Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXVI/218/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 października 2010 roku 

 

 

w sprawie:określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  samorządowych instytucji kultury.

 

 

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze powinna przedstawiać poniższe dane:

1)   wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, wg wzoru przedstawionym w załączniku Nr 1 do uchwały,

2)   część opisową dotyczącą wykonania planu dochodów i wydatków, w tym o przebiegu                 i stopniu realizacji zadań majątkowych, oraz zadań z zakresu administracji rządowej                    i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, 

3)   wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy,

4)   wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz informację o uzyskanych dochodach własnych i wydatkach nimi sfinansowanych.

 

§ 2

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury powinna przedstawiać poniższe dane:

1)   wykonanie planu przychodów i kosztów w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym, oraz o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych wg wzoru przedstawionym w załączniku Nr 2 do uchwały,

2)   część opisową o wykonaniu przychodów i kosztów wg ich rodzaju z krótką charakterystyką.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Stosownie do art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 146) zakres i formę informacji                o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, oraz podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim    jest jednostka samorządu terytorialnego ( instytucje kultury) za pierwsze półrocze określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, co czyni się niniejszą uchwałą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVI/218/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z  dnia 29 października 2010 roku

 

 

 

Wykonanie planu dochodów budżetowych w układzie tabelarycznym

 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach

Wykonanie

%

wykonania

Należności wymagalne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

Wykonanie planu wydatków  budżetowych w układzie tabelarycznym

 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach

Wykonanie

%

wykonania

Zobowiązania wymagalne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik Nr 2 

                                                                                                                                             do uchwały Nr XXXVI/218/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

 z  dnia 29 października  2010 roku

 

..............................................

(nazwa instytucji kultury)                                                                                       

                                                                                                                                      

 

 

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania   za okres ……..

 

Stan na 01.01......

Stan na 31.12.....

różnica

Treść

ogółem

w tym wymagalne

Ogółem

w tym wymagalne

 

Środki pieniężne

 

X

 

X

 

Należności

 

 

 

 

 

Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

Treść

Plan

Wykonanie

% Wykonania

Ogółem

w tym z dotacji

ogółem

w tym z dotacji

Ogółem

w tym z dotacji

Przychody ogółem w tym:

 

x

 

x

 

x

1) dotacja z budżetu Gminy

 

x

 

x

 

x

2) dotacja z innych źródeł

 

x

 

x

 

x

3) dochody własne

 

x

 

x

 

x

Koszty ogółem w tym:

 

 

 

 

 

 

1)wynagrodzenia i pochodne

 

 

 

 

 

 

2) pozostałe koszty pracownicze

 

 

 

 

 

 

3)energia i woda

 

 

 

 

 

 

4)zakup materiałów  i wyposażenia

 

 

 

 

 

 

5) usługi obce

 

 

 

 

 

 

6) pozostałe koszty

 

 

 

 

 

 

7) amortyzacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                         ………………………………                                    …………………………………

(Główny Księgowy)                                                                                     (data)                                                             ( Dyrektor instytucji )                                   


          

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 09:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1011
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-09 09:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5022570
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:22

Stopka strony