Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Dostęp do informacji publicznej

Treść strony

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Podstawowe informacje dotyczące działalności Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą są zamieszczone na stronie podmiotowej http://dobrzyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

 

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony:

 • elektronicznie – na adres email: dobrzyn@dobrzyn.pl
 • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP
 • listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą to uniemożliwiają.

Opłaty

W przypadku, gdyby Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła ponieść miał dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może zostać pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W tej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa; w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych wnioskodawca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celu udostępnienia wnioskodawcy żądanej informacji publicznej;
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.);
 5. podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przepisy  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 6. odbiorcami danych wnioskodawcy mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
 7. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informuje się, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych wnioskodawcy nie podlega on decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest dobrowolne, ale bez ich podania może być niemożliwe zrealizowanie wniosku.

 

drukuj (DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-23 11:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-23 12:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1124
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-23 12:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5174081
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony