Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania, wynagradzania oraz organizację pracy nauczycieli i innych pracowników, o których mowa określają,

1) Regulamin Pracy,

2) Regulamin Wynagradzania,

3) Regulamin Wewnętrzny,

4) Uchwały Rady Miejskiej w Dobrzyniu n.Wisłą.

3. Obsługę finansowo – kadrową prowadzi organ prowadzący – Zespół Obsługi Szkół w Dobrzyniu n.Wisłą.

4. Do nauczania religii dyrektor zatrudnia nauczyciela skierowanego do pracy przez biskupa diecezjalnego.

5. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy czuwa nad bezpieczeństwem powierzonych mu uczniów.

6. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela określają:

- zakres czynności nauczyciela,

- zakres czynności wychowawcy,

- formalny przydział zajęć, wychowawstw, opiekuństw nad kołami, zespołami, organizacjami i izbami lekcyjnymi wyznaczony na początku roku szkolnego poprzez arkusz organizacyjny szkoły oraz wykaz zadań dodatkowych.

7. Zakres zadań nauczycieli realizowany jest przez:

- osiąganie w optymalnym stopniu celów szkoły określonych w planach, poprzez realizację programów kształcenia, wychowawstw i opieki w powierzonych zajęciach edukacyjnych, klasach i zespołach,

- bezstronne i obiektywne ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów,

- organizację opieki i kształcenia ucznia niepełnosprawnego, o ile zachodzi taka potrzeba,

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

- działanie zgodne z regulaminem Rady Pedagogicznej oraz Statutem Szkoły,

- prowadzenie terminowo i prawidłowo dokumentacji pedagogicznej,

- aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym i samokształceniowym,

- współpracę z rodzicami oraz organizacjami i instytucjami współdziałającymi ze szkołą,

- przestrzeganie zasad etyki zawodu nauczycielskiego,

- prowadzenie prawidłowego procesu dydaktycznego uczniów,

- wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

- wspieranie swoją postawą rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

- bezstronność i obiektywność w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

- informowanie rodziców ( prawnych opiekunów) oraz wychowawcę,
dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną o warunkach i postępach dydaktyczno – wychowawczych uczniów,

- systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzonych zajęć pod względem bhp i p.poż, zgłaszanie dyrektorowi wszelkie nieprawidłowości,

- kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach,

- pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem, obowiązkami i zadaniami nauczyciela dyżurnego,

- opracowanie planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania, kryteriów oceniania, wymagań edukacyjnych,

- uczestnictwo w pracy zespołów powołanych przez dyrektora szkoły.

8. Uprawnienia nauczyciela:

1) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych (zatwierdzonych przez MEN i S) w nauczaniu swojego przedmiotu,

2) decyduje o programie nauczania i treści prowadzonego przez siebie zespołu lub koła,

3) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów, respektując przy tym zasady określone Wewnątrzszkolnym i Przedmiotowym Systemie Oceniania,

4) ma prawo współdecydowania przy wystawianiu oceny zachowania uczniów,

5) ma prawo wnioskowania w sprawach :

- nagród i wyróżnień dla swoich uczniów,

- form pomocy materialnej i świadczeń dla swoich uczniów,

- form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla swoich uczniów,

- kar regulaminowych swoich uczniów.

6) ma prawo do awansu zawodowego na poszczególne jego stopnie:

- nauczyciel kontraktowy,

- nauczyciel mianowany,

- nauczyciel dyplomowy.

9. Praca nauczyciela podlega ocenie z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

10. Nauczyciel odpowiada:

1) służbowo przed dyrektorem, kuratorem oświaty i organem prowadzącym za:

- poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych w klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu, możliwości uczniów oraz wymagań egzaminacyjnych,

- stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych jemu powierzonych,

2) służbowo, cywilnie lub prawnie przed władzami szkoły za:

- tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych w czasie przydzielonych jemu dyżurów,

- nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub w czasie działań na wypadek pożaru,

- zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

3) służbowo i karnie za:

- naruszenie tajemnicy służbowej,

- naruszenie tajności obrad Rady Pedagogiczne i jej zespołów,

- brak książeczki zdrowia z aktualnym orzeczeniem lekarskim,

- szkalowanie dobrego wizerunku szkoły.

11. Do zadań nauczycieli należy poprawa zeszytów przedmiotowych oraz prac pisemnych uczniów.

12. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego funkcję pełni powołany przez dyrektora wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel w przypadku nieobecności wicedyrektora szkoły. Jest on wtedy przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły. Odpowiada za bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas nieobecności dyrektora szkoły.

13. Dyrektor spośród pracowników powołuje społecznego inspektora pracy, który:

- bierze udział w okresowych kontrolach stanu bhp i p.poż w szkole,

- przedstawia wnioski w zakresie poprawy warunków pracy,

- kontroluje przestrzeganie w szkole prawa pracy,

- bierze udział w pracach zespołów powypadkowych,

- bierze udział w społecznych przeglądach warunków pracy.

14. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy w okresie odbywania stażu ma przydzielonego przez dyrektora szkoły opiekuna stażu, który ma obowiązek:

- udzielić pomocy w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego,

- zapoznać młodego nauczyciela z podstawową dokumentacją szkolną, organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły, prawem szkolnym,

- zachęcać do studiowania literatury pedagogicznej i nowości wydawniczych,

- udzielać (lub organizować) instruktażu w zakresie pisania planów wynikowych, kryteriów oceniania, konspektów i innych dokumentów dotyczących pracy pedagogicznej,

- w praktyczny sposób dzielić się doświadczeniami w zakresie działań wychowawczych i opiekuńczych,

- uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż,

- prowadzić zajęcia z uczniami obserwowane przez nauczyciela odbywającego staż,

- sporządzić pisemną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż za okres stażu.

15. Podstawową pracę wychowawczą w szkole prowadzą nauczyciele wychowawcy poszczególnych oddziałów wyznaczeni do ich prowadzenia poprzez ustalenia zawarte w przydziale wychowawstw uzgodnionych na początku każdego roku szkolnego.

16. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się,

- otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka,

- przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie z uwzględnieniem indywidualnego środowiska wychowawczego ucznia,

- inspirowanie i wspomaganie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

- kształtowanie u uczniów postaw samorządności i odpowiedzialności za własne postępowanie.

17. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze w zakresie:

- organizowania indywidualnej opieki wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

- realizacji założeń szkolnego i klasowego programu wychowawczego i profilaktycznego,

- realizacji wszelkiego typu działań i programów naprawczych realizowanych przez poszczególnych uczniów.

18. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

- współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

- włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły poprzez różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki, integrujące zespół uczniowski oraz ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą.

19. Prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację pedagogiczną klasy i każdego ucznia, w szczególności:

- adnotacje w dzienniczkach ucznia,

- dziennik lekcyjny,

- arkusze ocen,

- odpowiednio wypełnione świadectwa szkolne,

- dokumenty dotyczące wyróżnień, nagród i kar dla uczniów,

- dokumenty potwierdzające kontakty z rodzicami uczniów.

20. Wychowawca:

- współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpatrywaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

- współpracuje z kuratorem sądowym,

- współpracuje z instytucjami wspierającymi statutową działalność szkoły w zakresie realizacji zadań opiekuńczych oraz programów profilaktycznych,

- współpracuje z gimnazjum w zakresie przygotowania ucznia do kontynuacji dalszej nauki,

- współpracuje i decyduje z samorządem klasowym uczniów i „ trójką klasową „ o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny i cały etap edukacyjny.

21. Wychowawca klasy posiada następujące uprawnienia:

- ma prawo do pełnienia funkcji wychowawcy danej klasy przez cały etap edukacyjny tj. trzech lat,

- ma prawo do uzyskiwania pomocy merytorycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły, a także instytucji i organizacji wspomagających funkcjonowanie szkoły,

- ma prawo wnioskowania o rozwiązanie problemów opiekuńczo-materialnych, zdrowotnych oraz psycho - społecznych swoich wychowanków do dyrektora szkoły,

- ma prawo do ustalania oceny zachowania swoich wychowanków na koniec semestru oraz na koniec roku szkolnego zgodnie z wytycznymi Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

- ma prawo do organizowania i pozyskiwania form, sponsoringu oraz darowizn na rzecz klasy bądź imprez klasowych,

- ma prawo do pedagogizacji rodziców w aspekcie przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych,

- ma prawo organizowania działań z zakresu profilaktyki.

22. Wychowawca klasy odpowiada służbowo przed dyrektorami szkoły za:

- osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie,

- integrowanie wysiłków nauczycieli oraz rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

- poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno- wychowawczej,

- realizacje obowiązku szkolnego przez swoich wychowanków,

- respektowanie przez swoich wychowanków praw i obowiązków ucznia,

- prawidłowość i terminowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

23. Wychowawca klasy może być odwołany ze swojej funkcji przez dyrektora szkoły na łączny wniosek rodziców i uczniów ( w obydwu przypadkach musi zgłosić go co najmniej 2/3 stanu klasy) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Szkolnego oraz zbadania zasobności zarzutów.

Odwołanie wychowawcy może nastąpić gdy wychowawca :

- łamie statutowe prawa ucznia, co zostało udowodnione w postępowaniu wyjaśniającym,

- nadużywa swoich praw realizując cele niezgodne z założeniami ustawyo systemie oświaty,

- stosuje niezgodny ze statutem szkoły system kar i nagród,

- został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym,

- zrzeka się funkcji przyznając się do utraty zaufania wychowanków,

- przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub urlopie uniemożliwiającym zapewnienie ciągłości oddziaływań wychowawczych.

Dyrektor w czasie 2 tygodni ma obowiązek zbadać słuszność zarzutu rodziców, zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Szkolnego oraz wydać decyzję, którą przekazuje trójce klasowej. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

24. Praca wychowawcza prowadzona jest poprzez organizację imprez o charakterze klasowym, szkolnym i środowiskowym, wycieczki, biwaki, konkursy i inne.

25. Zadania wychowawcy mogą być realizowane poprzez rozmowy indywidualne, dyskusje, lub inne w zależności od wieku uczniów i ich propozycji. Spotkania indywidualne (w miarę potrzeb) z rodzicami uczniów mających trudności dydaktyczno wychowawcze, zebrania z rodzicami 2-3 razy w ciągu semestru.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-27 08:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-27 10:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2671
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-27 10:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205599
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony