Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII) 121) 97
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 23 lipca 1997 roku
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIX)136)93, z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Na podstawie art.l8 UST. 2 pkt.9 lit. " h " Ustawy z dnia 05 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (teks jednolity z 1996roku Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. Zm.)oraz art. 9 i 13 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 1l4,poz.493 z późn. Zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje :
W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXIX)136)93, z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą w § 11 wykreśla się zdanie " pracowników zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 24 lipca 1997 roku.
 • opublikował: Paweł Szymański
  data publikacji: 2003-07-17 12:43
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-07 11:32
 • opublikował: Paweł Szymański
  data publikacji: 2003-07-17 12:43
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-07 11:32
Statut Biblioteki nadany Uchwałą Rady Miejskiej Nr. XXIX)136)93 dn. 28 XII 1993r.


Statut Biblioteki Publicznej

I. Przepisy ogólne

§ 1

Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką została utworzona” na mocy Uchwały Nr VI/32/90 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i działa na podstawie:
1. Ustawy z dn.9 kwietnia 1968r. o bibliotekach /Dz.U.Nr 12,poz.63, zmiany: z 1984 r. Nr 26,poz.129,z 1989 r. Nr 29,poz.155,Nr 35,poz. 192,z 1990 r. Nr 34,poz.198/.
2. Ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16 poz.95,Nr 34,poz.199 i Nr 43,poz.253/.
3. Ustawy z dn.17 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32,poz.191 i Nr 43,poz.253/.
4. Ustawy z dn.17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U.Nr 34, poz.198 i Nr 43,poz.253/.
5. Ustawy z dn.25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U.Nr 1I4,poz.493/,
6. Niniejszego statutu.

§ 2

Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działająca w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest Dobrzyń nad Wisłą, a terenem jej działania Gmina.

§4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

§ 5

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

§ 6

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 7

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 8

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie , opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianiem zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym, organizowanie obsługi biblioteczne pacjentów w szpitalach.
4. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijani i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.
Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

III. Organy Biblioteki, organizacja , pracownicy.

§ 10

Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

§ 11

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy.

§ 12

1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn.9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U.Nr 48,poz.283 z późn. zm.

§ 13

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 15

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół bibliotek: rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV.Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy z dochodów własnych i innych źródeł.

§ 17

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązują-cych zakłady budżetowe.

§ 18

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

§ 19

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 20

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
 • opublikował: Paweł Szymański
  data publikacji: 2003-07-17 12:58
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-07 11:32
 • opublikował: Paweł Szymański
  data publikacji: 2003-07-17 12:58
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-07 11:32

Opis strony

redaguje: Zbigniew Koprowski, Paweł Szymanski, Marek Cieślak, Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, tel. (054) 253-05-43 fax: (054) 253-10-06, e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3387
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-07 11:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209380
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony