Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.

1. Działające w szkole organy w ramach swoich szczegółowych regulaminów określają konieczność współpracy z pozostałymi organami szkoły.

2. Funkcję nadrzędną w zakresie rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych pomiędzy poszczególnymi organami pełni dyrektor szkoły.

3. Podstawowymi formami rozwiązywania ewentualnych sporów stanowią działania:

1) Rozmowy i konsultacje zwaśnionych stron.

2) Negocjacje z udziałem dyrektora szkoły i przedstawiciela wskazanego przez zwaśnione strony organu szkoły.

3) Negocjacje prowadzone przez grupę mediacyjną powołaną na wniosek dwóch podmiotów spośród następujących organów szkoły:

- Dyrektor szkoły,

- Rada Pedagogiczna,

- Komitet Rodzicielski,

- Samorząd Uczniowski,

- Rada Szkoły.

W skład grupy mediacyjnej wchodzą:

- Po 1 przedstawicielu zwaśnionych stron (w przypadkach dotyczących samorządu uczniowskiego opiekun samorządu i jego przedstawiciel),

- po 1 przedstawicielu pozostałych organów szkoły,

- po 1 przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.

Członkowie grupy mediacyjnej wybierają ze swego składu przewodniczącego grupy, którego zadaniem jest prowadzenie obrad grupy mediacyjnej oraz protokolanta, którego zadaniem jest protokołowanie posiedzeń grupy mediacyjnej. Przewodniczącym i protokolantem grupy mediacyjnej, nie może być przedstawiciel zwaśnionej strony.
Z posiedzeń grupy mediacyjnej sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków grupy. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu przez grupę mediacyjną dalsze działania mające na celu rozstrzygnięcie sporu przejmuje organ prowadzący szkołę. Wówczas przewodniczący grupy mediacyjnej zwraca się z prośbą do organu prowadzącego o podjęcie działań mających na celu rozstrzygnięcie sporu.

4. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący.

5. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.

6. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły tj. Komitetem Rodzicielskim.

7. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

8. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami i rodzicami.

9. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, kierując się zasadami partnerstwa i obiektywizmu.

10. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, publicznego w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły.

11. Jeżeli uchwała Komitetu Rodzicielskiego jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie w terminie określonym w Regulaminie Komitetu Rodzicielskiego, następnie uzgadnia z Komitetem Rodzicielskim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku barku uzgodnień dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu pracę szkoły.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-19 12:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-19 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1551
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-19 12:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162920
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony