Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                          Protokół Nr IX/07

           Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

   z dnia 19 września 2007 roku.

 

 

 

          Sesję rozpoczęto o godzinie jedenastej, zakończono o godzinie  czternastej piętnaście. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dziewiątej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z ósmej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 14 radnych na 15 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad.,

po czym spytał czy są  propozycje do zmiany porządku obrad.

Burmistrz Miasta i Gminy – Ryszard Dobieszewski wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowego podpunktu „i” do proponowanego porządku obrad dotyczącego „przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”. W związku z powyższym Przewodniczący zapytał radnych kto jest za wprowadzeniem proponowanego podpunktu. W wyniku głosowania jednogłośnie został wprowadzony podpunkt „i” do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach, który przedstawia się następująco:

 

1.     Sprawy proceduralne.

2.     Odpowiedzi na wnioski złożone na VIII Sesji Rady Miejskiej.

3.     Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.

4.     Stan oświaty w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

5.     Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

6.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół,

b)    zmiany uchwały Nr XIX/111/05 z dnia 5 marca 2005 roku
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych,

c)     wyrażenia zgody na zamianę oraz nabycie nieruchomości,

d)    zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy,

e)     zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy,

f)      utworzenia Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku,

g)     wyrażenia zgody na wynajem części dachu i pomieszczenia
w budynku „Klubu Żak” na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, położonym w Dobrzyniu nad Wisłą przy
ul. Szkolnej 2,

h)     zmian budżetu gminy na rok 2007,

i)       przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

7.     Wybór zespołu do wyrażenia opinii na temat kandydatów na ławników.

8.     Składanie wniosków.

9.     Informacje, wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Miejskiej.

 


do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na ósmej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.

(treść odpowiedzi na wnioski stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił zastępca Burmistrza –Ryszard Bartoszewski.

( treść informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)

 

do punktu 4

 

Informację na temat stanu oświaty w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą przedstawił Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Grzegorz Mazurek.

Następnie Przewodniczący poprosił o dyskusję i pytania.

Jerzy Żurawski – radny. Czy w nakładach na jednego ucznia są koszty dowożenia.

Grzegorz Mazurek – nie.

Wojciech Reznerowicz – radny. Chciałem głos zabrać w sprawie dowozu dzieci. Osobiście jestem za tym aby wszystkie dzieci były dowożone.  Interesuje mnie ile kosztuje dowóz 141 dzieci spoza terenu i ile w związku z tym jest subwencji.

Grzegorz Mazurek – mogę na to pytanie Panu odpowiedzieć jednak to nie będą dane 100% ponieważ trzeba by było wiele czynników wziąć pod uwagę. Mogę powiedzieć tylko tyle gdyby ci uczniowie nie chodzili do naszych szkół to byśmy mieli  645.000 zł subwencji mniej. Patrząc jeszcze w drugą stronę było by o trzy oddziały mniej. Z wyliczenia wynika, że jest to koszt 350.000 zł Według mnie wychodzi to na plus z tym że, są również koszty dowożenia, które nie są uwzględnione Całkowite koszty dowożenia do wszystkich szkół wynoszą 274.000 zł. Jeżeli jest to tak istotne ja się postaram przedstawić dokładne wyliczenie w późniejszym czasie, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tyle, że jeżeli dołożymy dowożenie i nakłady na te trzy oddziały to wychodzi tyle samo co subwencja na tych uczniów.

Wojciech Reznerowicz – radny. Chcę wiedzieć ile kosztuje dowóz dzieci wynikający z ustawy i dowóz dzieci poza ustawą.

Grzegorz Mazurek – odpowiedź na to pytanie jest dość trudna. Posłużę się może przykładem: jedzie autobus z Kamienicy do Dobrzynia. Dzieci te mają odległość powyżej 4 kilometrów. Zabiera po drodze dzieci z Lenia i to jest trudne do obliczenia bo i tak autobus tą trasą jedzie. Ewentualnie można obliczyć koszty kursu dodatkowego do Lenia. Jeżeli będziemy taką techniką liczyć to wymaga dokładnego przeanalizowania, rozliczenia kilometrów
i można wówczas podać dokładne dane.

Wojciech Reznerowicz – radny. 18 godzin jest to pełen etat nauczyciela, natomiast 9 godzin to pół etatu. W przypadku kiedy nauczyciel uczy 18 godz.
w szkole podstawowej, a 9 godz. w gimnazjum czy dostaje dodatek wiejski
i mieszkaniowy bo w przypadku tych 9 godzin jest to już pół etatu.

Grzegorz Mazurek – nauczyciele w zależności od tego gdzie są zatrudnieni mają różne godziny: szkoła podstawowa o 18 godzin, nauczyciel oddziału przedszkolnego ma 22 godz., 26 godz. jest  w świetlicy, 30 biblioteka. Jeśli chodzi o taka podstawową formę to jest 18 godzin pełen etat i 9 godz. pół , a dodatki należą się od pół etatu tak więc  i dodatek wiejski również.

Wojciech Reznerowicz – radny. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, które nakłada obowiązek na administratora budynku jakim jest szkoła musi prowadzić książkę budowlaną eksploatacji budynku, musi przeprowadzać przeglądy. Mam nadzieję, że na bazie zapisów w tej książce zostały na 2007 rok i 2008 rok zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe szkół. Widzę tu bardzo dużo robót malarskich, które są jak się domyślam wykonywane w ramach własnych posiadanych fachowców do tych spraw. Mam pytanie kto te roboty nadzoruje, kto je odbiera i kto rozlicza materiały. I pytanie już ostatnie chciałbym poznać zakres remontu oczyszczalni w Chalinie, kto tą oczyszczalnię eksploatuje i kto podjął decyzję o remoncie tej oczyszczalni.

Grzegorz Mazurek – jeśli chodzi o prowadzenie księgi obiektu budowlanego jest nim administrator, którym jest dyrektor szkoły, osoby upoważnione czyli inspektor nadzoru czy inna osoba mogą dokonywać wpisów. Jeśli chodzi o sprawy nadzoru nad robotami remontowymi to również pełnią dyrektorzy szkół. Ponieważ zakupują materiały, a tym samym odpowiadają za ich wykorzystanie. Natomiast jeśli chodzi o oczyszczalnię to dokładnie wyjaśni tę sprawę Pan Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Chalinie.

Zbigniew Kaźmierkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie. Oczyszczalnia w Chalinie jest remontowana od wielu lat przez firmę
z Bydgoszczy, która jest jedyna firma w Polsce, która te oczyszczalnie remontuje. Remont dotyczył nieprzewidzianej awarii przekładni. Mamy dwie przekładnie, z których jedna jest wyremontowana, natomiast druga jest
w użytku. W zasadzie wszystkie oczyszczalnie, które są z Chojnic my taką mamy były modernizowane. Te przekładnie powinny być na każdej osi, my mamy jedną mamy łańcuch to wymaga wymiany kół zębatych oraz wymiany tych przekładni. Ja próbowałem to robić innym sposobem ale to nie zdawało egzaminu. Chce powiedzieć, że ta oczyszczalnia funkcjonuje już od 1992 roku  kwoty remontów tej oczyszczalni przekraczają wartość całej oczyszczalni. Dla nas ta oczyszczalnia jest jednym wielkim problemem. Najchętniej bym chciał  aby wziął ktoś ją w administrowanie.  Prace konserwacyjne wykonywane są przez pracownika gospodarczego szkoły zgodnie
z instruktażem, którego ja mu udzielam ewentualnie ekipa, która przyjedzie do naprawy. Przez te lata ona funkcjonuje jesteśmy kontrolowani przez Państwową Inspekcję Środowiska, która większych zastrzeżeń nie wnosi jedynym problem jest problem osadu. Dziękuję.

Maria Pruchniewska – radna. Będziemy tworzyć budżet na rok 2008 czy Pan Dyrektor jest zorientowany jaki będzie  orientacyjny koszt stołówki
w Krojczynie..

Grzegorz Mazurek – dyrektor ZOS. Na chwilę obecną nie ale do chwili konstruowania budżetu będę w stanie powiedzieć.

Jerzy Żurawski – radny. Nakład na jednego ucznia w Chalinie wynosi 4.700 zł, natomiast  w Dobrzyniu 6.199, subwencji na ucznia 4.575 zł, mam pytanie co Pan będzie robił, żeby zmniejszyć nakłady na jednego ucznia w Dobrzyniu, ponieważ jest dość duży. Wychodząc dalej w tym roku dołożyliśmy 1.060.000 zł. Szanowni Państwo nie oszukujmy się, ja nie mówię, że to zmarnowane pieniądze, ale wydane pieniądze na oświatę tutaj to zabrane pieniądze
z inwestycji. Gdyby udało się chociaż połowę z tego uszczypnąć i dołożyć do chodnika czy w inne rzeczy ile już mamy zrobione.
Ja rozumiem  jestem zwolennikiem stołówki w Krojczynie, o której mówiliśmy już w poprzednich latach. Odejdzie nam trochę remontów i przypuszczalnie starczy. Zwracając uwagę na awans zawodowy nauczyciela jest porównywalny z innymi szkołami, a wydatki mimo wszystko na ucznia w Dobrzyniu jest duży nie da się ukryć. Jeszcze Pan dodał, że tych uczniów, których dowozimy nadwyżka, którą mamy z subwencji pokrywa całkowite dowożenie to chyba nie ma o czym dyskutować.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Co ja mam odpowiedzieć na taki problem. W skali kraju, a i u nas nie jest inaczej w strukturze wydatków na oświatę 85%
i więcej pochłaniają wydatki osobowe. Zostaje 15% na wydatki rzeczowe/ utrzymanie szkół, ogrzewanie, energia oraz inne niezbędne wydatki/.   Tak więc pozostaje nam niewiele.   

 ( treść informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu)

Wobec braku dalszych pytań i dyskusji przewodniczący zarządził 30 min przerwę.  

Po przerwie wznowiono obrady.

 

do punktu 5

 

Przewodniczący poprosił Panią Grażynę Habasińską Sekretarza Urzędu
o przedstawienie opinii RIO dotyczącej wykonania budżetu za I półrocze 2007

( opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu)

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawiła Pani Celina Witkowska -  Skarbnik.

Dochody budżetowe na zaplanowane 17.927.422,00 zł wykonano 9.711.620,35 zł, co stanowi 54,17 % planu określonego uchwałami budżetowymi.
W dochodach ogółem najbardziej znaczący udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: subwencje 50,64% dochody własne 23,76%, dotacje 25,60%. Najwyższe źródło dochodów stanowi subwencja oświatowa i wynosi 37,63% dochodów gminy. W strukturze dochodów własnych najwyższy udział maja: podatek od nieruchomości 30,27%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 29,57% i podatek rolny 14,49%. W dochodach z podatków i opłat procentowe wykonanie dochodów nie odbiega od planowanych założeń wynosi 50,88%. Niskie wykonanie dochodów w dziale gospodarki komunalnej 13,65% co stanowi nie wykonanie kwoty 148.830,23 zł wynika z:

-         planowano wpływy ze sprzedaży mieszkań 200.000,00 zł tj. 25 mieszkań x 8.000,00, wpływy 0%. Zakłada się, że plan powinien być wykonany do końca bieżącego roku.,

-         wpływy za przydomowe oczyszczalnie ścieków, na zakładany plan 159.675,00 zł wykonanie 05. zakłada się, że wykonanie planu będzie zrealizowane po wykonaniu inwestycji tj. w czwartym kwartale br.

(szczegółową treść informacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu)

Następnie Przewodniczący poprosił o dyskusję i pytania.

Wobec braku dyskusji przystąpiono do punktu następnego porządku obrad.

 

 

do punktu 6 p-pkt „a”

 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół  Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół – Grzegorz Mazurka.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeśli chodzi o wynagrodzenia
w jednostkach takich jak Zespól Obsługi Szkół to głównym aktem prawnym, który reguluje to wynagrodzenie jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zupełnie podobnie jak w innych jednostkach np. ośrodek pomocy społecznej. Są dwie wartości: jedna wartość to minimalne wynagrodzenie /proszę nie mylić
z wynagrodzeniem minimalnym/, które obowiązuje w kraju bo to jest minimalne wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartość punktu. Wszyscy pracownicy mają odpowiednią kategorię zaszeregowania i do tej kategorii zaszeregowania jest odpowiednia liczba punktów i to się przemnaża /technika opisana jest w tym rozporządzeniu/. Do tego potrzebna jest jednak uchwała rady, która reguluje wysokość wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartość jednego punktu. Do tej pory obowiązująca uchwała ma już cztery lata i po prostu wysokość minimalnego wynagrodzenia i wartość jednego punktu nie pozwalają na to aby minimalne podwyżki które są co roku były zastosowane. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że przyjęcie tej uchwały nie powoduje żadnych automatycznych ruchów jeśli chodzi o wynagrodzenia. Samo przyjęcie uchwały nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia w tej jednostce, bo zwiększenie wynagrodzenia będzie ustalone uchwałą budżetową. To jest tylko po to aby można to wynagrodzenie na odpowiednim poziomie uregulować. Jeśli chodzi o dotychczasową uchwałę to najniższe wynagrodzenie było 400,00 zł a wartość jednego punktu wynosiła 6 zł to tak jak i teraz wartość jednego punktu się nie zmienia. Zmienia się tylko najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania i wynosi 800,00 zł.
W rozporządzeniu, które mówi o pracownikach urzędu gminy jest troszeczkę inaczej bo tam minimalne wynagrodzenie jest podane w rozporządzeniu, a rada ustala tylko wartość jednego punktu. Ja tą kwotę wziąłem z rozporządzenia dotyczącego pracowników urzędu gminy. Dziękuję.

Następnie przewodniczący poprosił o dyskusję.

Jerzy Żurawski – radny. Szkoda, że już nie ma  dyrektorów szkół bo spotkałem się z takim zarzutem, że to rada ustala stawki, a przecież tak nie jest bo z tego co słyszeliśmy to Pan dyrektor przygotowuje projekt uchwały, który podpisuje pan burmistrz my tylko głosujemy. Muszę Państwu powiedzieć, że byłem
w Urzędzie Gminy w Tłuchowie i spytałem o te wynagrodzenia. Muszę stwierdzić, że tam są inne stawki o wiele korzystniejsze. U nas pracownicy np. w Gimnazjum  w Chalinie panie, które są w wieku emerytalnym mają  po 25 lat pracy zarabiają 998,00 zł, natomiast w szkole podstawowej w Krojczynie 816,00 zł. trzeba przyznać, że to są śmieszne kwoty. Dla porównania Pani woźna w Tłuchowie zarabia 160,00 zł brutto.

Grzegorz Mazurek – od wielu lat jest tak, że wzrost wynagrodzeń  zarówno
w urzędzie jak i w szkołach jest określony w uchwale budżetowej. Jeżeli np. jest w budżecie zapis, że wzrost wynagrodzenia zaplanowany jest na 3% to ja jak
i dyrektorzy nie możemy tej granicy przekroczyć. Jeżeli będzie taka możliwość, że rada przyjmując uchwałę budżetową zgodzi się na to, że np. podwyżki dla pracowników obsługi szkół nie będą 3%, a 10% to wówczas całe to środowisko przyjmie to z radością. Tak więc to wszystko zależy od tego jakie środki budżetowe przyjmie rada na funkcjonowanie szkół, w tym również na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Dziękuję

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Za – 13, przeciw – 0 , wstrzymało się – 2.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

(uchwała nr IX/55/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

 

do punktu 6 p-pkt „b”

 

Przewodniczący poprosił Panią Kingę Szczypińską o przedstawienie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały Nr XIX/111/05 z dnia 5 marca 2005 roku
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych.

Powyższa zmiana uchwały spowodowana została tym, iż zostały zlikwidowane dwie szkoły podstawowe w Płomianach i Mokowie w związku z tym zmienia się ilość tych punktów. Zamiast szkół Płomiany i Mokowo są pozostałe inne szkoły. Dziękuję.

Następnie Przewodniczący poprosił o pytania.

Wojciech Reznerowicz – radny. Nie wiem dlatego pytam. W uchwale jest taki zapis dożywianie i sprzedaż wyżywienia w stołówkach przyszkolnych
i przedszkolu, czy w szkole w Krojczynie i Dyblinie jest stołówka.

Kinga Szczypińska – nie ma stołówki ale są tam również dożywiane dzieci. Środki z pomocy społecznej przeznaczone na dożywianie są przekazywane do szkół tam gdzie istnieją stołówki jak i tam gdzie stołówek nie ma.

Wojciech Renerowicz – radny. Ja w takim razie rozumiem, że tam jest stołówka zgodnie z tym zapisem.

Grzegorz Mazurek – tu chodzi o taki zapis jaki jest w klasyfikacji budżetowej
i dlatego jest tak forma tego zapisu w uchwale.

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Za – 15 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujących - 0

(uchwała nr IX/56/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

 

do punktu 6 p-pkt „c”

 

Przewodniczący poprosił Panią Zofię Jóźwiak o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zamianę oraz nabycie nieruchomości.

W latach 60-tych nastąpiła zmiana przebiegu drogi Dobrzyń nad Wisłą – Płock  w miejscowości Lenie Wielkie (przed podziałem działka nr 222). Po zrealizowaniu nowej drogi, nieruchomość „starej drogi” pozostała własnością Skarbu Państwa, a następnie w 1997 roku została skomunalizowana przez gminę.

W wyniku zmiany przebiegu w/w drogi odcinek drogi gminnej
o długości ok. 50m formalnie nie istnieje. Komunikacja na tym odcinku odbywa się po gruntach stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy i Pana Dariusza Narożnego.

Wobec tego, że dalszy odcinek tejże drogi gminnej posiada szerokość 12m  w liniach rozgraniczających, nabywany odcinek drogi ustalono o tej samej szerokości.

W związku z tym, że Pan Narożny wyraził zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej z gminą, a sprawa odcinka drogi wymaga usankcjonowania prawnego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Za – 15 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących – 0.

(uchwała nr IX/57/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

 

do punktu 6 p-pkt „d”

 

Przewodniczący poprosił Panią Zofię Jóźwiak o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Wymienione w projekcie Uchwały działki powstały w wyniku podziału działki Nr 222 stanowiącej wcześniej drogę. Są to grunty, które zostały wydzielone w sposób pozwalający na ewentualne ich nabycie przez właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Położenie działek ogranicza ich sposób zagospodarowania wyłącznie do wykorzystania rolniczego.

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowych nieruchomości gruntowych jest uzasadnione.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Za - 15 głosów. Przeciw – 0, wstrzymujących - 0

(uchwała nr IX/58/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12)

 

do punktu 6 p-pkt „e”

 

Przewodniczący poprosił Panią Zofię Jóźwiak o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Działka Nr 77 położona w Główczynie, stanowiła wcześniej dostęp do wody (miejsce pojenia bydła). Aktualnie rów na tym odcinku jest kryty.
Z uwagi na niewielką powierzchnię nie ma możliwości indywidualnego jej zagospodarowania.

Działka ta może jedynie poprawić zagospodarowanie sąsiednich nieruchomości (działki  Nr 93/1 lub działki Nr 78).

Z wnioskiem o wykup wystąpił właściciel jednej z tych nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest uzasadnione.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Za - 15 głosów. Przeciw – 0, wstrzymujących - 0

(uchwała nr IX/59/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13)

 

do punktu 6 p-pkt „f”

 

Projekt uchwały omówił zastępca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

Intencją uchwały jest utworzenie Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin, zgodnie z wolą Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą wyrażoną w Uchwale Nr VII/ 36 / 07  z dnia 1 czerwca 2007 roku.

Związek poza Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą obejmie swym zasięgiem teren i społeczność lokalną następujących Gmin: Miasto Włocławek, Gminy Fabianki, Gminy Lubanie, Gminy Włocławek. Wszystkie wymienione gminy podjęły uchwały o utworzeniu Związku.

Celem działalności Związku będzie wypracowanie i wdrożenie wspólnych przedsięwzięć, wykraczających swym zasięgiem poza granice administracyjne Miasta Włocławek, zwiększając możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, w tym Unii Europejskiej.

Przedmiotem działalności Związku, zgodnie z przedłożonym projektem statutu, będzie m.in. rozwój gospodarczy terenu w oparciu o naturalne zasoby
i walory środowiska przyrodniczego i kulturowego,
ochrona środowiska, w tym jako podstawy dla rozwoju rekreacji i turystyki, reprezentacja wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, promocja gmin na forum krajowym i międzynarodowym, budowa społeczeństwa informacyjnego, rozwój energii niekonwencjonalnej oraz odnawialnej.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Za - 15 głosów. Przeciw – 0, wstrzymujących - 0

(uchwała nr IX/60/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14)

 

do punktu 6 p-pkt „g”

 

Projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na wynajem   części dachu pomieszczenia w budynku „Klubu Żak” na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, położonym w Dobrzyniu nad Wisłą
przy ulicy Szkolnej 2 omówił zastępca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli Pan burmistrz podpisuje umowę powyżej 3 lat jest ustawowy obowiązek wyrażenia zgody przez radę. W tym przypadku chodzi o wynajem części dachu na umieszczenie masztu, który byłby umieszczony na budynku Żak i biblioteki w celu dostarczenia do naszego miasta sygnału Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informatycznej, co pozwoli w dalszej części rozbudowywać ta sieć dla celów publicznych jeżeli znajdzie się operator to również dla celów komercyjnych. Dlatego też jest wymagane podjęcie stosownej uchwały.

Żaneta Kalinowska – radna. W punkcie drugim uchwały zapisane jest, że będzie w budynku zainstalowana szafa. Z tego co jest zapisane jest to dość duży przedmiot i chciałam zapytać kosztem jakiego pomieszczenia to będzie.

Ryszard Bartoszewski – pomieszczenie do zainstalowania tej szafy będzie wydzierżawione w budynku klubu „Żak”

Wojciech Renerowicz- radny. Czy będzie promieniowanie od tego masztu.

Ryszard Bartoszewski – nie.

Żaneta Kalinowska – radna. Czy nie będzie to kolidowało z działającymi tam sekcjami.

Ryszard Bartoszewski nie ponieważ do zamontowania tej szafy będzie wydzierżawione pomieszczenie gospodarcze do tej pory nie wykorzystywane.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjeta jednogłośnie.

Za – 15 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

(uchwała nr IX/61/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15)

 

do punktu 6 p-pkt „h”

 

Zmiany budżetu gminy na rok 2007 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie – 22.587,00 zł - inwestycja „Plac Zabaw dla dzieci – tereny wiejskie” Tytuł projektu: „KOLOROWA HUŚTAWKA” w Zbyszewie.

15.810,00 zł – dotacja na dofinansowanie inwestycji z budżetu Województwa

6.777,00 zł – środki własne gminy (z niezrealizowanej inwestycji Program „Wisła” – przeniesienie ulicy Zjazd).

600- Transport i łączność

Zwiększenie – 110.000,00 zł – zwiększenie inwestycji modernizacja drogi gminnej w Mokówku (z niezrealizowanej inwestycji Program „Wisła” – przeniesienie ulicy Zjazd).

Przeniesienie 6.000,00 zł z bieżącego utrzymania dróg na sporządzenie ewidencji dróg gminnych.

750 – Administracja publiczna

Zwiększenie – 13.923,00 zł

- 13.000,00 zł – przeniesienie środków przeznaczonych na przeciwgruźlicze badania lekarskie, na diety dla radych.

- 423,00 zł – środki przeniesione z niezrealizowanej inwestycji Program „Wisła” – przeniesienie ulicy Zjazd z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Przeniesienie środków z inwestycji – zakup monitorów – 10.000,00 zł – na odpis na ZFŚS oraz na inne wydatki rzeczowe.

Przeniesienie 4.230,00 zł z inwestycji – zakup sprzętu komputerowego na zakup programów komputerowych.

– 500,00 zł (z niezrealizowanej inwestycji Program „Wisła” – przeniesienie ulicy Zjazd), na tablice dla sołtysów – całość zadania to 1.200,00 zł ( 342,00 zł przeniesienie z ubezpieczenia, a 358,00 z materiałów i wyposażenia z rozdziału 75023)

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeniesienie 7.500,00 zł z bieżącej działalności na inwestycję – Zakup pieca CO dla OSP Krojczyn.

757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększenie – 5.800,00 zł – środki przeniesione z niezrealizowanej inwestycji Program „Wisła” – przeniesienie ulicy Zjazd.

801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie – 24.559,00 zł

–13.158,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej      w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007.

- Wniesienie na dochody kwoty 2.300,00 zł z odsetek bankowych z przeznaczeniem na §4530 i § 4600.

-  8.081,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza).

- Wniesienie kwoty 1.020,00 zł z dochodów – dofinansowanie rodziców do przedszkola z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

Przeniesienie 10.000,00 zł z inwestycji – Wymiana dachu  - Gimnazjum w Krojczynie          do Przedszkola na wymianę dachu.

Przeniesienie kwoty 30.000,00 zł „Wymiana dachu w Przedszkolu” z inwestycji na bieżącą działalność Przedszkola.

851 – Ochrona zdrowia

Zmniejszenie – 13.000,00 zł – przeniesienie środków przeznaczonych na przeciwgruźlicze badania lekarskie, na diety dla radych.

852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie – 4.564,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 .

Zmniejszenie wydatków rzeczowych na odpis na ZFŚS.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie  o 126.000,00 zł inwestycji Program „Wisła” – przeniesienie ulicy Zjazd

Przeniesienie 488,00 zł z bieżącej działalności na inwestycję –Zakup zagęszczarki.

921 – Kultura i Sztuka

Zwiększenie - 2.500,00 zł – na bieżącą działalność świetlic.

Przeniesienie 106,00 zł z inwestycji  - Modernizacja centrali alarmowej, na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków   w trakcie realizacji budżetu.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Za- 15 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

(uchwała nr IX/62/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16)

 

do punktu 6 p-pkt „i”

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą omówił Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza.

W myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z późn. zm), Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu określenia polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzenn

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 12:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1696
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 12:25

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5222749
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony