Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 14 lutego 2011 r. o godz. 1400 w sołectwie Mokówko,

 

Na ogólną ilość 129  uprawnionych do głosowania, obecnych było 19 mieszkańców sołectwa co stanowi 15 %                 

  (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Mokówko,  Pan Stanisław Wojciechowski , który stwierdził prawomocność zebrania w II  terminie   ze względu na brak   w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

 

Ryszard Bartoszewski- zastępca Burmistrza

Andrzej Stępczyński- inspektor ds. dróg

Renata Kwiatkowska- inspektor ds. obsługi rady

 

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Stanisław Wojciechowski

Ad. 2

a)        sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył Pan Stanisław Wojciechowski

 ( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

b)      sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej złożył Pan …………………………………………………………………………….……..

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Pan Ryszard Bartoszewski zastępca burmistrza poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

 

1.      Pryciak Krzysztof

2.       Okonkowski Dariusz

3.      Sujecka Iwona

 

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Pączkowki Grzegorz

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Olczak Arkadiusz

2.      Pryciak Krzysztof

3.      Okonkowski Dariusz

 

 

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Pączkowski Grzegorz - 19   głosów

 

Sołtysem wybranoPan  Pączkowski Grzegorz

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Okonkowski Dariusz – 18 głosów,

2.      Olczak Arkadiusz- 17 głosów,

3.      Pryciak Krzysztof- 17 głosów,

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1 Okonkowski Dariusz,

2 Olczak Arkadiusz,

3 Pryciak Krzysztof,

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Pani Walter Agnieszka

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Krzysztof Pryciak

Ad. 6

Pan Ryszard Bartoszewski został zapytany przez mieszkańców na temat możliwości podłączenia internetu w miejscowości Mokowo.

Stanisław Wojciechowski poruszył temat dotyczący podziału funduszu sołeckiego. Dotyczyło to przeznaczenia 2500 zł na remont świetlicy. Mieszkańcy zdecydowali, aby wprowadzić korektę do tego podziału. Propozycje są następujące:

9000 zł przeznaczyć na remont drogi,

945,95 zł przeznaczyć na remont świetlicy.

Zmiany przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 7 

Pytania dotyczyły również wykonania odwodnienia drogi z Mokowa w kierunku

 Kamienno-Brody.

Pani Bożena Pączkowska zwróciła uwagę na wyrzucane śmieci na jej pole w okolicach przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych.

Oznakowanie drogi od strony Borowa znakiem „Uwaga zwierzęta Domowe”

Usunięci słupów telefonicznych na terenie sołectwa Mokówko

 

 

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 12:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1003
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169676
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony