Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXIII/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

 z dnia 21 maja 2010 roku.

 

 

          Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o jedenastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 12 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy
oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z trzydziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze rady. Uwag nie wniesiono, wobec czego przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Protokół został przyjęty 12 głosów - za,
Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Burmistrz Miasta i Gminy

zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad: w p-cie 3 pkt „e” projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych
w szkołach.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na XXXI Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń and Wisłą.

Pytań brak

 

do punktu 3

 

Projekty uchwał omówił Dyrektor ZOS - Grzegorz. Mazurek. Nastąpiło szybkie zwołanie sesji w związku z projektami uchwał dot. projektu pn.:

1.     „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja” w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2., „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1., „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „ Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

2.     „e-Usługi – Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”

3.     „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach od I-III szkoły podstawowej”      

 

Zmieniły się zasady i w tym roku musza być podjęte nowe jeśli  nie ma udziału środków własnych.

Mamy trzy programy:

1.     Wyrównywanie szans II edycja –było ujętych 771 dzieci. Potrzeba II edycji taka istnieje ponieważ  bardzo dużo dzieci z tego korzysta. II edycja skierowana jest do klas IV-VI.

2.     Drugi program dotyczy podpisania porozumienia i umowy w sprawie realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach  I-III .

3.     Tablice Interaktywne – udział środków własnych ¼ , ¾ finansuje Urząd Marszałkowski.

Pytania:

Pruchniewska Maria - radna. – ile tych tablic ma być i jakie szkoły.

Mazurek G. - 1 zestaw kosztuje 13.000 zł. Lokalizacja wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa  Dobrzyń – 4zestawy

                        Chalin – 3 zestawy

                        Dyblin – 2 zestawy

                        Krojczyn – 2 zestawy

Pryciak K. – czy pozostałe programy pokazywane są w całości z zewnątrz

Mazurek G. – żadnych innych pieniędzy nie trzeba z budżetu finansować. Tylko na tablice interaktywne . Jest udział gminy 35.000zł.

 

do punktu 3 p-pkt „a”

 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały Wyniki głosowania:

Ustawowy skład radnych 15, obecnych 12

za – 12

przeciw – 0

wstrz. – 0

/ uchwała Nr XXXIII/201/10 w załączeniu do niniejszego protokółu /

 

 do punktu 3 p-pkt „b”

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia MiG Dobrzyń nad Wisłą do realizacji projektu kluczowego pn. „e-usługi, e- organizacja i zarządził głosowanie

Pytań brak

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład radnych 15, obecnych 12 

Głosowanie:

Za-12

przeciw – 0

wstrz.- 0

/ uchwała  nr XXXIII/202/10 w załączeniu do niniejszego protokółu /

 

         do punktu 3 p-pkt „c”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia MiG do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania  w kl I-III szkoły podstawowej

Pytań brak

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład radnych 15, obecnych 12 

Głosowanie:

za- 12

przeciw- 0

Wstrz.- 0

/ uchwała nr XXXIII/203/10 w załączeniu do niniejszego protokółu /

 

do punktu 3 p- pkt „d”

 

Zmiany  budżetu gminy na rok 2010 omówiła Pani Skarbnik- Celina Witkowska.

Onka Remigiusz – radny. Chodzi mi o to, czy do planu wieloletniego wprowadzamy zapis chodnik czy chodniki.

Burmistrz MiG: chcemy zrobić pierwsze w Krojczynie nie wiemy jakie będą ustalenia możemy to sprecyzować.

Skonieczny Paweł  radny. Dotyczy budowy Astro-bazy. Z tego co wiem to miały nie być wszystkie środki własne.

 

Mazurek G. – na spotkaniach mówiłem niejednokrotnie o tym, aby każda gmina czy starostwo wzięło na siebie wyłonienie wykonawcy w drodze  przetargu. Indywidualnie takich budowli ma być 14. Jednak Urząd Marszałkowski chciał jednego wykonawcę na całe zadanie. Był pilny telefon z Urzędu Marszałkowskiego, aby jeszcze raz przedyskutować ten temat ponieważ chodzi o dołożenie 10.000zł. Jeżeli wszystkie jednostki zainteresowane będą miały takie możliwości to przystąpią do tego zadania.

Onka Remiusz  radny – środki własne  na Astro-bazę miał być 50.000zł dzisiaj jest już 10.000 zł. Wszystko wrasta o 100%. Nie pytacie nas czy się zgadzamy. Dojdzie jeszcze utrzymanie tego obiektu.

Krzysztof Pryciak – radny. Dorzucamy teraz 7.000 zł. Jeśli będzie potrzebne  następne 7.000 zł to czy będziemy brnęli dalej w to?

Grzegorz Mazurek – myślę, że to będzie ostateczne, ale koszty utrzymania na pewno będą.

Maria Pruchniewska – radna. Z zapisów wynik, że 100% pokrywamy, a nie
w części.

Burmistrz MiG – 103.000 zł to są nasze środki wprowadzone w budżecie, nie wiemy ile będzie z tamtej strony.

Jerzy Żurawski – radny. Nie jesteśmy chyba samorządem. Nie potrafimy rządzić swoimi pieniędzmi. Nie wiemy tak dokładnie o co chodzi, a już zabezpieczamy pieniądze w budżecie to nie poważne. Niech wreszcie urząd marszałkowski
się obudzi i nie podsuwa nam bzdurnych propozycji.

Remigiusz onka – radny. Czy remont stadionu te tez ze środków własnych.

Burmistrz MiG załatwimy kredyt zobaczymy we wrześniu na co nas będzie stać.

Dalszych pytań brak wobec czego Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład radnych 15, obecnych 12 

Głosowanie:

za- 12

przeciw- 0

Wstrz.- 0

/ uchwała nr XXXIII/204/10 w załączeniu do niniejszego protokółu /

 

do punktu 3 p- pkt „d”

 

Projekt uchwały dot.  zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie omówił Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS

Ta uchwała był wcześniej już podjęta i okazało się, że jeżeli dot. art. 42 Karty Nauczyciela i jest aktem prawa miejscowego wobec czego musi być publikowana i taka zmiana musi być wprowadzona, że musi być publikowana. 

Jerzy Żurawski – radny. Myślę, że się ośmieszamy, radca parafuje projekty,
a okazuje się, że jest źle. Za co w takim razie bierze wynagrodzenie. Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Ustawowy skład radnych 15, obecnych 12 

Głosowanie:

za- 12

przeciw- 0

Wstrz.- 0

/ uchwała nr XXXIII/205/10 w załączeniu do niniejszego protokółu /

 

do punktu 4

 

Wniosków brak

 

do punktu 5

Katarzyna Ochocińska – sołtys wsi Krojczyn

1.     Rozgraniczenie drogi gminnej Krojczyn – Zaduszniki oraz utwardzenie drogi.

Sławomir Kowalewski – sołtys wsi Glewo

1.     Pos. P. Wiśniewskiego w kierunku zalewu odcinek ok. 200 m,
 i udrożnienie rowu przydrożnego.

2.     Naprawa nawierzchni drogi gminnej w kierunku p. Kowalskiego, Wyrzykowskiego.

Bożena Narowska – sołtys wsi Tulibowo

1.     Odtworzenie rowu przydrożnego w Tulibowie przy gruntach RSP Bachorzewo

Mieczysław Wojtowicz – sołtys wsi Dyblin

1.     Pomalować przystanek autobusowy w Dyblinie i wyłożyć płytkami

Maria Piekarska  - sołtys wsi Stróżewo

1.     Załatanie dziur na drodze w Stróżewie

Tadeusz Amroziewicz – sołtys wsi Grochowalsk

1.     Zła lokalizacja przystanków autobusowych  / dla wysiadających
z kierunku Włocławka powinien być dalej, a nie za zakrętem, natomiast dla jadących w kierunku Włocławka powinien zostać tam gdzie był pierwotnie.

Kazimierz Pączkowski – sołtys wsi Strachoń

1.     W dni targowe brakuje miejsca na parkingu ponieważ porozstawiane
są stragany czy jest pobierana opłata targowa.

Jadwiga Ziółkowska – sołtys wsi Lenie Wielkie

1.  Naprawa odpływu melioracyjnego na wysokości posesji p. Wysockiego.

do punktu 6

   

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzydziestej trzeciej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady

 

 

 

                        

                         

                                          
 

 

                          

 

 

 

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-17 08:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1116
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-17 08:20

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5223244
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony