Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Numer uchwały (Wyświetl)

W sprawie

Uchwała nr 11/58/04

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2004

Uchwała nr 11/59/04

zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy

Uchwała nr 11/60/04

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Uchwała nr 11/61/04

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała nr 12/62/04

Zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała nr 12/63/04

Zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy

Uchwała nr 12/64/04

Nabycia działek położonych w Dobrzyniu nad Wisłą

Uchwała nr 12/65/04

określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.

Uchwała nr 12/66/04

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004

Uchwała nr 13/67/04

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą za 2003 rok.

Uchwała nr 13/68/04

Zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała nr 14/69/04

zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania
w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej
granicę ustaloną przez Radę Miejską.

Uchwała nr 14/70/04

Uchwalenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004- 2006

Uchwała nr 14/71/04

Zmian w statucie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 14/72/04

zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Dobrzyń n. Wisłą, a Miastem Włocławek o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczną i terapeutyczną Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku.

Uchwała nr 14/73/04

Nabycia działki położonej w Dobrzyniu nad Wisłą

Uchwała nr 14/74/04

Zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy

Uchwała nr 14/75/04

Zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy

Uchwała nr 14/76/04

Zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała nr 15/78/04

ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określania wysokości czynszu za dzierżawę i najem

Uchwała nr 15/79/04

Zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy

Uchwała nr 15/80/04

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała nr 15/81/04

nadania imienia Publicznemu Gimnazjum
w Dobrzyniu nad Wisłą.

Uchwała nr 15/82/04

Wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr 16/84/04

przyjęcia projektu „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” oraz projektu „Programu ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011

Uchwała nr 16/85/04

uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dobrzyniu n. Wisłą.

Uchwała nr 16/86/04

zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów
w szkołach podstawowych /gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/ oraz zasad zwrotu wydatków.

Uchwała nr 16/87/04

zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską.

Uchwała nr 17/88/04

Zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała nr 17/89/04

ustalenie opłaty administracyjnej na rok 2005

Uchwała nr 17/90/04

ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2005

Uchwała nr 17/91/04

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na

2005 rok

Uchwała nr 17/92/04

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr 17/93/04

zmiany Uchwały Nr IV/30/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą określającej wysokość diet dla radnych i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz ustalającej zwrot kosztów podróży.

Uchwała nr 17/94/04

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Uchwała nr 17/95/04

zasad przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

Uchwała nr 17/96/04

zmiany Uchwały Nr 13/115/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy

Uchwała nr 17/97/04

wydzierżawienia lub oddania w eksploatację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budynków, urządzeń
i gruntów z nimi związanych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków
w Dobrzyniu nad Wisłą

Uchwała nr 17/98/04

zmiany Uchwały Nr 13/109/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 roku
dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą na lata 2001-2015.

Uchwała nr 17/99/04

zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Chalin z dnia 14 października 2004 roku dotyczącego Planu Odnowy Sołectwa

Uchwała nr 17/100/04

udziału środków własnych na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”

Uchwała nr 18/101/04

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2005

Uchwała nr 18/102/04

poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób fizycznych, określania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia prowizyjnego.

Uchwała nr 18/103/04

trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała nr 18/104/04

trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała nr 18/105/04

Zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała nr 18/106/04

Programu Współpracy w 2005r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uchwała nr 18/107/04

udziału środków własnych na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu
„ Posiłek dla potrzebujących”

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-07-02 09:59
  • zmodyfikował: Karolina Ziębakowska
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 10:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3046
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-07-02 10:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162948
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony