Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ORGANIZACJA SZKOŁY.

Termin rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Szkoła pracuje w cyklu dwusemestralnym. Pierwszy semestr trwa od początku roku do ferii zimowych, drugi semestr od końca ferii zimowych do zakończenia zajęć szkolnych.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, uwzględniający szkolny plan nauczania ustalony na podstawie ramowego planu nauczania. Uczniowie niepełnosprawni realizują szkolny plan nauczania ustalony na podstawie ramowego planu nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły wprowadza dyrektor szkoły za pomocą aneksów zatwierdzonych przez organ prowadzący i zaopiniowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz liczbę zajęć rewalidacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyżej o trzy godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.

3. Uczestnictwo uczniów w zajęciach „ Wychowanie do życia w rodzinie „ i religii nie jest obowiązkowe. Decyzję dotyczącą uczestnictwa w wymienionych zajęciach podejmują rodzice uczniów. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestnictwo w wymienionych zajęciach uczniów czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej.

4. Dla uczniów niepełnosprawnych każdy etap edukacyjny może ulec wydłużeniu przynajmniej o jeden rok.

5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno - wychowawczym w toku, których odbywa się nauczanie w ramach zajęć edukacyjnych, bloków zajęć edukacyjnych, kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych zgodnych z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy. Uczniowie niepełnosprawni realizują program nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej.

6. Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na:

- zwiększenie liczby obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych,

- realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym na nauczanie języka obcego w klasach I - III,

- realizację ścieżek edukacyjnych,

- zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego.

7. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii (etyki ) nie może przekroczyć:

- w klasach I – III - 23 godziny łącznie,

- w klasach IV - VI - 28 godzin łącznie.

8. W szkole podstawowej jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

9. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

10. Organizację zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

11. Tygodniowy rozkład zajęć klasy I - III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, a szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

12. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczna - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym oraz zajęci zintegrowane w klasach I - III.

13. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach może trwać od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

14. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: dydaktyczno - wyrównawcze, elementy informatyki, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna i inne mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych.

15. Czas trwania w/w zajęć ustala się zgodnie z punktem 13.

16. Oddział powinien być dzielony na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego, informatyki oraz na zajęciach na, których konieczne jest prowadzenie ćwiczeń. Zasady podziału na grupy są następujące:

- na zajęciach z informatyki i języków obcych podział następuje dla oddziałów liczących powyżej 24 uczniów,

- w przypadku prowadzenia ćwiczeń dla oddziałów liczących powyżej 30 uczniów,

- na zajęciach z wychowania fizycznego w klasach IV -VI grupy powinny liczyć od 12 do 26 uczniów,

- na zajęciach z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej od 2 do 5 uczniów,

- na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych od 4 do 8 uczniów,

- na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych od 2 do 5 uczniów.

17. Szkoła organizuje kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną w ramach funkcjonujących w szkole zespołów dydaktyczno - wyrównawczych do czasu umieszczenia dziecka niepełnosprawnego we właściwej dla niego placówce.

18. Decyzję o umieszczeniu ucznia w szkole podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacja i możliwościami ucznia uwzględniając opinię lekarską, opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.

19. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a poszczególnymi nauczycielami z zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą.

20. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego napoju.

21. Szkoła ustala indywidualną odpłatność za w/w napój w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

22. Uczniowie mają możliwość spożywania II śniadania. Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu n.Wisłą pokrywa koszt tego śniadania lub innego posiłku uczniom zakwalifikowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n.Wisłą do korzystania z bezpłatnego „ dożywiania” w szkole.

23. W szkole funkcjonuje biblioteka służąca realizacji: potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzę o regionie.

24. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły wg regulaminu biblioteki.

25. Biblioteka funkcjonuje według ustalonego tygodniowego rozkładu zajęć.

26. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

- gromadzenie zbiorów,

- korzystanie ze zbiorów.

Godziny pracy biblioteki powinny być tak dostosowane, aby udostępniać swoje zbiory podczas trwania zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Pewne zadania związane z działalnością biblioteki szkolnej odbywają się w salach lekcyjnych.

27. Za całokształt pracy biblioteki odpowiada nauczyciel bibliotekarz, do którego podstawowych obowiązków należy:

1) prowadzenie, ewidencja, klasyfikowanie, katalogowanie, selekcja i konserwacja zbiorów zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,

2) zapewnienie właściwej organizacji udostępniania zbiorów,

3) udzielanie informacji oraz powiadomienie nauczycieli i uczniów o nowych pozycjach w księgozbiorze,

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

5) analizowanie stanu czytelnictwa i przekazywania informacji i wniosków na zebraniach rady pedagogicznej,

6) prowadzenie różnych form propagandy i informacji wizualnej o książkach,

7) odpowiadanie za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

8) koordynowanie prenumeraty dla potrzeb szkoły, a w szczególności nauczycieli i uczniów,

9) prowadzenie współpracy z wydawcami w zakresie dystrybucji podręczników dla uczniów.

Organizację biblioteki szkolnej i zadania bibliotekarza określa regulamin biblioteki szkolnej .

28. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawcze. Jednostką pracy jest 60 minut. Grupa na zajęciach nie powinna liczyć więcej niż 25 uczniów.

29. Świetlica szkolna jest pracownią, która zapewnia opiekę uczniom pozostającym dłużej w szkole, zgodnie z odrębnym harmonogramem pracy opiekuna świetlicy.

30. Zakres czynności nauczyciela świetlicy jest następujący:

- planowanie i organizowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej,

- opracowania planu pracy świetlicy,

- czuwanie nad zdrowiem i troska o bezpieczeństwo uczniów,

- przyjmowanie opłat za herbatę,

- utrzymywanie ścisłego kontaktu z dyrekcją i wychowawcami klas w celu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie wydawania herbaty i spożywania II śniadania ,

- czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oczekujących na odwóz w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela świetlicy,

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w świetlicy szkolnej,

- udzielanie pomocy w nauce uczniom mającym trudności w uczeniu się,

- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

Organizację pracy świetlicy szkolnej określa jej regulamin.

31. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty:

- izby lekcyjne,

- salę gimnastyczną,

- szatnię,

- kuchnię,

- pokój nauczycielski,

- sekretariat,

- boisko szkolne,

- świetlicę,

- bibliotekę.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-20 09:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-20 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2857
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-20 10:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161167
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony