Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIX/219/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2014

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Ewy Tomczyk na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz.U.2013r., poz.267

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 31 marca 2014 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, złożonej przez Panią Ewę Tomczyk - radną Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą i stanowiska stałych komisji, skargę z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, uznaje się za bezzasadną.

§2

Wykonanie uchwały, poprzez zawiadomienie skarżącego o jej treści o sposobie załatwienia skargi powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§3

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/219/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 czerwca 2014 roku
 

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 2 kwietnia 2014 r. wpłynęło pismo Pani Ewy Tomczyk w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w działalności organu wykonawczego Gminy Dobrzyń nad Wisłą a dotyczącego finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałkowie. Zgodnie z przepisami art. 15 ust, 1 i art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. r. o samorządzie gminnym organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy oraz zgodnie z art. 229 pkt.3 kodeksu postępowania administracyjnego jest ona organem właściwym do rozpatrywania skarg na działalność wójta gminy Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy skargę te przekazała Radzie Miejskiej Dobrzynia nad Wisłą. W skardze podniesiono, że gmina finansuje koszty energii elektrycznej, opału, wymiany pokrycia dachowego, wykonania z polbruku nawierzchni wokół remizy, konserwacji i bieżących napraw, zakupu wyposażenia a także etatu konserwatora, mimo, że nieruchomości, na której znajduje się remiza nie jest mieniem komunalnym, lecz stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałkowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Rada Miejska ustaliła, że finansowanie w/w kosztów działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałkowie odbywa się na podstawie uchwał Rady Miejskiej, a Burmistrz, jako organ wykonawczy jedynie wykonuje te uchwały. Zgodnie  z przepisem art. 85w/w ustawy o samorządzie gminnym  nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem a  organami nadzoru są zgodnie z art. 86 tejże ustawy są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy,  wójt przedłada wojewodzie uchwały rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Art. 91. 1. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.  Organ nadzoru, o ile uchwały te były by niezgodne z prawem wszcząłby postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub przynajmniej wskazał, iż uchwałę  wydano z naruszeniem prawa. Organ nadzoru do uchwał w/w nie zastosował żadnych przewidzianych prawem środków tym samym należy stwierdzić, że uchwały te są zgodne z prawem. Ponadto należy podnieść, co następuje:
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1, zgodnie, z którym koszty szkolenia członków ochotniczej straży pożarnej prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna. Na przywołane koszty mogą składać się zarówno wydatki bieżące, jak również majątkowe, ponoszone na finansowanie zadań inwestycyjnych celem utrzymania oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Przepisy obowiązującego prawa nie nakazują gminom inwestowania wyłącznie na własnych nieruchomościach, ani nie sprzeciwiają się inwestowaniu przez gminy na nieruchomościach stanowiących własność innych podmiotów. Z punktu widzenia legalności wydatku z budżetu gminy nie ma znaczenia, czy gmina dokonuje inwestycji na własnej, czy na cudzej nieruchomości. Treść art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej prowadzi w ocenie Izby do wniosku, że w ramach kosztów utrzymania legalne będą wydatki związane również z remontem, rozbudową, a także budową budynku strażnicy należącej do danej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Powyższe oznacza, że wyznacznikiem dokonania wydatku z budżetu gminy pozostaje okoliczność, czy dany wydatek pozostaje w związku z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, przy czym ustawodawca nie wskazuje zamkniętego katalogu czynności, które zapewniają, gotowość bojową, ani też nie wymaga bezpośredniego związku pomiędzy tymi czynnościami i gotowością bojową. Pogląd taki wyrażony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w uchwale z dnia 22 kwietnia 2013 r. Nr WA 4120-4/2013/w/ (Nowe Zeszyty Samorządowe 2013/3 poz. 32) podziela Rada Miejska Dobrzynia nad Wisłą. Z powyżej opisanych względów Rada Miejska uznała skargę Pani Ewy Tomczyk za bezzasadną.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-09-04 10:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 895
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-09-04 09:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5198825
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony