Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXVI/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 30 grudnia 2005 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul.Szkolna 1.
Otwierając obrady dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej piątej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Następnie Przewodniczący zaproponował przedstawił proponowany porządek obrad, po czym zapytała czy są propozycje zmian w porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

do punktu 2 p-pkt”a”

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poinformował zebranych, że projekt budżetu na rok 2006 otrzymali wszyscy radni, którzy mogli wcześniej się z nim zapoznać.
Poprosił Panią Grażynę Habasińką – Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy
o zapoznanie zebranych z opinią RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2006.
/ pełna treść opinii stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu /
Zanim przejdziemy do podjęcia uchwały powiedział proszę Pana Burmistrza
o przedstawienie informacji na temat projektu budżetu na rok 2006.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił sprawozdanie z prac nad projektem budżetu.
( pełna treść wystąpienia w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził dyskusję nad projektem budżetu na 2006 rok..
Ponieważ nikt z radnych nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poprosił Pana Burmistrza o przybliżenie informacji na temat planowanych wydatków na rok 2006 w dziale 010 – Rolnictwo.
Burmistrz – Czesław Bender.
- Spółki wodne - 20.000 zł jest to dofinansowanie robót konserwacyjno- naprawczych urządzeń mielioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” w Dobrzyniu nad Wisłą. Nie będę tutaj mówił rolnikom czy jest to potrzeba czy nie, od dłuższego czasu dokładamy do spółek wodnych żeby utrzymać urządzenia przynajmniej w stanie dostatecznym. Opłaty, które robicie na rzecz swoich gruntów są niewystarczające.
- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 901.500,00 zł
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 778.500 zł
zagrody i agronomówka w Chalinie – 293.000 zł. te kwoty są tu na pewno zawyżone, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze kompletnej dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego. Dokumentacja jest w opracowaniu. Powinna być na koniec stycznia przygotowana.
Szkoła Podstawowa i osiedle domków jednorodzinnych w Dyblinie – 485.500 zł. Chodzi tutaj o wszystkie działki dokoła szkoły.
W tym przypadku również nie mamy kosztorysu i dokumentacji i dlatego podane kwoty będą na pewno o wiele niższe. Dla przykładu powiem, że na ostatniej sesji Pani Skarbnik zmniejszała dochody ponieważ nie skorzystaliśmy z kredytu w takiej wysokości o jaką występowaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
• odwiert studni w Grochowalsku – 115.000 zł. w Grochowalsku dzienne zużycie wody w okresie letnim dochodziło do 600m3 gdzie mamy zbiornik 50-60m3. Jest pilna potrzeba wybudowania nowego zbiornika. Wystąpiliśmy już do Agencji Skarbu Państwa
o przekazanie nam działki pod budowę tego zbiornika. Kiedy będzie zrobiony odwiert i się okaże, że woda będzie nie zasolona będziemy myśleli wówczas o budowie zbiornika o pojemności 150m3. Jak wszystkie warunki dotyczące użytkowania wody będą spełnione powinniśmy przystąpić do odłączenia się od ujęcia w Zadusznikach i pobudować przyłącze przykładowo do Glewa, wtedy byśmy byli samowystarczalni w wodę.
• opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej
w Grochowalsku – 8.000 zł.
- Izby rolnicze – 10.860 zł
• składka na Izby Rolnicze – 10.860 zł
- Pozostała działalność – 3.500 zł
• analiza próbek gleby – 3.500 zł
Sukcesywnie co roku przeznaczamy ok. 3000 zł na próbki gleb. Może nie wszyscy rolnicy z tego korzystają ale na pewno większość.
Dz. 600 Transport i łączność – 107.000 zł.
• bieżące utrzymanie dróg gminnych – 62.000 zł /remonty cząstkowe, nawożenie, żużel, równanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg /.
Z bólem muszę powiedzieć, że jest to mało. Może w kwietniu, maju ta suma powinna się zwiększyć.
• położenie asfaltu – droga Płomiany – 45.000 zł.
To dotyczy drogi w Płomianach, która była dwa lata temu robiona. Będzie tam położony asfalt z grysem.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 30 sztuk, cały koszt plus agronomówka 5 rodzin 293.000. Przypuszczam, że pani skarbnik miała te kwoty z dokumentów, które złożył Pan Składanowski zł. Dopłata mieszkańców tak jak do tej pory wyglądało tj. /30 x plus, minus 2000 zł bo tyle te 25% kosztów własnych mniej więcej wynosiło /daje to kwotę ok. 65.450 zł.
Nie jest nic powiedziane ile mają płacić mieszkańcy agronomówki i następnie budowa przydomowej oczyszczalni dla domków jednorodzinnych i dla Szkoły Podstawowej w Dyblinie 495.000 zł. Zgadzam się z Panem Burmistrzem, że w wyniku przetargów te kwoty mogą się zmienić. W tej pierwszej wersji uderzyła mnie kwota jest to prawie pól miliona złotych dla siedmiu domów, a mieszkańców jedenastu. Nie ma tutaj w tej wersji żadnej opłaty jeśli chodzi o mieszkańców. Zapytałem Pana Burmistrza o to na komisjach, które były i wówczas tak nie ładnie mi Pan odpowiedział, dlatego pytam się tutaj. Szanowni państwo było wiele różnych sytuacji podejmowanych uchwał w tym roku. Mamy podjętą uchwałę o sprzedaży mieszkań i akurat blok agronomówki przeznaczony jest do sprzedaży. Dzisiaj my doposażymy ją i następnie sprzedamy za 1500 zł mieszkanie tym bardziej, że jest to jeden z najstarszych bloków, a oczyszczalnia będzie kosztowała 7.000-8.000 zł. Nie wiem czy mamy tutaj jednych podatników dołować maksymalnymi podatkami, innym nawet tej minimalnej kwoty 600 zł nie wprowadzić opłaty. Jest to mienie komunalne. Ja wiem, że tu kolega Bylicki będzie oburzony, ponieważ mieszka tam jego siostra i mnie też jest przykro bo to dotyczy mojej miejscowości, to są moi wyborcy ale ja jestem radnym całej gminy tak jak myślę moi koledzy również. Musimy wszystkim ludziom, którzy siedzą po drugiej stronie jasno wyjaśnić. Ja nie chcę żeby sołtys powiedział mi, że rolnicy dbają tylko o siebie, bo w radzie większość jest rolnikami.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. W swoim wystąpieniu wystąpiłem o zatwierdzenie projektu budżetu na rok 2006. Wiem o tym, że agronomówka na dzień dzisiejszy jest mieniem komunalnym. Ja mam takie zamiary aby każdego kto nie ma gdzie mieszkać upodmiotowić. Gmina powinna mieć to co jej jest potrzebne. Na razie jeżeli blok jest komunalny to od tych mieszkańców nie mogę brać opłaty, a czy będzie sprzedane oni muszą wyrazić zgodę. Jeżeli będzie taka wola i radni zatwierdzą projekt budżetu na 2006 rok w takiej wersji jaka jest, a będzie taka wola aby nie budować nie będziemy tego robić. Na dzień dzisiejszy nie wiem jakie będą koszty tej oczyszczalni, może to będzie kosztowało np. 10.000 zł, a nie 30.000 zł. Jeżeli wykonawca wygra przetarg wówczas taka oczyszczalnia może kosztować 10.000 zł - 11.000 zł. jeżeli będzie taka wola aby nie budować, a to projekt zostanie zatwierdzony to budować nie będziemy. Chcę przypomnieć, że zadaniem własne gminy jest m.in. ochrona środowiska. Uważam, że bez względu na koszty musimy o środowisko dbać. Jak tak będziemy patrzeć ekonomicznie to możemy się zastanawiać na bodowa np. każdej drogi, budować czy nie. Postawię dwuch ludzi i zmierzę natężenie ruchu na drodze. I jeżeli będzie stwierdzone np., że przejedzie 5 samochodów na dobę pytam czy warto budować. Ja zostawiam to bez komentarza.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski. Ja chciałem tutaj uzmysłowić tylko, że na transport i łączność mamy tylko 107.000 zł, jeśli z tego już przeznaczyliśmy na położenie dywaniku w Płomianach 45.000 zł, jedna oczyszczalnia w Dyblinie posługując się tym co jest obecnie zapisane kosztuje też wynosi 45.000 zł, to chce państwu uzmysłowić skalę pieniędzy. Panie Burmistrzu działamy dość dawno razem i Pan przyzna mi chyba rację, że czasem na inwestycje 500.000 zł jak mieliśmy to byliśmy zadowoleni. Jeśli Pan mówi o skali to ja Panu powiem inaczej, jeżeli te parę domów ma taką kwotę kosztować, to co my powiemy o Grochowalsku, o Płomianach, Mokowie itp. Sto lat nam zabraknie żeby zadanie własne gminy zrealizować. Dla mnie to jest szok.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Ja już więcej nie będę mówił na ten temat. Jak by nie patrzył ekonomii czy matematyki nie da się oszukać. Tak to wychodzi.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski. Społeczeństwo zaczyna obserwować i czytać to co my robimy, bo ma prawo i powinno wiedzieć.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Ja tu nic nie mam do ukrycia.
Jacek Kowalewski – radny. Większość wsi w naszej gminie ma wiele obiektów, które są finansowane z naszego budżetu. Coś zawsze jest tam robione. Wieś, która jest poruszana przez Pana Przewodniczącego nie ma nic. Jest tylko szkoła podstawowa. Być może za 5 lat zmienią się ustawy np. o dopłatach dla rolników i na wszystko rolnicy będą musieli mieć dokument np. na odpady, śmieci itp.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski. Proponował bym koledze Jackowi czytać gazety i dowiedział by się wówczas, ze np. gmina Choceń dostał 6.000.000 na kanalizację ze środków unijnych.
Następnie o głos poprosił Pan Stanisław Golasiński spoza rady. Wszyscy tutaj tak pięknie mówią o wodzie ale myślę, że budowa oczyszczalni w Dyblinie nie musi być związana z ekonomią po prostu może to jest nagroda dla Pana radnego Skoniecznego za jego dobre uczynki w całej kadencji. Tak więc wcale ta sytuacja nie przypomina mi ekonomii.
Bogusław Żuchowski – radny. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie.
Ja odniosę się do budżetu na 2006 rok. Trochę mnie niepokoi deficyt budżetowy to jest ponad 2.440.000,00 zł. Chciałbym tu jasno wytłumaczyć i prawdopodobnie, bo może się mylę jest to wynikiem trudnej, a wręcz bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie. To nie kto inny jak Główny Urząd Statystyczny podał stawkę do podatku rolnego ceny żyta obniżoną w porównaniu do bieżącego roku ok. 10 zł razy przelicznik 2,5 jest to 250 zł na hektarze.
W budżecie gminy jest to kwota ponad dwa miliony. To obniżenie również skutkuje, że budżet jak gdyby się skurczył. Każdy z nas tu kolegów radnych na posiedzeniach komisji kilkakrotnie przerabiał budżet. Dla przykładu jeszcze dodam, że w projekcie budżetu gminy na następny rok jest zaproponowana w wydatkach na urząd gminy kwota podobna jak w bieżącym roku. Podsumowując wspólnymi siłami sądzę, że uda się zrealizować ten budżet, wszystko trzeba będzie czynić ażeby inwestycje były realizowane bo wszyscy to będziemy obserwować, a to co jest robione to przecież dla wszystkich nas. Dziękuję.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Ja Panie Przewodniczący nie chcę przekonywać nikogo, ale odniosę się na chwilę do deficytu budżetowego. Wierzcie mi, że deficyt budżetowy jak będzie wynosił 1. 200.000 zł to będzie góra. Ja w budżecie musiałem mieć to zapisane, bo musze pokazać, że mam pieniądze. Będzie prawdopodobnie nadwyżka nie będę szczegółowo o tym mówił teraz. Ja też chodzę po ulicach w Dobrzyniu i myślicie, ze mnie to nie boli. Ale w Dobrzyniu ja muszę mieć oczyszczalnię zmodernizowaną gdzie będzie mnie kosztować dwa miliony. Myślicie, że my to zrobimy za nasze pieniądze, za kredyt. Są złożone wnioski do Europejskiego Funduszu Norweskiego. Jeżeli przejdzie nasz wniosek to w 2007 roku to ja dopłacę tylko 10% czyli 170.000 zł. ja nie mogę dużo inwestować, przeinwestować, zadłużyć gminę, że później światło nie będzie się palić. Jeżeli budujemy coś to jak mówi stare porzekadło - Krakowa od razu nie zbudowano. Systematycznie ale robimy.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski. Tu się naprawdę zgadzam i dlatego powiedziałem koledze, że 6.000.000 zł, które dostał gmina Choceń to dostała. Uważam jednak gdyby ktoś pochodził koło tak drogiej inwestycji i znalazł środki, które są dotacją, a nie kredytem to bym powiedział, że ktoś chodzi.
Marek Skonieczny – radny. Pan Przewodniczący raczył wyliczyć ile kosztuje oczyszczalnia w Dyblinie. Już na wstępnie Pan popełnił błąd i próbuje mydlić oczy innym. Otóż nie zgadza się liczba budynków bo 9 a nie 7. w jednym budynku mieszkają trzy rodziny, poza tym Pan mówił o kosztach, że na jednego mieszkańca wychodzi 45.000 zł. to chyba coś nie tak i niech Pan nie wprowadza w błąd ludzi. 45.000 zł to kosztuje jedno przyłącze, a to jest różnica. Jeżeli Pan zadał sobie trud wyliczając koszty w Dyblinie, to ja mam pytanie do Pana ile będzie przyłączonych posesji na ulicy Polnej w Dobrzyniu. Czy Pan sobie zadał trud i wyliczył, ja chciałbym to wiedzieć i koledzy chyba też. Z tego co wiem to ta inwestycja ma kosztować 1.200.000 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej – na to pytanie odpowie Pan Burmistrz, ja powiem tylko tyle, że inwestycje w mieście są o wiele droższe i nie porównywalne.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Nie będę w tym temacie zabierał głosu. Powiem tylko tak. Jeżeli rolnik jedzie z Mokówka do Borowa i mówi co ty robisz budujesz tam na końcu wodociąg. To co mam gospodarstwo jego przenieść. On jest z innej gliny ulepiony. Co nie należy mu się woda. Jeżeli w Krojczynie podłączaliśmy wodę i odległości były od posesji kilometrowe to też im się nie należy woda. Najlepiej by było porobić u nas kołchozy, mieć wszystko w kupie i nikomu nic nie dać. Ja nie wiem ile jest tam mieszkańców.
Dobrze, że pozyskaliśmy te środki z Warszawy. Gdyby ich nie było robilibyśmy za swoje pieniądze. Ekonomia jest taka sama jak w Dyblinie, a może jeszcze gorsza. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski. Powiem koledze tak, że każdy mieszkaniec, który robił sobie przyłącze na wsi płacił ok. 2.000 zł, a ile kolega będzie płacił.
Skonieczny Marek – radny. Ja nie wiem ile będę płacił.
Przewodniczący Rady Miejskiej – to źle, to co my uchwalamy, chyba powinien kolega takie rzeczy wiedzieć.
Ludomir Bylicki – radny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Mam wrażenie, ze Pan robi kampanię pod przyszłą kadencję. Trzy lata upłynęło, a Pan chce błysnąć przed sołtysami. Przez te trzy lata zupełnie inaczej się Pan zachowywał, a teraz sytuacja diametralnie się zmieniła, nie ma tego monolitu i nie stanowimy rady. Z tego co zrozumiałem Pan jest przeciwny budowy oczyszczalni w Chalinie tej wodomistrzówki.
Przewodniczący Rady Miejskiej – nie jestem przeciwny tylko chodzi mi
o budowę na zdrowych zasadach.
Ludomir Bylicki – radny. Przepraszam bardzo podjęliśmy uchwałę o sprzedaży mienia komunalnego łącznie z infrastrukturą. W wodomistrzówce mieszkają biedni ludzie, a mianowicie emeryci, jeden pracownik funkcyjny, jeden na zasiłku. Tych ludzi chce się pozbawić wszystkiego. Tam przecieka dach, w piwnicy jest woda i niesamowity fetor. Tych ludzi nigdy nie będzie stać na wybudowanie tych oczyszczalni. Jeśli nabędą te mieszkania to na pewno nie będą w stanie zapłacić kosztów oczyszczalni. Trzeba być asertywnym Panie Przewodniczący. Ugrałeś w czasie tej kadencji dla Chalina bardzo dużo. Tam również mieszkają pracownicy, którzy w urzędzie przepracowali całe życie.
Proszę nikomu nie zazdrościć, jak sobie zrobiłem to było dobrze, teraz jeśli chodzi o innych jest wielkie niezadowolenie.
Przewodniczący Rady Miejskiej – ja jestem za tym, aby wszyscy płacili równo, dlaczego jedni płacili po 2.000 zł, a inni mają to mieć za darmo lub prawie darmo i wcale nie jestem przeciwny budowie. Kolega tak jest oburzony ponieważ tam mieszka siostra kolegi.
Wobec braku dalszej dyskusji i pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta 11 głosami – za, przy 4 wstrzymujących się
( uchwała nr XXVI/148/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)


do punktu 2 p-pkt „b”

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poprosił Panią Skarbnik – Celinę Witkowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005. Zmiany dotyczyły działu 852 – Opieka Społeczna. Zwiększenie 2.420 zł z przeznaczeniem na modernizację sprzętu w SI POMOST w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Pozostałe przeniesienia spowodowane zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania i zarządził dyskusję.
Wobec braku dyskusji i pytań odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
( uchwała nr XXVI/149/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

do punktu 2 p-pkt „c”

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego – insp. ds. strategii i promocji gminy o zapoznanie zebranych z projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy w 2006 roku Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi.
Celem programu jest włączanie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa. Na podstawie art.5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska uchwala corocznie program współpracy.
Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
( uchwała nr XXVI/150/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

do punktu 3

Sprawozdania z działalności stałych Komisji i Rady Miejskiej za rok 2005 złożyli Przewodniczący Komisji i Przewodniczący Rady Miejskiej.
( treść sprawozdań w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 9 do nr 14 )
Następnie Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie planu pracy na rok 2006.
Plany kolejno Przedstawiali:
- dla Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Ryszard Dobieszewski
- dla Komisji Rewizyjnej – Paweł Bętlewski
- dla Komisji Budżetu i Finansów – Marek Skonieczny
- dla Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego – Ludomir Bylicki
- dla Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – Bogusław Żuchowski
- dla Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski
Po przedstawieniu wszystkich planów pracy, Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Plany zostały przyjęte bez zastrzeżeń.
( roczne plany pracy w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 15 do nr 20 )

do punktu 4

Bogusław Żuchowski – radny złożył wniosek w sprawie usunięcia awarii oświetlenia w Szpiegowie na wysokości posesji Pana Sulińskiego i Pani Pawłowskiej.

do punktu 5

Radny Powiatu Lipnowskiego – Karol Kwiatkowski poinformował zebranych o tym jak wygląda budżet powiatu na 2006 rok.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą odczytał treść pisma Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dotyczące nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Chalinie. Patronem szkoły ma być Lech Wałęsa.
O zabranie głosu poprosił Pan Kaczkowski mieszkaniec Kochonia. Przewodniczący przerwał Jego wypowiedź z uwagi na poruszane przez Pana Kaczkowskiego sprawy sprzed kilkunastu lat, a nie mające związku z Sesją.do punktu 6

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej szóstej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.


Protokółowała: Inspektor ds. obsługi organów gminy - Renata Kwiatkowska

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-14 12:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-14 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1872
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-14 13:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224852
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony