Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 Protokół Nr I/10
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 2 grudnia 2010 roku

 
Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o trzynastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. Ustępujący Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji – Henryk Domaradzki powitał wszystkich obecnych na sali obrad, po czym poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, Sesję poprowadzi najstarszy wiekiem radny, obecny na sali obrad Pan Kazimierz Janecki. Otwarcia Sesji dokonał Pan Kazimierz Janecki słowami „ otwieram pierwszą w VI kadencji Sesję Rady Miejskiej
i proponuję następujący porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie radnych.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą:
 1. zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej;
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 3. przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej;
 4. prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
 5. przeprowadzenie głosowania (tajnego);
 6. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji
  od Radnego Seniora.
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy:
 1. ustalenie ilości wybieranych wiceprzewodniczących;
 2. zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;
 3. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 4. przyjęcie Regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;
 5. prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
 6. przeprowadzenie głosowania;
 7. podjęcie uchwał/y stwierdzającej wybór.
 1. Interpelacje radnych Rady Miejskiej.
 2. Wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.

do punktu 1
 
Przewodnicząca M-G Komisji Wyborczej Pani Maria Kozłowska złożyła informację o przebiegu i wynikach głosowania do rady miejskiej.
Następnie kolejno w)g listy radnych ułożonej w porządku alfabetycznym wręczyła zaświadczenia radnym i złożyła gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
 
                   do punktu 2
 
Kazimierz Janecki - odczytał treść roty ślubowania dla radnych ( zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ). Jako pierwszy ślubowanie złożył radny Kazimierz Janecki, prowadzący obrady Sesji. Następnie odczytywane były nazwiska radnych umieszczonych na liście w kolejności alfabetycznej, którzy w postawie „ baczność „ wypowiedzieli słowa „ ślubuję” - tak mi dopomóż Bóg.
 
 
 
                   do punktu 3
 
Prowadzący obrady - Kazimierz Janecki stwierdził, że w obradach w)g listy obecności bierze udział 15 radnych, czyli frekwencja wynosi 100 %.
Prowadzący obrady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są wnioski
do proponowanego porządku obrad. Wniosków do proponowanego porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zmian
 
                   do punktu 4
 
Powołana została komisja uchwał w składzie:
1. radny - .Bielicki Paweł
2. radna - Teresa Orbaczewska
3. radny - Jaworski Wiesław
 
       do punktu 5
 
Prowadzący obrady Sesji poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radny Ludomir Bylicki zgłosił kandydaturę radnegoHenryka Domeradzkiego.
Uzasadnienie zaproponowanej kandydatury umotywował następująco:
Należy wspomnieć, że radny Henryk Domeradzki otrzymał w wyborach do rady miejskiej największą ilość głosów. Uważam, że radny Henryk Domeradzki gwarantuje łączność mieszkańców całej gminy. Myślę, że nie zabraknie mu doświadczenia i sił by radą kierować. Proszę kolegów radnych o poparcie. Dziękuję.
Radna Ewa Tomczyk – zgłosiła kandydaturę radnego Ludomira Bylickiego, który nie wyraził zgody na kandydaturę.
Radna Wanda Hetflajsz zgłosiła kandydaturę Sławomira Kowalewskiego – który nie wyraził zgody.
Następnie prowadzący obrady Sesji poprosił o zgłoszenie trzech kandydatów do komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. Rada zgłosiła do komisji skrutacyjnej następujących radnych :
1.EwaTomczyk
2.Zbigniew Pawłowski
3.Damian Ptaszyński - członek
Prowadzący obrady zapytał kolejno zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę. Wszyscy zgłoszeni radni do komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę.
Prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie składu osobowego komisji skrutacyjnej. Skład został powołany jednogłośnie. Głosowało 15 radnych – za, na 15 obecnych. Została powołana komisja skrutacyjna w składzie:
 1. Ewa Tomczyk - Przewodnicząca
 2. Zbigniew Pawłowski - członek
 3. Damian Ptaszyński - członek
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Ewa Tomczyk przedstawiła projekt regulaminu głosowania na wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Prowadzący obrady Sesji otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem regulaminu głosowania. W wyniku głosowania regulamin głosowania na wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej został przyjęty większością głosów.
Wyniki głosowania:
Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15.
Głosowanie:
Za - 12
Przeciw – 3
Wstrz. - 0
Prowadzący obrady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do prac związanych z głosowaniem, a następnie ogłosił 15 minutową przerwę. Po przerwie radni przystąpili do czynności głosowania, zgodnie z uchwalonym przez Radę Regulaminem.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej – radna Ewa Tomczyk odczytała protokół komisji. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Henryk Domeradzki.
Następnie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą odczytał prowadzący obrady radny Pan Kazimierz Janecki.
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej - Henryk Domeradzki podziękował radnym za wybór i złożył obietnicę, że swoją funkcję pełnić będzie godnie dla dobra wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
Sekretarz Miasta i Gminy - Grażyna Habasińska w imieniu wszystkich uczestników obrad złożyła gratulacje Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz wręczyła wiązankę kwiatów.
Od tego momentu obradom Sesji przewodniczył - Henryk Domeradzki jako przewodniczący Rady Miejskiej.
 
       do punktu 6
 
Dalsze prowadzenie sesji objął nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Domeradzki
 
                   do punktu 7
 
Sekretarz Miasta i Gminy wyjaśniła, że zgodnie ze Statutem Gminy uchwalonym przez Radę poprzedniej kadencji, który na dzień dzisiejszy jeszcze obowiązuje, w § 4 Rozdział II zapisane jest że rada wybiera dwóch Wiceprzewodniczących, pierwszego i drugiego i stąd czynności głosowania na ich wybór będą odbywały się rozdzielnie.
Przewodniczący Rady - Henryk Domeradzki poprosił o podanie kandydatur na pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Zgłoszono kandydaturę radnego Ludomira Bylickiego na I wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz Marii Puchniewskiej Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur w wyniku, którego listę zamknięto jednogłośnie – głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę – odpowiedź padła tak wyrażamy.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy dla wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego, rada życzy sobie wybór nowej komisji skrutacyjnej. Rada w wyniku głosowania jednogłośnie opowiedziała się, aby skład komisji skrutacyjnej został ponownie wybrany.
Rada zgłosiła do komisji skrutacyjnej następujących radnych :
1.EwaTomczyk
2.Mirosław Mierzejewski
3.Damian Ptaszyński
Prowadzący obrady zapytał kolejno zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę. Wszyscy zgłoszeni radni do komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę.
Prowadzący obrady poprosił o przegłosowanie składu osobowego komisji skrutacyjnej. Skład został powołany jednogłośnie. Głosowało 15 radnych – za, na 15 obecnych. Została powołana komisja skrutacyjna w składzie :
 1. Ewa Tomczyk - Przewodnicząca
 2. Mirosław Mierzejewski - członek
 3. Damian Ptaszyński - członek
Następnie Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę. Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Ewa Tomczyk przedstawiła projekt regulaminu głosowania dla wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził dyskusję nad projektem. Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad regulaminem w wyniku, którego został uchwalony jednogłośnie - głosowało 15 radnych.
Radni przystąpili do czynności głosowania na wybór pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, zgodnie z uchwalonym przez radę regulaminem. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej - radna Ewa Tomczyk odczytała protokół komisji. W wyniku tajnego głosowania pierwszym Wiceprzewodniczącym został wybrany Ludomir Bylicki
Przewodniczący Rady poprosił o podanie kandydatur na drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Zgłoszono kandydaturę radnej Wioletty Zajączkowskiej oraz Marii Pruchniewskiej
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatur w wyniku, którego listę zamknięto jednogłośnie – głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady zapytał zgłoszone kandydatki, czy wyrażają zgodę - odpowiedź padła tak wyrażamy.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych,
czy wybrana przez radę komisja skrutacyjna dla wyboru i wiceprzewodniczącego rady miejskiej nadal ma działać przy czynnościach związanych wyborem drugiego Wiceprzewodniczącego Rady.
Rada w wyniku głosowania jednogłośnie opowiedziała się, aby nie dokonywać zmian w składzie osobowym komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę i poprosił komisję skrutacyjną aby przystąpiła do prac.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił projekt regulaminu głosowania dla wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Wobec braku dyskusji nad projektem regulaminu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego regulamin na wybór drugiego Wiceprzewodniczącego został uchwalony jednogłośnie - głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Radni przystąpili do czynności głosowania na wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, zgodnie z uchwalonym przez radę Regulaminem. Przewodnicząca Ewa Tomczyk komisji skrutacyjnej odczytała protokół komisji. W wyniku tajnego głosowania drugim Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej została wybrana radna Wioletta Zajączkowska.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 
                     do punktu 8
 
Wniosków nie zgłoszono.
 
                     do punktu 9
 
Radny Kazimierz Janecki poprosił p. burmistrza aby rada została poinformowana o zadłużeniu gminy oraz planowanych i realizowanych inwestycjach.
 
         do punktu 10
 
brak
         do punktu 11
 
Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady pierwszej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady pierwszej Sesji Rady Miejskiej.
 
 
Protokółowała :                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
Renata Kwiatkowska                                                         Henryk Domeradzki
 

drukuj ()

 • opublikował: Ewa Kubacka
  data publikacji: 2011-02-01 13:32
 • zmodyfikował: Ewa Kubacka
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-01 13:37
 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-09-17 15:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1277
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-17 15:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5206826
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony