Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr III/15/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)   w związku z art. 8 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zmianami)


uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości „Glewo-Mokre”   w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo-Mokre”.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone na zebraniu wiejskim
we wsi Glewo-Mokre w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 2

1. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 określa załącznik
     Nr 1 do uchwały.

2. Wzór karty konsultacyjnej do przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik Nr 2
      do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Załącznik Nr 1
                        do uchwały Nr III/15/10
                        Rady Miejskiej w Dobrzyniu
                        nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy miejscowości

§ 1. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców poprzez przeprowadzenie głosowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy wsi „Mokre” na urzędową nazwę „Glewo-Mokre”?

§ 2. Udzielenie odpowiedzi zawartej w § 1 nastąpi w formie umożliwiającej wypowiedzenie się: „ za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Glewo-Mokre, którzy ukończyli 18 lat (posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, wpisani do stałego rejestru wyborców).

§ 4. Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanych przez komórkę ewidencji ludności list uprawnionych do udziału w konsultacjach. Na każdym arkuszu listy zostanie umieszczone pytanie dotyczące przedmiotu konsultacji.

§ 5. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażą swoją opinię przez postawienie znaku „x” na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” w obecności członków komisji.

§ 6. Osoby pominięte na listach mogą wziąć udział w konsultacjach, jeżeli udokumentują stałe zameldowanie na danym obszarze.

§ 7. Konsultacje przeprowadzi 3 – osobowa komisja, powołana przez Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 8. Komisja, o której mowa w § 7, sporządzi protokół z zebrania zawierający następujące dane:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin konsultacji;

3) ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji;

4) liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacji;

5) liczbę osób opowiadających się „za”, „przeciw” lub „wstrzymujących się” od udzielenia odpowiedzi.

§ 9. Komisja przekaże dokumentację i zbiorcze wyniki z konsultacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

§ 10. Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewnia Burmistrz Miasta              i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr …………

Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

z dnia ………….

 

 

 

WZÓR KARTY KONSULTACYJNEJ

 

dla mieszkańców wsi Glewo-Mokre

 

 

……………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

 

……………………………………………………………….

(adres zamieszkania)

 

 

……………………………………………………………….

(PESEL)

 

Pytanie:

 

czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Mokre na nową urzędową nazwę miejscowości Glewo-Mokre?

 

□   - jestem „za”

□   - jestem „przeciw”

□   - „wstrzymuję się”

 

Pouczenie:

Proszę wstawić znak „x” w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi.

 

Uwaga:

Postawienie znaku „x” w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Nazwa miejscowości Glewo-Mokre funkcjonuje od ponad 30 lat.

Od kilkunastu lat sygnalizowane są zwłaszcza, przy sporządzaniu spisów, rozbieżności                 w nazewnictwie urzędowym miejscowości występującym w niżej wymienionych dokumentach:

-    wykaz urzędowych nazw miejscowości,

-          wykaz GUS z rejestru TERYT,

-          ewidencja ludności.

W wykazie urzędowych nazw miejscowości figuruje nazwa miejscowości „Mokre”,                     w wykazie GUS „Mokre”, w ewidencji ludności „Glewo-Mokre”.

Miejscowość Glewo-Mokre jest wsią położoną w południowo - zachodniej części gminy Dobrzyń nad Wisłą w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły.

Na terenie wsi zameldowanych jest na pobyt stały 96 osób.

Ewidencja gruntów wsi objętej wnioskiem nie jest ewidencją odrębną, wchodzi w skład ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Glewo. Na mapie ewidencyjnej oraz                       w rejestrach gruntów figuruje nazwa Glewo i do dnia dzisiejszego taka nazwa używana jest   w dokumentacji geodezyjnej, a co za tym idzie również nazwa o brzmieniu Glewo istnieje           w księgach wieczystych zakładanych dla nieruchomości położonych na obszarze tej wsi.

Glewo-Mokre to wieś z przewagą zabudowy zagrodowej i mieszkańców prowadzących gospodarstwa rolne. Zmiana używanej nazwy Glewo-Mokre na Mokre wiązałaby się                    z koniecznością indywidualnego dokonania zmian w bazie ewidencji producentów rolnych, siedzib stad, dowodach osobistych, prawach jazdy, dokumentach działalności gospodarczej itp. 

W związku z zaistniałymi rozbieżnościami w nazwie miejscowości i koniecznością jej ujednolicenia istnieje potrzeba podjęcia procedury zmierzającej do usankcjonowania  funkcjonującej nazwy miejscowości, a więc zmiany z Mokrego na Glewo-Mokre.       

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjologicznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zmianami) urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu rada gminy przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody.             W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Sporządziła : Zofia Jóźwiak

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 13:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1186
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 10:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166547
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony