Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VIII/50/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 czerwca 2011 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032”

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity z 2008r. - Dz. U.  Nr 25, poz. 150 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach ( tekst jednolity z 2010r. - Dz. U. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. ( M.P. Nr 50, poz. 735) zmienionego uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. (M.P. Nr 33, poz. 481)

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Rezolucją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997r. w sprawie wycofania azbestu z gospodarki (M.P. z 1997r. Nr 38, poz. 373) wezwano Radę Ministrów do opracowania programu zmierzającego do wycofania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. z terminem realizacji w latach 2003-2032.

Biorąc pod uwagę wnioski zawarte w raporcie z realizacji w/w programu w latach 2003-2007 oraz zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowy program, który Rada Ministrów przyjęła w dniu 14 lipca 2009r.  pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.  

W nowym programie utrzymane zostały następujące cele, tj. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu i likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko. Cele te osiągane będą przez realizację wzajemnie uzupełniających się zadań na trzech poziomach centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym i gminnym.

W związku z powyższym oraz mając na względzie, że gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest jest ważnym elementem całej gospodarki odpadami został opracowany „Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032”. Dokument obejmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje na cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie oraz ujmuje tezy wynikające z programu krajowego w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Określa również aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację. Przyjęcie w/w dokumentu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania.

Biorąc powyższe pod uwagę  oraz konieczność wdrożenia programu do realizacji zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Ponadto stosownie do art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ww. projekt wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 organy opracowujące projekty dokumentów, o których mowa  w art. 46 cyt. ustawy - mogą, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uznają, iż realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032”. Oba organy uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania wydane zostały następujące dokumenty:

- pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
z dnia  16.02.2011r. znak: N.NZ-400-9-3-567111,

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 17.03.2011r. znak: WOO.410.44.2011.KB.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych opracowań.

W tej sytuacji podjęcie uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-27 07:57
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 12:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1060
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 12:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156038
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony