Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX/189/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 stycznia 2014 roku

 

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gmina Wielgie

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U.z 2013, poz. 594 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

   Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIV/140/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2013 r. roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gmina Wielgie, w dotychczasowej wysokości 3,24 zł netto za 1 m3 od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

Do w/w wymienionej taryfy będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 2.

   Taryfa, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gmina Wielgie realizowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, Dobrzyń nad Wisłą, ul. 22-go Stycznia 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą              

 

§ 3.

   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej „Taryfy dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gmina Wielgie.

 

            Na podstawie art.24, ust.9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, Dobrzyń nad Wisłą,
ul. 22-go Stycznia 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w dniu 19-12-2013 r. zwrócił się
z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gmina Wielgie na okres od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

            Utrzymanie taryfy na niezmiennym poziomie na kolejny rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji opiera na podstawie wykonanej analizy wyniku ekonomiczno-finansowego za rok obrachunkowy, który umożliwia osiągnięcie przychodów pokrywających koszty bieżącej działalności w okresie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy.

Istotnym elementem mającym decydujący wpływ na decyzję o możliwości utrzymania wysokości taryfy na dotychczasowym poziomie jest zachowanie obecnej ceny zakupu wody z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, eksploatowanej przez Spółkę z o.o. EKOFLORA, Słomczyn 51, 05-600 Grójec.

            Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług wodociągowych, świadczonych przez przedmiotowy Zakład, wynikających z poziomu taryfy.

            Stosownie do zapisu art.24 ust.9a cytowanej wyżej ustawy rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy.

            Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 07:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 848
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 07:56

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5202489
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony