Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/99/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
na  terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

             Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym

(Dz. U. Nr 155, poz. 1298, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1 

1. Gmina udziela klubom sportowym wsparcia w formie:

     1)      udostępniania gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla organizowania  

zajęć i imprez sportowych;

     2)      udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.

§ 2

1. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe, które prowadzą działania w zakresie sportu 

    kwalifikowanego wśród mieszkańców gminy i uczestniczą we współzawodnictwie

    sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych.

2. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu przez Burmistrza postępowania konkursowego.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określa corocznie
    Rada  Miejska w uchwale budżetowej.

§ 3 

1. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki w zakresie rozwoju sportu

    kwalifikowanego w następujących kategoriach:

     1)      koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów;

     2)      koszty uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez polskie

związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia;

     3)      koszty podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż

jeden dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie;

     4)      koszty obsługi sędziowskiej i medycznej;

     5)      koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy i nagród;

     6)      koszty szkoleń i treningów zawodników;

     7)      koszty zakupów niezbędnych do realizacji zadania;

     8)      koszty pośrednie, w szczególności koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne,

obsługi księgowej.

2.  Dotacje nie będą udzielane na:

   1)  remonty budynków;

   2)  zadania i zakupy inwestycyjne;

   3)  zakup nieruchomości;

   4)  prowadzenie działalności gospodarczej;

   5)  koszty promocji;

   6)  premie dla zawodników.

§ 4

1.  W trakcie realizacji zadania gmina dokonuje kontroli realizacji zadania.

2.  Kontroli dokonują pracownicy urzędu gminy wyznaczeni przez Burmistrza.

3.  O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz zawiadamia klub sportowy co najmniej

     3 dni przed terminem planowanej kontroli.

4.  Kontroli dokonuje się w siedzibie klubu sportowego lub w urzędzie gminy.

5.  Kontrolujący maja prawo żądania udzielenia informacji o przebiegu wykonania zadania,

     wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania i wydatkowaniem dotacji, wglądu

     do dokumentacji księgowej.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 5

1.  Po zakończeniu realizacji  zadania, klub sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania

     w terminie określonym w uchwale.

2.  Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

3.  Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:

   1)  informacje o przebiegu realizacji zadania;

   2)  szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys, załączony
       do umowy;

       3)      inne istotne informacje o realizacji zadania;

      4)      zestawienie rachunków potwierdzających wydatkowanie środków.

4.  Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu 

     gminy najpóźniej w terminie określonym w uchwale.

§ 6

Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik urzędu miasta i gminy w terminie
do 30  kwietnia roku następującego po roku, w którym realizowane jest zadanie,               przedstawia  podczas sesji Rady Miejskiej informacje o wykorzystaniu środków
i realizacji zadań przez  kluby sportowe.

2.  Burmistrz wyznacza pracownika urzędu miasta i gminy odpowiedzialnego za koordynację
     i wykonanie zadań z zakresu realizacji zadań objętych niniejszą uchwałą.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

                                                § 8

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

 Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-26 11:02

Uzasadnienie 

 

    Uchwałę niniejszą podjęto w celu umożliwienia rozwoju sportu kwalifikowanego i wsparcia klubów sportowych działających na terenie Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, uczestniczących w rozrywkach sportowych organizowanych przez kluby i związki sportowe. Główną formą wsparcia, oprócz udostępniania obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych, jest udzielenie dotacji klubom sportowym.

    Projekt uchwały został przedstawiony do skonsultowania klubom sportowym działającym na terenie Miasta i  Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-26 11:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1458
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-26 11:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156034
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony