Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

z sołeckiego zabrania   sprawozdawczo wyborczego, odbytego w dniu 27 lutego   2007    roku   o

godzinie 1700 w sołectwie Chalin,

zwołanego    na    podstawie   Uchwały   Nr IV /14 /07   Rady   Miejskiej   Dobrzyń   nad   Wisłą,   z   dnia 29 stycznia 2007 roku.

Na ogólną ilość 465 uprawnionych do głosowania, obecnych było 70 mieszkańców sołectwa .

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Zebranie otworzył sołtys wsi Chalin, Pani Szcześniewska Maria

który stwierdził prawomocność zebrania w II turze.

W zebraniu uczestniczyli: Ryszard Dobieszewski – Burmistrz, Ryszard Bartoszewski – Z-ca Burmistrz, Henryk Domeradzki – Przew. Rady Miejskiej, Żurawski Jerzy - Radny.

                          Porządek zebrania:

1.     Wybór Przewodniczącego zebrania

2.     Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2003 - 2006:    Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.                Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej.

4.                Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję.

5.                Sytuacja gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą - forma dyskusji.

6.                Wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                       

Ad. 1  Na Przewodniczącego zebrania została wybrana Pan Sadowski Stanisław

Ad. 2                                                                                                                                                                          

a)    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2003-2007 złożył(a):

Pani Szcześniewska Maria

b)   Sprawozdanie z działalności Rady sołeckiej złożył(a):

Pan Szcześniewska Maria

   Ad.3 Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski

poinformował,  że zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane zostało na podstawie Uchwały Nr IV) 14)07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2007. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Mówca przypomniał także treść zapisów w Statucie sołectwa, dotyczących przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; mianowicie :

-    zgodnie z § 11 pkt 6 w Rozdziale IV Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXII)119)97 Rady Miejskiej, dla prawomocności przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

-    w Rozdziale II pkt 2 w § 8 „ sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej,

pkt 2 w § 6 „ w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej, zastępca przewodniczącego rady sołeckiej i członek rady sołeckiej.

Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie

- I komisja do liczenia głosów na sołtysa:

1.        Szczepański Paweł – przewodniczący

2.        Skowroński Mieczysław

3.        Żurawski Jerzy

- II komisja do liczenia głosów do rady sołeckiej

1. Skowroński Mieczysław – przewodniczący

2.        Żurawski Jerzy

3.        Walter Ryszard

Jako kandydaci na Sołtysa zgłoszeni zostali:

1.      Gruszczyńska Janina     

2.      Gruszczyński Roman  

3.      Szcześniewska Maria                    

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali:

1.        Adamski Grzegorz                                                

2.        Sadowski Stanisław                                             

3.        Szczepański Paweł                                               

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.         Gruszczyńska Janina -   6  głosów

2.        Gruszczyński Roman –  14 głosów

3.        Szcześniewska Maria –  50 głosów

W głosowaniu tajnym Sołtysem została wybrana Pani Szcześniewska Maria

 Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów :

1.        Adamski Grzegorz    – 35 głosów

2.        Sadowski Stanisław  – 35 głosów – zrezygnował z II tury wyborów

3.        Szczepański Paweł    – 38 głosów

W głosowaniu tajnym w skład rady sołeckiej zostali wybrani:

-          Pan Szczepański Paweł jako zastępca przewodniczącego rady sołeckiej,

-   Pan Adamski Grzegorz członek rady sołeckie.

Ad.4

Pan Walter Ryszard został wybrany na delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję 2007- 2011.

Ad.5

Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski przedstawił sytuacje gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

Ad.6

1.       Pan Żurawski Jerzy i Gruszczyński Roman wnioskują:

- doprowadzić do komunalizacji terenu pod boisko wiejskie z jednoczesnym wykonaniem na nim oświetlenia.

2. Pan Gruszczyński Roman wnioskuje:

- teren starej szkoły lub teren „Agronomówki” zagospodarować na plac zabaw dla dzieci.

- poprzeć wniosek założenia klubu „fitness” i dofinansowanie go z funduszu gminnego.

- namalować „zebrę” na wysokości szkoły podstawowej i gimnazjum na drodze powiatowej w kierunku sklepu Pan Redlikowskiego Stanisława

3. Walter Ryszard wnioskuje o naprawę oświetlenia na drodze wojewódzkiej w kierunku Dobrzynia nad Wisłą.

4. Pan Adamski Grzegorz złożył zapytanie na  jakim etapie jest inwestycja melioracyjna Chalin – Ruszkowo I.

5.Pani Mucharska Wiesława wnioskuje o naprawę drogi na terenie po dawnym folwarku.

W odpowiedz na zapytania mieszkańców dotyczące szkoły, wyjaśnień udzielał dyrektor szkoły podstawowej Pan Kazimierkiewicz Zbigniew.

Protokółował(a):                                             Podpisy Komisji I:           Przewodniczący zebrania:

                                                      Podpisy Komisji II:

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-03 08:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-03 08:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1582
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-03 08:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5015914
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 10:10

Stopka strony