Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA SZKOŁY

§14

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§15

Szkoła pracuje w cyklu dwusemestralnym.
Pierwszy semestr trwa od początku roku do ferii zimowych.
Drugi semestr trwa od ferii zimowych do końca roku szkolnego.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w kolejnym roku szkolnym określa na podstawie planu nauczania, planu finansowego szkoły, arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych :

- ogólną liczbę zajęć edukacyjnych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący szkołę.

- liczbę oddziałów

Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyżej o trzy godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.

§16

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Godziny do dyspozycji dla dyrektora mogą być przeznaczone na:

- realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego
w klasach I-III,

- realizację ścieżek edukacyjnych,

- zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów
z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań,

- zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. W szkole podstawowej jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

4. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25, zaś w pozostałych oddziałach nie powinna być większa niż 26 uczniów.

5. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z religii i etyki nie może przekroczyć:

a) w klasach I-III – 23 godzin łącznie,

b) w klasach IV-VI – 28 godzin łącznie,

§17

1. Organizacje zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klasy I-III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planom nauczania a szczegółowy rozkład dzienny określa nauczyciel.

§18

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym oraz zajęcia zintegrowane w klasach I-III. Długość poszczególnych zajęć edukacyjnych i trwania przerw wyznacza mając na uwadze dobro dzieci prowadzący nauczyciel.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach może trwać od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

3. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: dydaktyczno-wyrównawcze, elementy informatyki, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i inne mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych.

4. Czas trwania wyżej wymienionych zajęć ustala się zgodnie z punktem 2.

5. Oddział może być dzielony na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego, informatyki oraz na zajęciach, na których konieczne jest prowadzenie ćwiczeń. zasady podziału na grupy są następujące:

- na zajęciach z informatyki i języków obcych podział następuje dla
oddziałów liczących powyżej 24 uczniów,

- uczniów przypadku prowadzenia ćwiczeń dla oddziałów liczących powyżej 30 uczniów,

- na zajęciach z wychowania fizycznego w klasach IV-VI grupy
powinny liczyć od 12 do 16 uczniów,

- na zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
od 2 do 5 uczniów

- na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych od 4 do 8 uczniów.

6. Szkoła organizuje kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach funkcjonujących w szkole zespołów dydaktyczno-wyrównawczych do czasu umieszczenia dziecka niepełnosprawnego we właściwej dla niego placówce.

7. Decyzję o umieszczeniu ucznia w szkole, o której mowa w ust. 6 podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia uwzględniając opinię lekarską, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.

§19

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, poszczególnymi nauczycielami z zakładu kształcenia nauczycieli lub szkołą.

§20

1. Szkoła zapewnia uczniom spożycie ciepłego napoju.

2. Szkoła ustala indywidualną odpłatność za w/w napój w porozumieniu z Rada Rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

3. Uczniowie mają możliwość spożywania II śniadania, którego koszty pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§21

W szkole funkcjonuje biblioteka służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów , zadań dydaktyczno –wychowawczych-opiekuńczych szkoły, treści czytelniczo- medialnej ścieżki edukacyjnej doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela , popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz zmiany możliwości wiedzy o regionie.

1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły według regulaminu biblioteki(zał.nr7)

2. Pomieszczenie biblioteki powinno umożliwiać:

2.1 gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2.2 korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę.

3. Godziny pracy biblioteki szkolnej musza uwzględniać czas zajęć lekcyjnych oraz możliwość korzystania ze zbiorów także po zakończeniu lekcji.
Pewne działalności pracy działalności biblioteki odbywają się w salach lekcyjnych.

4. Za całokształt pracy biblioteki odpowiada nauczyciel bibliotekarz, do którego podstawowych obowiązków należy:

4.1 prowadzenie, ewidencja, klasyfikowanie, katalogowanie, selekcja i konserwacja zbiorów zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,

4.2 zapewnienie właściwej organizacji udostępniania zbiorów,

4.3 udzielanie informacji oraz powiadomienie nauczycieli i uczniów o nowych pozycjach w księgozbiorze,

4.4 prowadzenie przysposobienia czytelniczego i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

4.5 analizowanie stanu czytelnictwa i przekazywania informacji i wniosków na zebraniach rady pedagogicznej,

4.6 prowadzenie różnych form propagandy i informacji wizualnej o książkach,

4.7 odpowiadanie za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

4.8 współudział w kontach księgozbioru,

4.9 koordynowanie prenumeraty dla potrzeb szkoły, a w szczególności nauczycieli i uczniów,

4.10 prowadzenie współpracy z wydawcami w zakresie dystrybucji podręczników dla uczniów i pracowników metodycznych dla nauczycieli,

4.11 wprowadzenie uczniów w świat mediów a w szczególności przygotowanie ich do odróżniania fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

5. Dla uczniów odjeżdżających autokarem szkolnym, szkoła po zajęciach dydaktycznych organizuje zajęcia świetlicowe w ramach godzin bibliotecznych.

6. Regulamin działalności biblioteki szkolnej opracowuje nauczyciel-bibliotekarz, opiniuje rada pedagogiczna a zatwierdza dyrektor szkoły.

§22

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodne z art. 6 ust.1, ustawy o systemie oświaty:

- izby lekcyjne – 6

- pokój nauczycielski -1

- sekretariat -1

- salę gimnastyczną -1

- bibliotekę -1

- boiska szkolne -2

§23

Szkoła celem zapewnienia prawidłowego rozwoju ucznia, korzysta z różnych form opinii i orzecznictwa poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych placówek specjalistycznych czy instytucji.

1. Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną polega na:

1.1 Opiniowaniu, orzekaniu i klasyfikowaniu poradni do takich form pomocy szkoły dla ucznia jak:

- organizacja nauczania indywidualnego,

- obniżenie poziomu wymagań programowych,

1.2 Bieżącym przeprowadzaniem, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) badań psychologiczno-pedagogicznych celem określenia przyczyn trudności ucznia w uczeniu się i uzyskania zaleceń co do form pracy indywidualnej z dzieckiem.

1.3 Bieżącym orzekaniu przez logopedę wad wymowy u uczniów oraz prowadzeniu ćwiczeń logopedycznych z uczniami w poradni.

1.4 Wskazywaniu przez logopedę ćwiczeń korekcyjnych dla dziecka prowadzonych w domu pod kierunkiem rodziców.

1.5 Zapraszaniu pracowników poradni na organizowane przez szkołę spotkania.

2. Organizacja pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z rodzin zaniedbanych wychowawczo wynika ze współpracy szkoły z takimi instytucjami jak:

2.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n. Wisłą.

2.2 Posterunek Policji w Dobrzyniu n. Wisłą.

2.3 Sąd Rejonowy w Lipnie – Sąd Rodzinny i Kuratorzy Sądowi.

2.4 Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dobrzyniu n. Wisłą.

§24

1.Całokształt działalności wychowawczej szkoły określa „Program Wychowawczy” opiniowany przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, a uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

2. Celem wsparcia oddziaływań wychowawczych, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

2.1 W zakresie edukacji ekologicznej z:

- Nadleśnictwem Skrwilno. Leśnictwo w Karnkowie.

- Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej,

- Urzędem Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą,

- Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie.

- Gminnym Ośrodkiem Ochrony Środowiska.

2.2 W zakresie pomocy społecznej

- Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2.3 W zakresie opieki zdrowotnej i profilaktyki.

- Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ”WU-MED” w Grochowalsku

- Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Dobrzyniu n. Wisłą,

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie filia w Dobrzyniu n. Wisłą

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.4 W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich:

- Komendą Powiatową Policji w Lipnie,

- Posterunkiem Policji w Dobrzyniu n.Wisłą

2.5 W zakresie uczestnictwa dzieci w edukacji kulturowej:

- Teatrem im. Williama Horzycy w Toruniu,

- Teatrem” Baj Pomorski” w Toruniu,

- Teatrem Impresaryjnym we Włocławku,

- Kinem” Polonia” we Włocławku,

- Muzeum Etnograficznym we Włocławku,

- Klubem Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu n. Wisłą,

- Klubem „Żak’ – sala historyczna w Dobrzyniu n. Wisłą,

- Teatrem Dramatycznym w Płocku,

- Muzeum Mazowieckim w Płocku, i innymi placówkami kulturalnymi miasta Włocławka, Płocka, Torunia.

2.6 W zakresie rozwijania umiejętności czytania;

- Gminną Biblioteką w Dobrzyniu nad Wisłą,

- Biblioteką Pedagogiczną we Włocławku,

- Kujawsko- Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

2.7 W zakresie realizacji Kalendarza Imprez Sportowych i działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dyblinianka”

- Włocławskim Związkiem Lekkoatletycznym,

- Gminnym Ośrodkiem Kulturalnym.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-09 12:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2685
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-09 12:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157745
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony