Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

z sołeckiego zabrania   sprawozdawczo wyborczego, odbytego w dniu 12 lutego   2007    roku   o

godzinie 1130 w sołectwie Grochowalsk,

zwołanego    na    podstawie   Uchwały   Nr IV /14 /07   Rady   Miejskiej   Dobrzyń   nad   Wisłą,   z   dni 29 stycznia 2007 roku.

Na ogólną ilość 324 uprawnionych do głosowania, obecnych było 39 mieszkańców sołectwa .

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Zebranie otworzył sołtys wsi Grochowalsk, Pan Tadeusz Amroziewicz

który stwierdził prawomocność zebrania w II turze.

W zebraniu uczestniczyli: Ryszard Dobieszewski – Burmistrz, Ryszard Bartoszewski – Z-ca,

Domeradzki Henryk – Przewodniczący Rady, Jankowski Krzysztof – Radny, Pogorzelski Tadeusz - Radny.

                                                                    Porządek zebrania:                                                                                  

1.     Wybór Przewodniczącego zebrania

2.     Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2003 - 2006:    Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.                Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym : sołtysa i rady sołeckiej.

4.                Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję.

5.                Sytuacja gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą - forma dyskusji.

6.                Wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                       

Ad. 1  Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Amroziewicz Tadeusz – 37- za, 2- wstrz.,

0- przeciw.

Ad. 2                                                                                                                                                                          

a)    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2003-2007 złożył:

 

Pan Amroziewicz Tadeusz

b)   Sprawozdanie z działalności Rady sołeckiej złożył:

Pan Amroziewicz Tadeusz

   Ad.3 Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Pan Ryszard Dobieszewski

poinformował,  że zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane zostało na podstawie Uchwały Nr IV) 14)07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2007. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Mówca przypomniał także treść zapisów w Statucie sołectwa, dotyczących przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; mianowicie :

-    zgodnie z § 11 pkt 6 w Rozdziale IV Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXII)119)97 Rady Miejskiej, dla prawomocności przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

-    w Rozdziale II pkt 2 w § 8 „ sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej,pkt 2 w § 6 „ w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej, zastępca przewodniczącego rady sołeckiej i członek rady sołeckiej.

 

Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie :

1.        Jankowski Piotr – przewodniczący

2.        Jankowski Krzysztof

3.        Ostrowska Bernadetta

Jako kandydaci na Sołtysa zgłoszeni zostali:

1.        Amroziewicz Tadeusz

2.        Tarnecka Krystyna

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali:

1.        Biernacki Stanisław

2.        Przybyszewska Mirosława

3.        Wiatr Bożena

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.        Amroziewicz Tadeusz – 21 głosów

2.        Tarnecka Krystyna – 18 głosów

W głosowaniu tajnym Sołtysem został wybrany Pan Amroziewicz Tadeusz  

 Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów :

1.        Biernacki Stanisław – 13 głosów

2.        Przybyszewska Mirosława – 31 głosów

3.        Wiatr Bożena – 19 głosów

 

W głosowaniu tajnym w skład rady sołeckiej zostali wybrani:

-          Pani Przybyszewska Mirosława jako zastępca przewodniczącego rady sołeckiej,

-          Pani Wiatr Bożena członek rady sołeckie,.

-         

 

Ad.4

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” z sołectwa Grochowalsk został

Pan Jankowski Marcin

 

Ad.5

Sytuacje gospodarczo-finansową w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą złożył Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski

 

Ad.6 Wolne wnioski

- Karolinko Ewa – zgłosiła wniosek w sprawie doposażenia remizy OSP w sprzęt gospodarstwa domowego.

Tadeusz Amroziewicz – sołtys – udzielił odpowiedzi iż w/w sprzęt jest zakupiony.

- Radzimska Stanisława – złożyła wniosek w sprawie modernizacji drogi Glewo – Mokre biegnącej przez Grochowalsk. Motywowała to tym że podczas opadów deszczów jest nie przejezdna.

- Sielski Bogdan – złożył wniosek w sprawie podorywania pasa drogowego.

- Tarnecka Krystyna – zapytała o możliwości budowy zbiorowej oczyszczalni dla wsi Grochowalsk.

 

 

Protokółował(a):                          Podpisy Komisji:                      Przewodniczący zebrania:

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-03 08:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1529
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-03 08:56

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4930242
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony