Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr III/13/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 


w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

                  Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                        i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003r.)


uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.


Uchwala się program i zasady współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2011 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. nr 96, poz. 873) zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.

 

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik
                                                                                                                              do Uchwały Nr III/13/10
                                                                                                                              Rady Miejskiej w Dobrzyń nad Wisłą
                                                                                                                              z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

WSTĘPW demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę
dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACYMiasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku.

 

§ 1Głównymi podmiotami realizującymi program są:

1.      Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą i jej komisje w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację.

2.      Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską.

3.      Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą.

§ 2Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego poprzez:

1.      umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

2.      stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,

3.      aktywizacja społeczności lokalnej,

4.       zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

5.       poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

6.       integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych,

§ 3Przedmiotem współpracy władz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1.      realizacja zadań gminy określonych w ustawach,

2.      określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania,

3.      podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

§ 4Program współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub dla jej mieszkańców podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

§ 5Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisła realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Współpraca ta może się odbywać w szczególnych formach:

1.      zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2.      współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

3.      udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,

4.      użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

5.      promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w mediach.

§ 6

1.    Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku                     publicznego może mieć formy:

·         Powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji, lub

·         Wspierania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.

2.    Wspieranie oraz powierzanie, o którym mowa w ust. 1 odbywa
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

3.    Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 może nastąpić w innym trybie niż określony w ust. 2, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

4.     Powołanie komisji konkursowej, zasady przeprowadzania konkursów,
a w szczególności tryb oceny ofert i kontroli wykonania zadań publicznych zlecanych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określi Burmistrz w drodze zarządzenia.

5.     Dotacje, o których mowa w pkt. 1, nie mogą być udzielone na:

·      dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

·         pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

·        budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

·         działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

·         udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

·        działalność polityczną i religijną.

6.    Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy musi wykazać w składanej ofercie udział środków własnych.

7.    Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe
i podmioty przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.

§ 7

 

1.      W roku 2011 Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą będzie wspierać lub powierzać zadania publiczne w zakresie:

·         pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

·         działalności charytatywnej;

·         podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

·         ochrony i promocji zdrowia;

·         promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
 i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

·         działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

·         działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

·         nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

·          krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

·         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

·         upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

·         ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

·         porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

·         działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r., nr 96, poz. 873
ze zm.), w zakresie określonym w pkt 1-13.

2.      Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Burmistrza,
po akceptacji ich przez radę w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 8Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł:

1.      Władze gminy będą pomagały podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych źródeł finansowania niż budżet gminy.
W 2011 roku wsparcie samorządu dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

2.       Pomoc Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obejmować będzie w miarę możliwości:
a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych.

3.      Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski
do Europejskiego Funduszu Społecznego, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie
z budżetu gminy wymaganego wkładu własnego.

§ 9Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania
oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy
z wnioskodawcą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 10Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2011 rok mogą być składane Radzie Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 13:28
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 10:02

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1161
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 10:02

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157827
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony