Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 19/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Z dnia 19.06.2009r

W sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) i §5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się w załączniku do niniejszego zarządzenia Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§2

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§4

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu wynagradzania sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§5

Z chwilą wejścia w życie Regulaminu wynagradzania, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, traci moc obowiązujący Regulamin wynagradzania wprowadzony zarządzeniem nr 28/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 października 2003r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie art. 77 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (DzU z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz 1458).

I.Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa:

- wymagania kwalifikacyjne pracowników,

- szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

- warunki przyznawania i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

- warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1459),
 2. Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398),
 3. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
 4. Kierowniku urzędu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
 5. Pracodawcy - rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
 6. Pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem osób zarządzających urzędem wg art. 128 §2 pkt 2 kodeksu pracy,
 7. Najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§3

 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.).
 2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru pracy określonego w umowie o pracę.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia takiego pracownika ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.).

II.Wymagania kwalifikacyjne

§4

Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, określonych w rozporządzeniu.

III.Szczegółowe warunki wynagradzania.

§5

Pracownikom przysługuje:

 1. Wynagrodzenia zasadnicze
 2. Dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,
 3. Dodatek funkcyjny, zgodnie z §9 regulaminu,
 4. Dodatek specjalny, zgodnie z §10 regulaminu,
 5. Dodatek za pracę w porze nocnej, zgodnie z kodeksem pracy,
 6. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z ustawą i kodeksem pracy,
 7. Nagroda jubileuszowa, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,
 8. Nagroda z funduszu nagród, zgodnie z §7 regulaminu,
 9. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU Nr 160, poz 1080 ze zm.),
 10. Jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,
 11. Odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą z 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz 844 ze zm.).

§6

Ustala się:

 1. Maksymalne stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 200% stawki minimalnej,
 2. Tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu,
 3. Tabelę maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.

 

IV.Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa

§7

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości 3 procent planowanego osobowego funduszu płac na dany rok budżetowy, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników, pozostający do dyspozycji kierownika urzędu. Fundusz nagród w danym roku budżetowym może być zwiększony o środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach, np. z powodu urlopów macierzyńskich, zasiłków chorobowych i innych przyczyn.

§8

 1. Nagroda uznaniowa może zostać przyznana pracownikowi, w szczególności za:
  1. Szczególne osiągnięcia w pracy,
  2. Wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres podstawowych obowiązków wynikających z umowy o pracę, za które pracownik nie otrzymuje dodatku specjalnego,
  3. Inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację powierzonych zadań,
  4. Wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych,
  5. Z okazji świąt i innych okoliczności – Dzień Pracownika Samorządowego, Dzień Niepodległości.
 2. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje kierownik urzędu na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.
 3. Nagrody mają charakter uznaniowy i pracownikom nie przysługuje roszczenie o ich przyznanie.
 4. Nagrody przyznaje się pracownikowi, który w okresie ocenianym był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy.

V.Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.

§9

 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:

- sekretarz miasta i gminy,

- główny księgowy,

- kierownik USC,

- kierownik referatu,

- inspektor nadzorujący prace.

 1. Dodatek przysługuje wysokości ustalonej zgodnie z tabelą maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu, oraz z tabelą stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 1.
 2. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych. W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności.
 3. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek ubezpieczenia społecznego.

§10

 1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.
 2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.
 3. Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje kierownik urzędu.
 4. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenie, w kwocie nieprzekraczającej 40 procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
 5. Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy, spowodowanej urlopem wypoczynkowym oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie kodeksu pracy oraz jego przepisów wykonawczych. W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie zmniejszony o liczbę godzin tej nieobecności.
 6. Dodatek specjalny wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek ubezpieczenia społecznego.

VI.Podwyższenie wynagrodzeń

§11

 1. Podwyższanie wynagrodzeń pracowników może nastąpić w każdym czasie, pod warunkiem posiadania środków na ten cel.
 2. Wyróżnia się trzy rodzaje „podwyższania wynagrodzeń”:
  1. Inflacyjne – podwyżki „inflacyjne” mogą być przyznane tylko raz na rok. Kierownik urzędu zarządza przyznanie podwyżki inflacyjnej dla pracowników i określa procentowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych.
  2. Uznaniowe – mogą dotyczyć niektórych pracowników. Decyzję w sprawie podwyższenia wynagrodzenia podejmuje kierownik urzędu na podstawie wniosku bezpośredniego przełożonego pracownika.
  3. Awansowe – związane z awansem pracownika na wyższe stanowisko. Zasady awansu jak w pkt b).
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przedstawiania propozycji w zakresie podwyżek wynagrodzeń.

§12

VII.Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń oraz pozostałych należności pracowniczych

§13

 1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.
 2. Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy, lub przelewem na konto bankowe pracownika.
 3. Jeżeli wypłata wynagrodzenia odbywa się poprzez przekazanie jej na konto osobiste pracownika, pracodawca obowiązany jest dokonać przelewu należności w takim terminie, aby pracownik otrzymał ją najpóźniej w terminie podanym w punkcie 1.
 4. Wypłaty i rozliczenia pieniężne inne niż określone w punkcie 1 odbywają się we wszystkich dniach tygodnia w godzinach otwarcia kasy urzędu.
 5. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej.
 1. Postanowienia końcowe

§14

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

§15

Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest włączone do jego akt osobowych.

§16

Wszelkie zmiany regulaminu następują w formie pisemnej, w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

§17

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom

 

Załącznik Nr 1

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 20%

2

do 30%

3

do 40%

4

do 50%

5

do 60%

6

do 80%

7

do 100%

8

do 140%

 

Załącznik Nr 2

Tabela maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk pracy.

Lp.

Stanowisko

Dodatek funkcyjny maks. Stawka i maks. % najniższego wynagrodzenia zas. z I kat.

1.

Sekretarz miasta i gminy

maksymalnie 8 – 140%

2.

Główny księgowy

maksymalnie 7 – 100%

3.

Kierownik USC

maksymalnie 5 – 60%

4.

Kierownik referatu

maksymalnie 6 – 80%

5.

Inspektor nadzorujący prace

maksymalnie 4 – 50%

 

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-07 10:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 964
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-07 10:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5222896
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony