Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

        Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Krojczynie.

( obowiązujący od dnia 1 stycznia 2009  roku.)

l

Postanowienia ogólne:

Regulamin opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu socjalnym

( Dz. U z 1996 /70 / 335, 118/561, 139/647, 147/ 686. 1997 / 82/518, 121/770,1998/75/486,113/717,  2002/135/1146,  2003/213/2081, 2005/249/2104, 2007/69/467, 89/589, 2008/86/522)  ).

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U.                     z 1997 r. Nr 56 poz. 357, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 i Nr 162    poz. 1118,   z 2000 r. Nr 12 poz. 136 Nr 19 poz. 235 ).

 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.03.1994 r.

w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu

naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

( Dz. U. 1994/ 43 /168, 1995/19 /94,1997 /134 /889 ).

 

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.10.1998r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej                           z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych wolnej od. podatku dochodowego od osób

fizycznych ( Dz. U. 1998 /134 / 876 ).

 

II

Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej w art. 53 ustawy                  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.  Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami dokonuje się odpisu   na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Wysokość odpisu może być dodatkowo zwiększona   o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład  pracy sprawuje opiekę socjalną.

 

Dla pracowników nie będących nauczycielami:

• fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczone            w stosunku, do przeciętnej liczby zatrudnionych,

• wysokość  odpisu  podstawowego  wynosi  na  jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego                w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli stanowiłby on wyższą kwotę niż cały poprzedni rok,

• wysokość odpisu podstawowego przypadającego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego                     w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli stanowiłby on wyższą kwotę niż cały poprzedni rok,

• wysokość odpisu  podstawowego  może  być dodatkowo powiększono o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego pracownika zaliczonego do l lub II grupy inwalidzkiej.

 

Zwiększenie środków funduszu socjalnego.

 

Środki funduszu socjalnego zwiększa się o:

• wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych

korzystających z działalności socjalnej,

• darowizny oraz zapisy osób fizycznych lub prawnych,

• odsetki od środków funduszu,

• wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,

• wierzytelności likwidowanych zakładów funduszu socjalnego                       i mieszkaniowego, przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych, w części nie przeznaczonej

na utrzymanie pozostałych zakładów zasobów mieszkaniowych,

• inne środki określone w odrębnych przepisach, np. kary pieniężne orzekane na podstawie art. 108 § 2 i 3 Kodeksu Pracy.                          

 

 

 

 

 

III

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych są:

• pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru zawartej na czas określony oraz nieokreślony oraz członkowie ich rodzin,

• pracownicy  przebywający  na  urlopach  wychowawczych, zdrowotnych,

• emeryci i renciści byli pracownicy szkoły oraz członkowie ich rodzin.

Członkami rodziny są:

• pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne                                   i przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci małżonków, pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo do ukończenia 18 lat, a jeżeli pobierają naukę to do końca jej ukończenia, jednak nie dłużej niż                 do ukończenia 25 roku życia - niezależnie od pobierania lub nie pobierania zasiłku rodzinnego.

• wymienione wyżej osoby będące inwalidami l lub II grupy bez względu na wiek,

• współmałżonkowie również pracujący w innych zakładach pracy,

• rodzice   prowadzący   wspólnie   gospodarstwo   domowe                         z pracownikami.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń funduszu są również:

• członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach jeżeli byli na ich utrzymaniu,

• osoby, którym zakład pracy przyznał prawo korzystania ze świadczeń funduszu, np. emeryci i renciści ze zlikwidowanych zakładów pracy, dzieci   z domów dziecka, byli pracownicy pozostający na zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

 

IV

Środki funduszu mogą być przeznaczone na:

a) działalność socjalna:

 

• pomoc finansową i rzeczową w formie zapomóg, paczek żywnościowych, odzieżowych, opału,  bonów  żywnościowych dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej bądź dotkniętych wypadkami losowymi,

·        zapomogi pieniężne bezzwrotne,

·        pomoc rzeczową w postaci bonów towarowych,

• dopłaty do wypoczynku letniego i zimowego dzieci  i młodzieży                 w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych,

• dopłaty do wypoczynku urlopowego w formie zorganizowanej i jak też organizowanego przez pracownika we własnym zakresie,

• dopłaty do leczenia, w tym pobytów w sanatoriach i na wczasach profilaktyczno-leczniczych,

• wypłatę świadczenia urlopowego,

• dofinansowanie działalności turystyczno - krajoznawczej (wycieczki,

biwaki, rajdy) organizowanej zarówno przez zakład pracy, jak i innych

organizatorów np. przez biura turystyczne,

•  działalność kulturalno - oświatową, sportową oraz rekreacyjną,

·        zakupy biletów do kin, teatrów, opery, na inne imprezy, połączony z organizacją wyjazdów.

b) cele mieszkaniowe:

• pożyczki na budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym

bądź budowę domu jednorodzinnego ,

• pożyczki na remont, adaptację bądź modernizację posiadanego

mieszkania,

• pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego,

• pożyczki na wykup lokalu mieszkalnego.

 

 

V

Zasady i warunki przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych.

 

1. Wysokości świadczeń uzależniona jest od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.

2. Podstawą do uzyskania świadczeń z ZFŚS jest dochód miesięczny brutto przypadający na jednego członka rodziny wykazany                              w oświadczeniu pracownika zgodnym z załącznikiem 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie dotyczące wysokości dochodu miesięcznego   przypadającego na jednego członka rodziny osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS są zobowiązane złożyć jeden  razy w roku tj. do 1 marca  danego roku budżetowego oraz każdorazowo przy zmianie wysokości dochodu miesięcznego   przypadającego na jednego członka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS. Podstawą do naliczenia dochodu miesięcznego są zeznania podatkowe ( PIT ) lub inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu członków rodziny w roku poprzedzającym dany rok budżetowy.

3. Zasady, warunki oraz wysokość przyznawanych świadczeń socjalnym określane są na dany rok budżetowy w preliminarzu budżetowym  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy                             mogą korzystać ze świadczeń funduszu  w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru i czasu  zatrudnienia.

5. Pożyczki na cele remontowe lub modernizacjne mogą być przyznane, po uprzednim spłaceniu poprzedniej pożyczki.

6. Pożyczkę na budowę oraz uzupełnienie wkładu własnego, na wykup mieszkania można uzyskać tylko jeden raz.

7. Pożyczka na budowę oraz uzupełnienie wkładu własnego, na wykup mieszkania wyklucza możliwość uzyskania pożyczki na cele remontowe i modernizację przed spłatą pożyczki na budowę lub wykup mieszkania.

8. Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe ulegają zwrotowi i są oprocentowane w wysokości 0 % w stosunku rocznym. Wymagają one zabezpieczenia przez dwóch poręczycieli pracowników oświaty.

10. Okresy spłaty pożyczek wynoszą:

• pożyczki na budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym

bądź budowę domu jednorodzinnego  od  1 roku  do  4 lat ,

• pożyczki na remont, adaptację bądź modernizację posiadanego mieszkania od 1 roku do  3 lat,

• pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego  od 1 roku 4 lat ,

• pożyczki na wykup lokalu mieszkalnego  od 1 roku do 4 lat.

 

VI

Komisja socjalna

1.    Środkami ZFŚS administruje pracodawca.

2.    Pracodawca powołuje komisję socjalną w skład, której wchodzą:

a)  3 przedstawicieli rady pedagogicznej,

b) 1 przedstawiciel pracowników obsługi,

c) 1 przedstawiciel emerytów,   

d) 1 przedstawiciel ZNP,

e) 1 przedstawiciel NSZZ „ Solidarność”.

3.    Przedstawicieli do komisji socjalnej wybierają:

·         wymienionych w punkcie 2a – rada pedagogiczna,

·        wymienionych w punkcie 2b – ogół pracowników obsługi,

·        Wymienionych w punkcie 2c – ogół emerytów i rencistów,

·        Wymienionych w punkcie 2d – członkowie ogniska ZNP,

·        Wymienionych w punkcie 2e – członkowie NSZZ ”Solidarność”.

4. Dopuszcza się możliwość reprezentowania w komisji socjalnej przez tą samą osobę najwyżej dwóch z wymienionych w punkcie 2 grup.

5.Wysokość dofinansowania, częstotliwość świadczeń, rodzaj świadczenia ustala pracodawca w porozumieniu z członkami komisji socjalnej w zależności od posiadanych w danym roku środków finansowych.

6. Kwalifikacji wniosków dokonują członkowie komisji socjalnej powołanej przez dyrektora szkoły.

7. Wnioski o przyznanie świadczeń z ZFŚS rozpatrywane są nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

8. Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy do dyrektora szkoły.

9. W  przypadku   odmowy   przyznania  świadczenia  osoba zainteresowana otrzymuje pisemne uzasadnienie negatywnego załatwienia wniosku. Pisemne uzasadnienie dołączone jest również do wniosku pracownika, emeryta lub rencisty.

10. Posiedzenia komisji socjalnej są protokołowane.

11. Dokumentacja wydatkowania ZFŚS przechowywana jest w szkole.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie zmiany zapisów regulaminu dokonywane są w formie aneksów,  których  treść  każdorazowo  jest  uzgadniana                                   z przedstawicielami związków zawodowych.

2. Postanowienia regulaminu podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń niezwłocznie po jego podpisaniu.

3. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Uzgodniono ze związkami zawodowymi:

NSZZ" Solidarność „ -

 

ZNP-                                                                          Dyrektor szkoły:

 

Komisja socjalna:                                   

1.M.Chyliński ( nauczyciel ) –

2.M.Kacprzyk ( nauczyciel ) –

3.K.Kłudkowska (emeryt, przedstawiciel ZNP) -

4.D.Wilmańska ( prac. obsługi ) –

5.K.Targańska ( nauczyciel ) –

6.E.Daroszewska ( NSZZ „ Solidarność) -

 

  • opublikował: Agnieszka Zaborowska
    data publikacji: 2005-08-02 08:28
  • zmodyfikował: root
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-03 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7700
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-03 10:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5028058
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 15:24

Stopka strony