej z działalności DCSiT
 raz w roku

 

 

ROZDZIAŁ V: NADZÓR

 

§ 13.

Nadzór nad działalnością DCSiT sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy                            Dobrzyń nad Wisłą.

 

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

§ 14.

DCSiT posiada logo, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 15.

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                             do Statutu DCSiT

                                                                                             w Dobrzyniu nad Wisłą

 

 

 

 

WYKAZ

obiektów użyteczności publicznej stanowiących bazę materialną Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

 

 

 

 

1.    DCSiT – Hala Sportowa , ul Licealna

2.    Stadion Sportowy, ul. Sportowa

3.    Boisko Sportowe w Grochowalsku

4.    Boisko Sportowe w Kisielewie

5.    Boisko Sportowe w Glewie

6.    Boisko Sportowe w Chalinie

7.    Boisko Sportowe w Mokowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                             do Statutu DCSiT

                                                                                             w Dobrzyniu nad Wisłą

 

 

 

 

LOGO

DOBRZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI                W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

 

 

drukuj (Uchwała Nr XXXVI/211/10)

  • opublikował: Dawid Gruszczyński
    data publikacji: 2010-12-13 13:20

Protokół

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sortu oraz Budżetu
 i Finansów odbytego w dniu 29 września 2010 roku

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół omówił przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2010-2011.

 

Następnie z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski omówił projekt uchwały dot. utworzenia Dobrzyńskiego Centrum Sporu i Turystyki oraz nadanie Statutu.

 

Remigiusz Onka – radny zapytał dlaczego w załączniku do niniejszej uchwały jest wykazane tylko boisko w Grochowalsku, a w innych miejscowościach również są boiska, które powinny być traktowane na tych samych zasadach.
Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza MiG powiedział, że jest to na razie propozycja.
Maria Pruchniewska – radna w §7 pkt 2 jest zapis dot. zabiegów medycznych . Uważam, że nie powinno być takich zapisów bo to już się łączy z ustawą
o ochronie zdrowia.

 

Ryszard Bartoszewski- możemy zmienić ten zapis, jeżeli Państwo tak uważacie.
Zmiana po korekcie tego zapisu brzmi §7 pkt 2 „ rozwijanie usług w zakresie rekreacji i odnowy biologicznej”.

 

Maria Pruchniewska – radna.  Czy w § 12 nie powinno być zapisu, że Dyrektor DCSiT  powinien składać sprawozdanie finansowe Radzie Miejskiej?

 

Witkowska Celina – Skarbnik. Cały budżet dostajemy do księgowości i łączymy go z budżetem gminy jeśli chodzi o finanse. Informacje finansowe na ten temat na pewno radzie będą przedstawione.

 

Grzegorz Mazurek  - Dyrektor ZOS. Nic nie stoi na przeszkodzie aby taki zapis zrobić. § 12 nowe brzmienie „ Dyrektor składa sprawozdanie Radzie Miejskiej
z działalności DCSiT raz w roku”.

 

Maria Pruchniewska – radna. Czy w § 9 pkt 2 nie powinno być jednak zapisu,
że dyrektora wyłania się w drodze konkursu na okres 5 lat.                                       §  11 pkt 1 załącznik Nr 1 Komisja zaproponowała zapis następującej treści:

 

1.     DCSiT – Hala Sportowa ul. Licealna,

 

2.     Stadion sportowy ul. Sportowa,

 

3.     Boisko sportowe w Grochowalsku,

 

4.     Boisko sportowe w Kisielewie

 

5.     Boisko sportowe w Glewie

 

6.     Boisko sportowe w Chalinie,

 

7.     Boisko sportowe w Mokowie,

 

Padło pytanie o nabrzeże Wisły, czy może być ujęte w w/w załączniku.

 

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza MiG. Nie może być ujęte ponieważ jest własnością skarbu państwa. Dopóki nie jest to uregulowane nie możemy tego ująć.

 

Członkowie komisji zapytali o datę powołania Dyrektora DCSiT. Zastępca burmistrza odpowiedział, że nastąpi to 15.12.2010 roku. Ustalono również,
że  skład komisji konkursowej będzie wynosił 9 osób, w tym wszyscy przewodniczący stałych komisji rady miejskiej.

 

Remigiusz Onka – radny spytał jaki będzie koszt utrzymania Astrobazy.

 

Grzegorz mazurek – na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiadomo.
Krzysztof Pryciak – radny. Czy jest realne zmniejszenie kosztów na oświatę.
Grzegorz Mazurek – zawsze jest możliwe ale odbywa się to kosztem czegoś.
Maria Pruchniewska – radna. Z jakich funduszy została pomalowana szkoła
w Dobrzyniu?
Grzegorz Mazurek – to były środki własne gminy.
Maria Pruchniewska – radna zapytała kiedy nauczyciele dostana podwyżki. Otrzymała odpowiedź, że to nastąpi w październiku.
Jerzy Żurawski – radny zapytał jakie wynagrodzenie maja nauczyciele.
Nauczyciel kontraktowy- wynagrodzenie netto – 1.433,00 zł
Nauczyciel mianowany – wynagrodzenie netto – 1617,72 zł

 

Nauczyciel dyplomowany – wynagrodzenie netto – 1889,19 zł.
Zastanawiam się skąd będą pieniądze bo już możemy posługiwać się takimi wielkościami oczywiście przybliżonymi jak 1.000.000 zł- 2.000.000 zł utrzymanie hali, dojdzie utrzymanie astro bazy.
Witkowska Celina – Skarbnik. Nie będzie lekko, w przyszłym roku dojdą nam spłaty pożyczek.

 

Jerzy Żurawski – radny.   Utrzymanie oświaty nas dużo kosztuje na dzień dzisiejszy z zadań własnych gminy jest to kwota 2.047,00 zł.
Następnie zostały omówione stawki podatkowe na rok 2011.
Na tym protokół zakończono.

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący komisji 
                                   Budżetu i Finansów,
                                  Oświaty, Kultury i Sportu

 

                                                                                       Jerzy Żurawski,

 

                                                                                       Maria Pruchniewska 

 

 

 

 

 

  

  • opublikował: Dawid Gruszczyński
    data publikacji: 2010-12-13 13:31
  • zmodyfikował: Dawid Gruszczyński
    ostatnia modyfikacja: 2010-12-13 13:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1287
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-13 13:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211503
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony