Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXV/147/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad
Wisłą”

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”, w następujących wysokościach netto:

 1. dla gospodarstw domowych:

  1. cena za dostarczoną wodę - 2,04 zł/m3,

  2. stawka opłaty abonamentowej – 0,50 zł

  3. cena za odprowadzone ścieki – 3,30 zł/m3

 2. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:

  1. cena za dostarczoną wodę – 2,50 zł/m3,

  2. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł,

  3. cena za odprowadzone ścieki – 3,84 zł/m3

Do wyżej wymienionych cen oraz stawki opłaty abonamentowej będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XV/85/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Postawą do ustalenia taryf (cen i stawek) za dostawę i odprowadzanie ścieków są przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006, Nr 127, poz.886) .

Stosownie do art. 24 ust 2 w.w ustawy Zakład Usługowy, WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, przedstawił w dniu 15-02-2013 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Proponowana podwyżka cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków finansowo skutkować będzie następująco:

Dla gospodarstw domowych:

 1. cena za dostarczoną wodę - 2,04 zł/m3 - wzrost o 0,07zł/m3 , tj. 3,55 %

 2. stawka opłaty abonamentowej - 0,50 zł /m-c – bez zmian

 3. cena za odprowadzone ścieki - 3,30 zł/m3 – wzrost o 0,11zł/m3, tj. 3,45 %

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych
niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej.

 1. cena za dostarczoną wodę - 2,50 zł/m3 - wzrost o 0,14 zł/m3 tj. 5,93 %

 2. stawka opłaty abonamentowej - 1,50 zł /m-c – bez zmian

 3. cena za odprowadzone ścieki - 3,84 zł/m3 – wzrost o 0,37zł/m3 tj. 10,66 %

Zgodnie z 24 ust.4 w.w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy sprawdził zgodność wniosku z przepisami ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług za poprzedni rok obrachunkowy pod względem celowości ich ponoszenia nie wnosząc uwag do planowanej przez Zakład Usługowy marży zysku w wysokości 4,86 %.

Koszty ujęte w taryfie ustalone zostały z uwzględnieniem wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych, jako efekt zastosowania wskaźnika inflacji na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia działalności Zakładu Wodociągowo–Kanalizacyjnego.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1001
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-09 11:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168615
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony