Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K ÓŁ Nr 18)01

Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych , z dnia 29 sierpnia 2001 rok.


Obrady Komisji odbyły się przy współudziale Zarządu Miasta i Gminy oraz dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą.
W obradach uczestniczyło 7 dyrektorów placówek oświatowych, członkowie Zarządu Miasta i Gminy oraz 5 członków komisji oświaty ..., nieobecni usprawiedliwieni członkowie Komisji : Zalewska Elżbieta, Filińska Urszula i Obernikowicz Jan.
( listy obecności w załączeniu do ninejszego protokółu – jako zał. nr 1 - 3.
Obradom przewodniczyli : inż. Czesław Bender – Przewodniczący Zarządu oraz
mgr Dariusz Kłobukowski - Przewodniczący Komisji.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty bez uwag.
Przewodniczący Zarządu po powitaniu uczestników obrad stwierdził prawomocność, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco :

Porządek obrad :

1. Wręczenie nominacji dyrektorom szkół podstawowych w Mokowie
i Chalinie.
2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkol –
nego 2001)2002.

do punktu 1

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w związku ze złożoną rezygnacją ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej w Mokowie przez Pana Matuszewicza Dariusza, Zarząd Miasta i Gminy po uprzednim uzyskaniu opinii Kuratorium Oświaty podjął uchwałę w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Mokowie Pani Edycie Bukowskiej. Następnie Przewodniczący Zarządu dokonał aktu wręczenia nominacji Pani Edycie Bukowskiej oraz Panu Zbigniewowi Kaźmierkiewiczowi, który został wyłoniony w drodze konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Chalinie.
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Grzegorz Mazurek odczytał uroczyście treść podziękowania dla Pana Matuszewicza Dariusza
- 2 -

do punktu 2

Przewodniczący Komisji Oświaty - mgr Dariusz Kłobukowski poprosił dyrektorów placówek oświatowych o zreferowanie stanu przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2001)2002 placówki, którą kieruje.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie - szkoła generalnie przygotowana jest do rozpoczęcia zajęć szkolnych, bowiem do pomalowania pozostały ciągi komunikacyjne oraz korytarz. W okresie wakacyjnym wykonano szereg prac remontowych oraz malowanie, przeprowadzona została również modernizacja oczyszczalni ścieków, taka konieczność wystąpiła na skutek zużycia się filtrów, a Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska bardzo często kontroluje eksploatację oczyszczalni, ścieki muszą odpowiadać normom, w przeciwnym wypadku zostało by zabrane pozwolenie wodno-prawne. Baza dydaktyczna wystarczająca pod potrzeby szkoły. Sprawy kadrowe w pełni uregulowane.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Chalinie - szkoła przgotowana do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. W okresie wakacyjnym wykonanych zostało wiele prac remontowych i adaptacyjnych, między innymi wygospodarowano pomieszczenie na szatnię, zamontowano podłogę ceramiczną w pracowni chemicznej, analogicznie jak w szkole podstawowej pozostały do pomalowania ciągi komunikacyjne. Baza dydaktyczna wystarczająca pod potrzeby szkoły. Jeżeli chodzi o sprawy kadrowe to została zatrudniona Pani Witkowska Grażyna mgr filologii polskiej, Pan Gajewski Piotr i Pani Beata Gachewicz na 7)18 etatu.
Szkoła Podstawowa w Mokowie - szkoła przygotowana do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, w okresie wakacyjnym wymalowane zostały dwie łazienki oraz pokój nauczycielski. W związku z faktem odejścia małżeństwa nauczycieli Matuszewiczów oraz Pani Wierzbickiej Elżbiety zostały zatrudnione dwie nauczycielki – jedna do nauczania języka polskiego i historii oraz jedna do nauczania w klasie zintegrowanej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą - generalnie przygotowana do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. W okresie wakacji wykonano ogrom prac, zakończony został drugi etap elewacji budynku szkoły, w czwartek ( 30-08-01) nastąpi odbiór końcowy robót w zakresie wymiany okien oraz docieplenia budynku. Wewnątrz zamontowano kratę na klatce schodowej dla rozdzielenia dwóch szkół, wymalowany holl. Pomimo zaangażowania dużych środków finansowych z budżetu gminy i wykonania ogromu robót, nadal pozostaje wiele potrzeb do zrealizowania. Ważniejsze z nich to : wykonanie odgrodzenia dwóch szkół na piętrze budynku szkoły, malowanie podłogi na sali gimnastycznej, sanitariatów i kuchni, poprawienie pasa nadrynnowego, udrożnienie instalacji odprowadzającej deszczówkę, zabudowa placu apelowego wymiana podłóg w wielu pomieszczeniach i remont centralnego ogrzewania.
- 3 -

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą - szkoła przygotowana jest do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, w okresie wakacji pomalowane zostały dwie sale lekcyjne, łazienki, pokój nauczycielski oraz wygospodarowane pomieszczenie na salę komputerową. Potrzeby do realizacji to naprawa obrynnowania, zrobienie oddzielnego wejścia do Gimnazjum oraz remont podłóg w dwóch salach lekcyjnych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płomianach - od 01 września 2001 roku nastapiła zmiana organizacji szkoły, będą tylko dwie klasy zintegrowane. W okresie wakacji zrobiona została podłoga w oddziale przedszkolnym oraz pomalowane sale lekcyjne.
Szkoła Podstawowa w Dyblinie - dyrektor szkoły nieobecna na obradach ze względu na urlop chorobowy. Z informacji dyrektora „ZOS” wynika, że szkoła jest w pełni przygotowana do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, analogicznie jak w innych szkołach zostały wykonane prace malarskie, a z ważniejszych remontów to wymiana pieca centralnego ogrzewania. Sprawy kadrowe uregulowane.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krojczynie - szkoła przygotowana jest do zajęć lekcyjnych, w okresie wakacyjnym został poszerzony i odgrodzony teren rekreacyjny, zrobiona szatnia, pracownia techniczna. Pozostały do zrobienia podłogi w szatni ( położenie gumolitu ) konieczna jest naprawa przeciekającego dachu, będą trudności z jego naprawą, ponieważ dach jest bardzo stromy i potrzebny będzie sprzęt specjalistyczny. Sprawy kadrowe uregulowane, zatrudniona została nauczycielka języka angielskiego oraz do nauczania matematyki i fizyki, jest to osoba po studiach podyplomowych o specjalności matematyka z informatyką.
Szkoła Podstawowa w Krojczynie - ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Pani dyrektor Zalewskiej Elżbiety, informacji o stanie przygotowania placówki udzieliła dyrektor P.G. Pani Pigłowska Jolanta.
Szkoła przygotowana jest do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, zaadaptowana została biblioteka na salę lekcyjną, pomalowano pomieszczenia wymagające odświeżenia, sprawy kadrowe uregulowane. Najgorszą bolączką jest przeciekający dach, podczas ostatniej ulewy została zalana pracownia komputerowa.
Dyrektor „ZOS” podsumowując informacje złożone przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych stwierdził, że generalnie placówki przygotowane są, wiele zostało zrobione, lecz nadal pozostają problemy, a zasadniczy z nich to nadal bardzo zły stan podłóg, głównie w szkołach w Dobrzyniu n. Wisłą. Dlatego dyrektorzy szkół powinni zaplanować środki finansowe w budżecie na rok 2002 na ten cel w swoich placówkach.
Przewodniczący Zarządu wskazał na konieczność kontynuacji drobnych remontów w szkołach, jednak sprawa finansów na 2002 rok jest niewiadomą, ponieważ od nowego roku zmieniają się przepisy o finansowaniu gmin.
- 4 -

Dyrektor „ZOS” wskazał na problem zabezpieczenia nauczycieli języka angielskiego, zachodzi konieczność zatrudniania na czas określony nauczycieli tego przedmiotu spoza terenu gminy. W chwili obecnej jest wolne mieszkanie w Mokowie po Państwu Matuszewiczach i należy dać ogłoszenie, być może zgłosi się nauczyciel z pełnymi kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego. Pan Andrzej Szyjkowski nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że dawał ogłoszenia do prasy, radia i nikt nie zgłosił się do nauczania języka angielskiego, stąd szkoła uzyskała pozwolenie na zatrudnienie obcokrajowców, jedna stara się o obywatelstwo polskie, a Pan Korczuk stara się o Kartę stałego pobytu w Polsce. Pan Grzegorz Mazurek – dyrektor „ZOS” w sprawach organizacyjnych przypomniał dyrektorom o złożeniu sprawozdania EN-3 w terminie do 12 września 2001 roku. Zwrócił również uwagę na konieczność prowadzenia oszczędnej gospodarki ( nie zwiększać ilości godzin ), ponieważ subwencja relatywnie będzie mniejsza .
Na zakończenie obrad Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że nauczyciele wchodzący w skład obwodowych komisji wyborczych nie mogą mieć płacone za czas uczestnictwa w szkoleniach bądź innych pracach, ponieważ każdy z członków komisji otrzymuje z tego tytułu dietę zryczałtowaną, bo tak stanowią przepisy ordynacji wyborczej.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

mgr Dariusz Kłobukowski
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1948
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 09:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161094
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony