Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXV/148/2013
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
do oczyszczalni typu ‘BIOCLERE” położonej w miejscowości
Dyblin”

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. „Taryfę dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości 7,85 zł netto za 1m3 odprowadzanych do lokalnej oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin”

Do wyżej wymienionej taryfy będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XV/86/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 r.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków odprowadzanych do lokalnej oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art. 24 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dokonał oceny celowości ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotowej oczyszczalni ścieków.

Podstawą opracowania taryfy stanowiły rzeczywiste koszty oczyszczania ścieków zrealizowane w okresie obrachunkowym poprzedzającym termin złożenia wniosku z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowych taryf dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków podejmowanie działań oszczędnościowych jest trudne w realizacji z uwagi na to, że koszty utrzymania oczyszczalni mają w większości charakter kosztów stałych, niezależnych od ilości oczyszczonych ścieków, natomiast nakierowanych na uzyskanie efektu ekologicznego i utrzymania określonych parametrów dla ścieków oczyszczonych.

Proponowana taryfa zapewnia zbilansowanie przychodów i wydatków oraz gwarantuje w roku jej obowiązywania realizację na poziomie pozwalającym na zachowanie Standarów jakościowych usług związanych z oczyszczaniem ścieków.

W celu złagodzenia skutków wysokości taryfy może być zastosowanie dopłaty przez Radę Miejską, co umożliwia art.24 ust 6 cytowanej wcześniej ustawy.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 927
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-09 11:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158063
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony