Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XXXI/188/10

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

Z DNIA 29 MARCA 2010 ROKU


 

w sprawie szczegółowych zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla niepublicznych przedszkoli.


 

Na podstawie art. 90 ust 1 2b, 2c, 3d-3f i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


 

uchwala się, co następuje:


 

§ 1

 1. Ustala się wielkość dotacji dla niepublicznych przeszkoli, działających na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, zwanymi w dalszej części „przedszkolami niepublicznymi” w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu samorządowym, którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, w przeliczeniu na jednego ucznia.

 2. Dotację na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu niepublicznym ustala się w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą.

 3. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację o których mowa w ust.1 i 2 pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole niepubliczne poda organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego udzielenia dotacji. Przez osobę prowadzącą rozumie się osobę fizyczną lub prawną.

 4. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, gmina której mieszkańcem jest uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej uprzednio przedszkolu niepublicznemu przez gminę Dobrzyń nad Wisłą do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji.

 5. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niepełnosprawny nie będący mieszkańcem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej uprzednio przedszkolu niepublicznemu przez gminę Dobrzyń nad Wisłą w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez tę gminę.


 

§ 2

 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne złożony do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

 2. Wniosek powinny zawierać:

1) Pełną nazwę przedszkola niepublicznego oraz osoby prowadzącej (osoba fizyczna lub osoba prawna),

2) Numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych,

3) Informację o planowanej liczbie uczniów, z wyszczególnieniem przedziałów czasowych: styczeń – sierpień, wrzesień – grudzień, w tym:

a) liczba uczniów będących mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

b) liczba uczniów będących mieszkańcami innych gmin,

4) Numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

5) Numer statystyczny, oraz Regon przedszkola niepublicznego.


 


 

§ 3

 1. Dotację przekazuje się w 12 częściach w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów wskazanej w informacji osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

 2. Dotacja będzie przekazywana na konto przedszkola niepublicznego w
  w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.


 

§ 4

 1. Rozliczenie dotacji winno obejmować:

 1. informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w okresie rozliczeniowym z wyszczególnieniem uczniów będących mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz uczniów z innych gmin.

 2. informację o planowanej w następnym miesiącu liczbie uczniów, z wyszczególnieniem uczniów będących mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz uczniów z innych gmin.

 1. Rozliczenie sporządza się na formularzu określonym przez organ dotujący ( wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

 1. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przekazuje co miesiąc innym gminom, będącym miejscem zamieszkania uczniów spoza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą cząstkowe rozliczenie dotacji odnoszące się do ich uczniów, z podaniem planowanej liczby uczniów tej gminy w następnym miesiącu.

 2. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie na poczet dotacji udzielonej na miesiąc w którym przekładane jest rozliczenie.

 3. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji dokonuje się w terminie do 30 grudnia – za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego.

 4. W przypadku likwidacji przedszkola osoba prowadząca przedszkole niepubliczne zobowiązana jest do ostatecznego rozliczenia dotacji i zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji w terminie 15 dni od daty likwidacji.

 5. 1) Nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym osoba uprawniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeprowadzi kontrolę niepublicznego przedszkola w zakresie ustawowego obowiązku przeznaczenia dotacji z budżetu miasta i gminy wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków przedszkola niepublicznego.

2) Z kontroli przeprowadzonej w zakresie o jakim wyżej mowa osoba kontrolująca sporządza protokół (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały), którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca niepubliczne przedszkole.

3) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole w terminie 7 dniowym wyprzedzeniem.


 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.

 • opublikował: Karolina Ziębakowska
  data publikacji: 2010-09-13 09:05

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1411
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170454
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony