Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 9/04
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 14 stycznia 2004 roku


Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków komisji zatem frekwencja 100%.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1 )
Ponadto w obradach uczestniczyli: Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Celina Witkowska – Skarbnik.
Przewodniczący komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1. Podsumowanie działalności Komisji za rok 2003 i opracowanie planu pracy na 2004 r.
2. Prace nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2004.
3. Sprawy różne.

do punktu 1

Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2003 został opracowany plan pracy komisji na rok 2004
( treść sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2)

do punktu 2

Przewodniczący poprosił Panią Celinę Witkowską o przedstawienie informacji dotyczącej konstrukcji projektu budżetu ze wskazaniem źródeł dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu na 2004 rok.
Dochody budżetu ustalono na podstawie pojętych uchwał podatkowych na Sesji.
Jeżeli chodzi o dotacje przyjęto tak jak przyszły decyzje od Wojewody. Nie wolno nam dotacji przyjmować większych ani mniejszych. To samo odnosi się do subwencji. Wszystkie subwencje zostały przyjęte na podstawie wysokości ustalonych przez Ministerstwo Finansów.
Subwencja Oświatowa, subwencja dla gmin i subwencja wyrównawcza to są wielkości ustalone przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli chodzi o dochody, które mamy z czynszów i najmu, zostały one ustalone na podstawie 2003 roku dlatego, że nie zmienialiśmy uchwał odnośnie najmów i dzierżaw.
Jeżeli chodzi o Oświatę to również ustaliła dochody na podstawie roku 2003.
Wysokość subwencji w Oświacie jest niższa jest od roku 2003, a wyższa ogólnie.
W dz. 758 w projekcie budżetu mamy wyszczególnione, że w 2003 roku subwencja wynosiła 7.610.594 zł, natomiast w 2004 roku subwencje wynoszą 7.818.087 zł
Rozdział 75807 – część oświatowa, gdzie subwencja w 2003 roku wynosiła 5.587.121 zł, a w 2004 roku wynosi 5.551.476 zł. Ta subwencja jest około 36.000,00 zł niższa jak w 2003 roku. Subwencja ogólna dla budżetu jest wyższa jak w 2003 roku.
Bogdan Żuchowski – członek komisji zapytał dlaczego nie są wpisane plany na rok 2004 w pozycjach dotyczących podatków.
Skarbnik wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o kwalifikacji budżetowej podatek z rozdziału 75616 został przeniesiony do rozdziału 75615 zostały połączone te rozdziały.
Nie otrzymamy również dotacji do oświetlenia dróg tych nie naszych w zarządzie dróg publicznych. Te dotacje zostały zniesione oraz dotacji do dodatków mieszkaniowych jest to zadanie własne gminy.
Żuchowski Bogdan zwrócił uwagę na błąd w zapisie projektu budżetu dotyczącego podatku od posiadania psów, a mianowicie uchwała została podjęta w wysokości 50,30 zł, natomiast zapis jest na 50,00 zł. Pani Celina Witkowska dokona korekty tego zapisu zgodnie z uchwałą.
Jeśli chodzi o wydatki wygląda to następująco:
W dziale 010 Rolnictwo została ustalona kwota 359.470,00 zł. Ta kwota jest ustalona na: - infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi w wysokości 277.600,00 zł
- utrzymanie wodociągów wiejskich
· zakup pompy 8.000 zł
· zakup odmanganiacza 4.000,00 zł
· budowa wodociągu Chalin 90.000 zł
· budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 20 sztuk 170.000 zł w tym jest 50.000 zł gminy natomiast na 120.000 gmina zaciągnie pożyczkę
· odsetki od samorządowych pożyczek 5.600 zł

- Izby rolnicze – 15.270,00 zł
· składka Izby Rolnicze – 15.170,00 zł
Pozostała działalność – 66.700,00 zł
- melioracja gruntów rolnych Chalin-Ruszkowo – 53.100,00 zł środki własne gminy
- agrochemiczna obsługa rolnictwa i badanie gleb –3.600,00 zł
- dofinansowanie robót konserwacyjno-naprawczych urządzeń melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” w Dobrzyniu n. Wisłą – 10.000,00 zł
Bogusław Żuchowski – członek komisji zwrócił uwagę, że w Dz.600 „Transport i łączność” jest zaplanowanych mniej pieniędzy w stosunku do roku ubiegłego. Zapytał czy wiąże się to z brakiem remontu dróg w tym roku.
Burmistrz odpowiedział, że ta kwota przeznaczona jest tylko na bieżące remonty dróg. Doskonale zdaje sobie sprawę, że na drogach jest jeszcze dużo potrzeb. Dużo także zrobiono np. jest zrobiona podbudowa betonowa do Ruszkowa, którą trzeba będzie przykryć dywanikiem aby się nie psuła. Są to duże koszty i to jest pierwsza rzecz, którą trzeba będzie zrobić. Największym problemem jest brak tych pieniędzy.
Bogusław Żuchowski – członek komisji powiedział, że nie jest zadowolony z tego, że w projekcie budżetu na 2004 rok nie jest ujęty wniosek, który składał o zabezpieczenie pieniędzy na budowę zbiorowej oczyszczalni w naszym rejonie, na budowę chodnika oraz zabudowę lampy w Szpiegowie.
Ludomir Bylicki – Przewodniczący komisji zauważył, że jest bardzo mało zaplanowane na świetlice wiejskie bo tylko 3.000 zł. Potrzeby są o wiele większe i nie można zamykać drzwi dla dzieci i młodzieży wiejskiej
Komisja jednogłośnie przychyliła się do tej propozycji.

Komisja wypracowała wniosek:

- dokonać przeniesień w Dz. 921 „Kultura i sztuka” aby zwiększyć plan na utrzymanie świetlic wiejskich w 2004 roku o kwotę 3.000,00 zł.

do punktu 3

Burmistrz poprosił o zaopiniowanie sprzedaży działki położonej w Krojczynie o pow. 0,30 ha panu Szczepańskiemu, który jest od wielu lat dzierżawcą tej działki.
Komisja pozytywnie ustosunkowała się do tej sprawy.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji:

Ludomir Bylicki
Lp. Miesiąc Tematyka
1. Luty/marzec Spotkanie wyjazdowe po stacjach uzdatniania wody na terenie miasta i gminy, ocena funkcjonowania tych placówek
2. Marzec Ocena stanu dróg i ulic na terenie miasta i gminy oraz analiza wykorzystania środków finansowych w Dz. „Transport” za rok 2003
3. Kwiecień Dopłaty bezpośrednie do hektara użytków rolnych w związku z wejściem do UE
4. Sierpień Realizacja środków budżetowych za I półrocze 2004 r. przeznaczonych na zadania inwestycyjne w dz. 010 - Rolnictwo
5. Wrzesień Realizacja inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą
7. Październik Analiza proponowanych stawek podatkowych i wskaźniki do projektu budżetu na rok 2005
8. Listopad Prace nad proponowanym projektem budżetu na rok 2005
9. Grudzień Podsumowanie działalności komisji i opracowanie planu pracy na rok 2005
Plan pracy na rok 2004

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1523
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211525
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony