Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XV/88/2012

 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 marca 2012 roku

 

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 
uchwala się,
co następuje:

§ 1

Ustala zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Opublikowano  dnia 24.09.2012  pozycja 1914

 

 

 

                                                                                             Załącznik

                                                                                             do Uchwały Nr XV/88/2012

                                                                                             Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                             z dnia 26 marca 2012 roku

 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 1

Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się:

a)      w przypadkach przewidzianych w ustawie,

b)      w innych sprawach ważnych dla gminy.

§ 2

Rozstrzygnięcie o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia, w którym określa:

a)       przedmiot i cel konsultacji (a w przypadku podstawy ustawowej – wskazuje tę podstawę),

b)       datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c)       zasięg terytorialny,

d)      formę przeprowadzenia konsultacji,

e)      osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 3

1.  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy, chyba, że ustawowe przepisy stanowią inaczej.

 

§ 4
 

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców, przedstawicieli grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 5

Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

a)       ogólno gminny,

b)       lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium,

c)      środowiskowy – dotyczący określonych grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 6

1.  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

2. W przypadku konsultacji środowiskowych do udziału w konsultacjach uprawnieni są umocowani przedstawiciele grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 7

Konsultacje społeczne mogą polegać na:

a)      wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

b)      udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,

c)      wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 8

Konsultacje społeczne mogą mieć formę:

a)      ankieta skierowana do mieszkańców miasta i gminy, grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów,

b)      bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 9

1.    Zawiadomienie o konsultacjach społecznych publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w formie obwieszczeń na terenie miasta i gminy najpóźniej na 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji. W zawiadomieniu o konsultacjach wskazuje się cel, formę oraz termin ich przeprowadzenia.

2.    W zależności od potrzeb zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 10

1.  Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:

a)      opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

b)      opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą i udostępnienie formularza ankiety w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

2. Druk ankiety powinien zawierać wskazanie celu prowadzonych konsultacji.

§ 11

1. Ankieta jest ważna, jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana.

2. Analizy zebranych ankiet dokonuje właściwy merytorycznie wydział Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 12

 

1. W przypadku konsultacji społecznych w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno – zawodowych organizacji pozarządowych lub innych podmiotów spotkaniu przewodniczy Burmistrz Miasta i Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji społecznych, do którego dołącza się listę obecności.

3.    W protokole zapisuje się formę informacji o terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia.

§ 13

1. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do wyznaczonej przez Burmistrza Miasta i Gminy komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
lub jednostki organizacyjnej gminy w zależności od przedmiotu konsultacji.

2. Wyznaczona przez Burmistrza komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub jednostka organizacyjna gminy rozpatruje ww. opinie i uwagi przekazując propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 14

Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, z podaniem uzasadnienia w przypadku
ich nieuwzględnienia, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-20 15:20
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 13:58
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-24 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1463
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 13:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218586
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony