Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXIV/139/2013
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia
w miejscowości Chalin i Grochowalsk.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk w wysokości 2,00 zł za 1 m3 netto.

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XIV/80/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012 r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk

Postawą do ustalenia taryf (cen i stawek) za dostawę
i odprowadzanie ścieków są przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006, Nr 127, poz.886) .

Stosownie do art. 24 ust 2 w.w ustawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, przy ul. 22-go Stycznia 3, przedstawił w dniu 14-12-2012 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisła z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk, na okres od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r., który zakłada wzrost taryfy za wodę o 5,26 % dla wszystkich odbiorców.

Zgodnie z 24 ust.4 w.w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy sprawdził zgodność wniosku z przepisami ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług za poprzedni rok obrachunkowy pod względem celowości ich ponoszenia nie wnosząc uwag przy założonej marży zysku 10,65 %.

Koszty ujęte w taryfie ustalone zostały na postawie wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia działalności Zakładu Wodociągowo–Kanalizacyjnego.

 

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę
o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

  

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1001
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-09 09:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158207
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony