Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 8 / 05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ N. WISŁĄ Z DNIA 20 CZERWCA 2005 R.

w sprawie : powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakte­rze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą sta­nowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały NrXX/123/05 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Miejsko - Gminną Komisję Stypendialną w następującym składzie :

1)Grażyna Habasińska – przewodniczący,

2)Grzegorz Mazurek – zastępca przewodniczącego,

3)Jadwiga Lejmanowicz – sekretarz,

4)Krystyna Pawłowska – członek,

5)Ryszard Dobieszewski – członek.

§ 2

Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Burmistrza.

§ 3

Do zadań Komisji należy:

1) wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkol­nego i zasiłku szkolnego, pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej, określonych w § 12 Regulaminu,

2) rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu, na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów. W tym celu Komisja z pomocą pracowni­ków prowadzących obsługę biurową Komisji dokumentuje sytuację materialną uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy ma­terialnej o charakterze socjalnym z urzędu,

3) przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w in­dywidualnych sprawach ustalonych według zasad określonych w Regulaminie,

4) ustalenie propozycji listy podmiotów prowadzących zajęcia edu­kacyjne, w których udział może być dofinansowany w ramach stypendiów szkolnych. Podmioty wpisane na listę powinny być wiarygodne i zapewniać warunki programowe, kadrowe, wy­chowawcze i lokalowe niezbędne do realizacji zajęć edukacyj­nych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez podmiot powyższych warunków Komisja może dokonywać odpowiedniego sprawdzenia.

§ 4

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§ 5

Ustala się wzór wniosku o stypendium szkolne składanego przez rodziców, pełnoletniego ucznia, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Ustala się wzór wniosku o stypendium szkolne składanego przez dyrektora szkoły, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Obsługę biurową prac Komisji prowadzi specjalista d.s. zasiłków rodzinnych.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 17/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-12 11:45
Załącznik
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-12 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2045
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-12 11:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224562
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony