Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/106/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: Programu Współpracy w 2005r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873
oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz, 1203/, art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy
o samorządzie gminnym / Dz.U, z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558, Nr 113, poz .984,Nr 153, poz. 1271 i Nr214, poz. 1H06, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 162, poz, 1568 oraz z 2004 r. Nr 102: poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203/
Rada Miejskiej uchwala, co następuje :
§1
Uchwala się Program współpracy w 2005r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Program stanowi załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad WisłąUzasadnienie

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska uchwala corocznie program współpracy.


Załącznik do uchwały
Nr XVIII/106/04
Rada Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2004 roku
Program współpracy w 2005 roku Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z organizacjami porządkowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
§ 1. Celem programu jest włączania podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa a
mianowicie:
1/ umocnienie lokalnych działań i stworzenie warunków dla powstania
inicjatywy i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
2/ zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki
społecznej w mieście i gminie;
3/ poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych;
4/ integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę działań publicznych określonych z art 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
5/ udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy
6/ otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd;
7/wypracowanie modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą jako elementu długoterminowego programu współpracy.
§ 2. Program współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego;
1/ pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2/ działalność charytatywną;
3/ ochronę i promocję zdrowia;
4/promocje zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
5/działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
6/działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7/ naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
8/ krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
9/ kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
10/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
11/ ekologię i ochronę zwierząt oraz odnowę dziedzictwa przyrodniczego;
12/ porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
13/promocję i organizację wolontariatu;
14/ działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
13/ upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn.

§ 3. Współpraca pomiędzy Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą a z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegać będzie na:
1/ udzielaniu przez samorząd wsparcia pozafinansowego oraz finansowego na
realizację zadań publicznych;
2/ wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a/ publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy,
b/ udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na Sesjach Rady
Miejskiej oraz Komisjach z prawem zabierania głosu w sprawach dotyczących działania tych organizacji;
3/ organizowanie spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami
samorządu;
4/ prowadzenie wspólnych przedsięwzięć;
5/ doradztwo i udzielenie pomocy merytorycznej organizacjom;
6/ pomoc w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł;
7/ wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań
służących zaspakajaniu potrzeb;
8/ promowanie przez samorząd działalności organizacji i pomocy w tworzeniu
jej dobrego wizerunku.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 12:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2248
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 12:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201476
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony