Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr II/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 grudnia 2010 roku

Protokół Nr II/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 6 grudnia 2010 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o trzynastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady drugiej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki  stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu)

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian nie zaproponowano.

 

do punktu 2

 

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Miasta i Gminy omówiła zasady składania ślubowania przez Burmistrza.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że zgodnie z art. 29a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) objęcie obowiązków wójta (burmistrza, prezydenta miasta) następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania. Ślubowanie wójt (burmistrz, prezydent miasta) składa na sesji zwołanej przez przewodniczącego rady (sejmiku) na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta. Termin 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta - wobec wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. - należy liczyć, stosując odpowiednio art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta  (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191), od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych  w dniu 21 listopada 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryszard Dobieszewski złożył ślubowanie następującej treści:

„ Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg”

Po złożeniu ślubowania Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą podziękował wyborcom za zaufanie i złożył obietnicę, że wykonując Urząd Burmistrza nie będzie szczędził sił w pełnieniu służebnej roli na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

do punktu 3

 

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Miasta i Gminy poinformowała Radę,
że przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i  zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach. Nie dotyczy to tylko Komisji Rewizyjnej. Natomiast komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

Szczegółowe zapisy dotyczące prac w komisjach stałych są umieszczone
w Statucie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Pytań brak.

 

do punktu 4 „a”

 

Z projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza odczytał Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Wanda Hetflajsz – radna. Co zależy od nas, a co wynika z przepisów.

Teresa Orbaczewska – radna. Jeśli stan finansowy gminy pozwala na to, być może będzie można podjąć takie decyzje. Jak na razie nie mamy rozeznania jeśli chodzi o finanse.

Grażyna Habasińska – Sekretarz. Jeśli chodzi o wynagrodzenie p. burmistrza
to precyzują to odpowiednie przepisy dot. wynagradzania pracowników samorządowych. Podane stawki są zgodne z tabelą płac.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. - 0

/Uchwała Nr II/3/10 w załączeniu do niniejszego protokółu/

 

         do punktu 4 „b”

 

Projekt uchwały dot. wynagrodzenia dla radnych omówiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz MiG

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 14

Przeciw - 0

Wstrz. -1

Uchwała Nr II/4/10 w załączeniu do niniejszego protokółu/

 

do punktu 4 „c”

 

Projekt uchwały dotyczący powołania składów osobowych stałych komisji
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą omówił Przewodniczący Rady Miejskiej. Poinformował, że zgodnie z ustawa rada ze swojego grona powołuje stałe
i doraźne komisje rady miejskiej. W statucie gminy, który nadal obowiązuje przewidzianych pięć komisji:

- Komisja Rewizyjna składająca się z trzech radnych,

- Komisja budżetu i Finansów  składająca się z siedmiu radnych,

- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu składająca się z siedmiu radnych,

- Komisja rolnictwa, ochrony Środowiska i Rozwoju gospodarczego składająca            się z siedmiu radnych,

Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji.

Następnie poprosił o zgłoszenie kandydatur do poszczególnych komisji.

Po zgłoszeniu kandydatur odczytał projekt uchwały dot. składów osobowych komisji i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. -0

Uchwała Nr II/5/10 w załączeniu do niniejszego protokółu.

 

 

 

 

do punktu  4 p-pkt „d”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłoszenie kandydatur do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Kandydatami do Komisji Rewizyjnej zostali:

Wiesław Jaworski, Teresa Orbaczewska, Zbigniew Pawłowski.

Następnie zostało zarządzone głosowanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Wyniki głosowania

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. -0

Uchwała Nr II/6/10 w załączeniu do niniejszego protokółu.

 

do punktu 4 p-pkt „e

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej przedstawił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

Zaproponowano dwie kandydatury tj. Wanda Hetflajsz – radna, Zbigniew Pawłowski – radny.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie w celu wyboru jednego kandydata.

Wyniki głosowania

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Wanda Hetflajsz – radna otrzymała 4 głosy –za

Zbigniew Pawłowski – radny otrzymał 11 głosów – za

Większością głosów na przedstawiciela Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej został wybrany Pan Zbigniew Pawłowski

Uchwała Nr II/6/10 w załączeniu do niniejszego protokółu.

 

do punktu 4 p-pkt „f”

 

Zmiany budżetu gminy na rok 2010 omówiła pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Budżet, który wprowadzimy po zmianach uchwałami rady wyniesie po stronie dochodów 25.850.564 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi 30.894.961 zł. Z tego wynika, że deficyt budżetu w 2011 roku wynosi 5.044.397 zł. Na poprzedniej sesji było zapytanie skąd nam się wziął ten deficyt budżetowy
i z jakim wejdziemy długiem na koniec roku. otóż kwota 5.044.397 zł
to pobrany w tym roku kredyt z KDBS na halę sportową w kwocie1.759.452 zł
z tym, ze może jeszcze tu powiem, że kredyt na halę wzięliśmy w kwocie 4.017.397 zł ale w 2009 roku ten kredyt pobraliśmy w wys. 2.257.945 zł
i przeszedł na rok 2010. Na stadion wzięliśmy kredyt w wys. 514.828,00 zł dobraliśmy kredyt na hale sportowa w wys. 1.240.000 zł, wzięliśmy kredyt na kanalizację na ul. Słowackiego w Dobrzyniu n/W w wys. 140.000 zł, również wzięliśmy na stadion w I fazie 205.606,00 zł. Na przydomowe oczyszczalnie 145.200,00 zł, na kanalizacje 520.581,00 zł. Tutaj warto powiedzieć, że w tej wys. Otrzymamy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, ale dopiero w 2011 roku i dlatego w tym roku zmuszeni byliśmy wziąć kredyt. Na kanalizację z FOŚiGW 590.730,00 zł. Zadłużenie 2009 r. wniosło 578.465 zł /pożyczki/ i 2.257.945 zł na halę sportową. Przewidujemy, ze na koniec 2010 roku gmina wyjdzie
z zadłużeniem 8.559.787 zł

Zmiany dotyczą Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zmniejszenie o 5.000,00 zł wkładu własnego przeznaczonego na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- 2.000,00 zł na działalność operacyjną OSP,

- 3.000,00 zł na oświetlenie uliczne.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o pytania.

Ludomir Bylicki – radny zapytał o kwotę 3.666.000 zł  z zakresu Adm.Rządowej

Celina Witkowska – Skarbnik. Na tą kwotę składają się zasiłki z pomocy społecznej, stypendia dla uczniów, zasiłki alimentacyjne, 2 etaty obsługa USC
i meldunki. To są wszystkie dotacje jakie otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego, nie możemy tych pieniędzy wydać na inne cele.

Wioletta Zajączkowska – radna  zapytała czy wydatki na obsługę długu to jest procent od zaciągniętych kredytów.

Witkowska Celina – Skarbnik. To jest procent na pobrane pożyczki  i kredyty
z tym, że jest to procent gdzie pobraliśmy pożyczki w ubiegłym roku. tak np.
. jeżeli pobraliśmy pożyczki na inwestycje to płacimy to z inwestycji i ten dług nie jest wykazy w tej kwocie 55.000,00 zł to są odsetki za lata ubiegłe.

Wioletta Zajączkowska – do kiedy będziemy to spłacać?

Witkowska Celina – Skarbnik. Spłata będzie do 2017 roku

Wanda Hetflajsz – radna zapytała o zmniejszenie kwoty 5.000 zł, która została przekazana na straże i oświetlenie wskazując, że zamiast na straże OSP powinna ta kwota być przekazana na przedszkole dla dzieci.

Ludomir Bylicki – radny. Odniósł się do wypowiedzi pani Hetflajsz, która zakwestionowała dotowanie straży. Powiedział, że jest jednak refundowaniem kosztów związanych z działalnością OSP. Są to ludzie, którzy niosą wszystkim pomoc bez względu na porę dnia i nocy nie trzeba psuć tego co jest.

Teresa Orbaczewska – radna. Problem jest głębszy. Nie chodzi o to żeby jeden drugiego przekrzykiwał kto ma rację, natomiast rzucenie hasła, że przeniesienia rzucone w stypendia i straże jest złe. W punkcie wyjścia trzeba się zastanowić nad tym jak przesunąć te fundusze żeby jedni i drudzy nie ucierpieli. Rzucenie hasła, że zabiera się dzieciom, a daje strażakom wywołuje jakąś niechęć. Ja nie jestem przeciwna działalności straży. Jeśli chodzi o historie związana
z działalnością OSP myślę, że ten temat jest głębszy. Należy przejrzeć samo dofinansowanie straży, a nie strażaków. Nie mylić tych dwóch pojęć. Chodzi
o strukturę kosztów jakie są. Kwestia utrzymania OSP powinna podlegać szczegółowej analizie. Nie rzucać haseł tego typu aby na uczuciach innych nie grać, bezbronni nie próbują walczyć.

Celina Witkowska – Skarbnik. Chcę tylko wyjaśnić, że wszyscy którzy złożyli wnioski na stypendia otrzymali. Także żadne dziecko nie zostało pominięte.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczą zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania

Ustawowy skład rady - 15 radnych, obecnych – 15

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0

Wstrz. -0

Uchwała Nr II/7/10 w załączeniu do niniejszego protokółu.

 

do punktu 5

 

Maria Pruchniewska – radna zaproponowała zmiany w statucie dot. głosowania w dniu 25 maja 2010 roku odnoszącego się do podjętej uchwały w sprawie indywidualizacji nauczania.

Zapytała dlaczego uchwała nie jest realizowana, a skoro nie została wprowadzona w życie rada powinna być o tym poinformowana.

Zapytała również dlaczego komisja konkursowa w dot. wyboru na stanowisko Dyrektora DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą została powołana w innym składzie
i co będzie dalej Zespołem Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

Do tych kwestii ustosunkował się Burmistrz MiG

Tak rzeczywiście było poprzednia rada na jednej z komisji ustaliła, że w skład komisji konkursowej powinni wejść wszyscy przewodniczący stałych komisji ówczesnej rady. Tak się złożyło, że byli radni, którzy nie weszli w skład obecnej rady nie wyrazili zgody na uczestnictwo w tejże komisji.

Teresa Orbaczewska – radna. Nie należę do ludzi, którzy nie potrafią liczyć
i są konfliktowi. Myślę, że Rada powinna  zwrócić uwagę na stan zadłużenia.

Mam kilka pytań i wątpliwości:

- czy kwestia terminu konkursu była tak napięta, aby wyznaczać przed  wyborami?

- uważam, że rozpisany konkurs był mało czytelny tak np. określenie „wymagane wykształcenie wyższe” pytam jakie?,

-  praca na stanowisku kierowniczym – jakim?

- nie jest nic wspomniane o językach obcych. My się otwieramy na świat,
a wymagania konkursowe nie wskazują nic na ten temat 

Odpowiedzi udzielił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.
Termin wyznaczenia konkursu został wskazany jeszcze przed wyborami ponieważ było to uzależnione od daty otwarcia hali, która przypadała na dzień 15 listopada 2010r. Przewidzianych jest 7 etatów i od 1 stycznia 2011r., powinna zacząć funkcjonować.

Radca prawny. Odnosząc się do wątpliwości pani radnej chcę powiedzieć,
że jeśli chodzi o wskazanie specjalizacji i zaznaczymy, ze ma być
to wykształcenie związane z turystyką i obowiązkowa znajomość jeżyków obcych to nie oszukujmy się ale nikt tu z dużych aglomeracji się nie zjawi. Nabór odbywa się poprzez zadawanie pytań, nie można na wstępie kryteriami pozamykać kandydatów na objęcie stanowiska. Po to jest nabór aby sprawdzić kwalifikacje kandydata. Nie ma nawet drogi odwoławczej, jak najszybciej powinno się sporządzić protokół i ogłosić wybranego kandydata.

Maria Pruchniewska – radna. Czy Pan Burmistrz był w komisji konkursowej.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz odpowiedział, że nie był.

Maria Pruchniewska – szkoda, że Pan jest decydentem i nie był  w komisji konkursowej.

Wanda Hetflajsz – radna. Myślę, że warto się pokusić aby rzeczywiście
był zatrudniony fachowiec.

Ewa Tomczyk – radna. Ilu zgłosiło się kandydatów do konkursu.

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza. Zgłosiło się 4 kandydatów.

Ludomir Bylicki – radny. Kontakt werbalny  ludźmi  jest bardzo ważny, dużo nas uczy, a głos doradczy z zewnątrz jest bardzo ważny. Skoro już tu jestem
w radzie chciałbym byśmy byli wspólnotą, natomiast w kwestii kompetencji radny sołtys myślę, że wszyscy powinniśmy razem współpracować.

Wioletta Zajączkowska  - radna. Budżet staje się budżetem konsumpcyjnym, połowa budżetu jest przejadana trzeba to zmienić.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Chciałem poinformować Państwa, że chcę podtrzymać dalszą współpracę z Panem Ryszardem Bartoszewskim
na stanowisku mojego zastępcy. Jeśli chodzi o budżet to wygląda to tak. Jeśli chodzi o dochody to myślę, że największym „zakładem” będą wiatraki,
z którego myślimy, że wpływy z podatku będą w wys. 1.000.000 zł -1.300.000 zł. W przyszłym roku nie będziemy mogli na takich korzystnych warunkach
jak do tej pory wziąć kredytu. To był ostatni moment. Większość wydatków jest na oświatę, jest karta nauczyciela my nie możemy tego negować. Gmina
do szkół dokłada 2.000.000 zł. Doszło nowe zadanie Przedszkole w Krojczynie musimy uwzględnić 200.000 zł, fundusz sołecki 300.000 zł. Rok 2011 będzie
na pewno skromniejszy w inwestycje niż lata poprzednie. Bez względu
na podział partyjny musimy myśleć o całej gminie.

Mieczysław Wojtowicz – sołtys. Składałem wniosek do pana Romana Składanowskiego w sprawie zalewanego pola w Dyblinie. Nic w tek kwestii nie zostało zrobione.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG musimy zrozumieć, że tym zajmuje się gminna Spółka wodna, nasz pracownik tylko pomaga. Tą kwestię przedyskutujemy na komisjach ponieważ nikt społecznie nie chce nic robić.
Tak więc myślę, że odprowadzeniem wody z tych gruntów też się zajmiemy.

Mieczysław Wojtowicz – sołtys. Jeszcze jedna prośba aby niewielki odcinek drogi w stronę lasu wyrównać.

Burmistrz MiG – będziemy naprawiać te drogi z firmami, które niszczą również jesteśmy w kontakcie.

 

do punktu 6

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady drugiej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady drugiej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady

 

 

 

  • opublikował: Dawid Gruszczyński
    data publikacji: 2010-12-30 07:53
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-17 15:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1530
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-17 15:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162278
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony