Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXII/155/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858
ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza na okres od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”, w następujących wysokościach netto:

 1. dla gospodarstw domowych:

  1. cena za dostarczoną wodę - 1,69 zł/m3,

  2. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt

  3. cena za odprowadzone ścieki – 2,56 zł/m3

 2. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:

  1. cena za dostarczoną wodę – 2,09 zł/m3,

  2. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt,

  3. cena za odprowadzone ścieki – 2,86 zł/m3

Do wyżej wymienionych cen oraz stawek opłaty abonamentowej będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XIV/92/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2008 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na tererenie miasta Dobrzyń nad Wisłą na okres od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dokonał oceny celowości ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W wyniku analizy ustalono co następuje:

Podstawą opracowania taryf są rzeczywiste koszty sprzedaży wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków zrealizowane w okresie dwunastu pełnych miesięcy w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Proponowana podwyżka cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków finansowo skutkować będzie następująco:

 1. dla gospodarstw domowych:

1. cena za dostarczoną wodę - 1,69 zł/m3, tj.wzrost o 5,62 %

2. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/ odczyt- bez zmian

3. cena za odprowadzone ścieki – 2,56 zł/m3, tj. wzrost o 31,28 %

 1. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:

1.cena za dostarczoną wodę – 2,09 zł/m3, tj.wzrost o 1,95 %

2.stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt, bez zmian

3.cena za odprowadzone ścieki – 2,86 zł/m3 wzrost o 14,4 %

Powyższy wzrost cen podyktowany jest przede wszystkim podwyżką ceny enegii elektrycznej, a w przypadku ceny za odprowadzone ścieki dodatkowo zwiększonym poborem energii elektrycznej.

W trakcie prowadzonej weryfikacji kosztów, przeanalizowano okresowe rozliczenia zużycia energii elektrycznej i jej ceny, które dla porówniania przytaczam :

Na dzień 15-03-2009 r. cena za 1 KWh w grupie taryfowej C-11 wynosi brutto 0,5995 zł. Dynamika zmian średnich cen w stosunku do poprzedniego okresu obowiązującego wynosi około 30 %.

W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, w ramach poprawienia efektywności ich oczyszczania i dostosowania parametrów do wymagań określonych odrębnymi przepisami, została przeprowadzona modernizacja ciągu technologicznego. Zamontowano dodatkowe urządzenia napowietrzające w postaci strumienic , cztery sztuki o mocy każda 5,5 KW oraz system odwadniania osadu typu Draimad o łącznej mocy 5,15 KW. Zamontowane urządzenia zwiększyły zapotrzebowanie na energię elektryczna średnio o około 50 % .

Wobec powyższego, uznaję za zasadne podniesienie cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, z uwagi na znaczącą podwyżkę ceny energii elektrycznej i uzasadnione jej zużycie.

Jedynym instrumentem ewentualnego zmniejszenia skutku wysokości zaproponowanych taryf może być zastosowanie dopłaty przez gminę, co umożliwia art. 24 ust 6 cytowanej wcześniej ustawy.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę
o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-04-28 14:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-04-28 14:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1182
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4933466
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony