Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXII/02


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 29 marca 2002 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie czternastej trzydzieści.

Otwierając obrady dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Bogusław Żuchowski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem. W obradach uczestniczyło 20 radnych oraz 17 gości zaproszonych.
( listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 1 i nr 2 )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do proponowanego porządku obrad. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokółu dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej, żadnych uwag nie wniesiono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego protokół został przyjęty jednogłośnie - głosowało 20 radnych.
Na wniosek Przewodniczącego Rady powołana została Komisja uchwał i wniosków w składzie :
- radny Dobieszewski Ryszard,
- radny Gembicki Wacław,
- radny Habasiński Krzysztof.

Porządek obrad :

1. Sprawy proceduralne.
2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesyjny.
4. Dyskusja nad projektem założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz uchwalenie tego planu.
5. Informacja Rewiru Dzielnicowych w Dobrzyniu n. Wisłą KPP w Lipnie o stanie realizacji zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą, dyskusja oraz zapoznanie z planem realizacyjnym na rok 2002 do Programu „ Bezpieczne Miasto i Gmina „.
6. Sprawozdanie z działalności gminnej komisji RPA oraz realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2001.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchwalenia gminnego programu RPA na rok 2002,
b) ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych w szkołach,
c) ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zespole Obsługi Szkół,
d) zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu miasta i gminy Dobrzyn n. Wisłą,
e) zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
f) zmian budżetu gminy na rok 2002,
g) zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach i ponad gimnazjalnych.
8. Przyjęcie Stanowiska w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów o uchylenie Rozporządzenia z dnia 09 października 2001 roku dotyczącego opłat za korzystanie ze środowiska.
9. Składanie wniosków.
10. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej udzielił Wiesław Kaptur - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.
Do udzielonych odpowiedzi radni nie wnieśli żadnych uwag.
( pisemna treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załączniki nr 3 i nr 4 )

do punktu 3

Informację o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesyjny złożył inż. Czesław Bender - Przewodniczący Zarządu.
Radni przyjęli przedłożoną informację bez żadnych uwag.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )

do punktu 4

Dyrektor Firmy Energetycznej „ Projektowanie i Doradztwo „ Oddział w Toruniu – Pan Bielecki Tadeusz omówił opracowany przez niego projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. Omawiając przedmiotowy projekt, mówca wskazał na istotne elementy : podstawy prawne na których bazował, stan istniejący zasilania energetycznego na terenie naszej gminy, a następnie założenia docelowe.
Po omówieniu projektu – Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad przedstawionym dokumentem.
Radny Żurawski Jerzy w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że sieć energetyczna na terenie naszej gminy była zakładana bardzo dawno, a transformatory są małej mocy, stąd bardzo często w gospodarstwach trzeba nocą korzystać ze sprzętu napędzanym energią elektryczną.
Dyrektor wyjaśnił, że energia elektryczna jest coraz droższa, stąd zakłady energetyczne nie notują zapotrzebowania na dodatkową moc, a ponadto nawet na nowych liniach energetycznych nie zakłada się maksymalnej mocy. W praktyce mogą zdarzać się spadki napięcia, jeżeli będzie to bardzo uciążliwe należy zgłaszać te fakty do Zakładu Energetycznego. Mówca podkreślił, że generalnie sytuacja w dostawie energii znacznie się poprawiła, poinformował również, że w przypadku wymiany lub budowy nowej linii odbiorca płaci 1)4 kosztów, zaś 3)4 ponosi inwestor.
Radny Lewandowski Dariusz zwrócił się z zapytaniem czy słusznie postąpił Zakład Energetyczny w Rypinie, nakazując poniesienie kosztów budowy transformatora, kiedy on w roku 1996 zwrócił się do tegoż Zakładu o wymianę linii. Dyrektor wyjaśnił, że przepisy radykalnie zmieniły się na korzyść odbiorcy i to Zakład Energetyczny musi zrobić za własne pieniądze.
Po wyczerpaniu się głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
( Uchwała Nr 22)172)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – zał. nr 6 )

do punktu 5

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Dobrzyniu n. Wisłą KPP w Lipnie – aspirant sztabowy Sławomir Kwiatkowski przedstawił Sprawozdanie o stanie realizacji zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.
( Informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 7 )
W uzupełnieniu do pisemnego Sprawozdania Kierownik Rewiru Dzielnicowych poinformował, że po wprowadzonej reformie w Policji zmieniły się struktury organizacyjne, dwóch policjantów wykonuje czynności służbowe w KPP w Lipnie, natomiast w Dobrzyniu pozostaje tylko obsada trzy osobowa. Od sierpnia 2001 roku jest wakujące miejsce dla dzielnicowego, jest chętny z 5 letnim stażem w Policji i zamieszkuje na stałe na naszym terenie, ale napotyka na trudności związane z przeniesieniem, przed miesiącem złożył trzeci Raport i oczekuje na finał załatwienia. W związku z tym Kierownik Rewiru zwrócił się do Rady o pomoc w obsadzeniu wakującego miejsca poprzez wystosowanie petycji do Komendanta KPP Warszawa-Zachód za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Zwrócił się również z Apelem o ścisłą współpracę z Policją, bądźmy wszyscy czujni, ponieważ przestępstwa wciąż wzrastają i praktycznie wszyscy czujemy się zagrożeni.
Bartoszewski Ryszard – Inspektor d)s Kultury, Strategii i Promocji Gminy zapoznał z treścią Uchwały Nr 75)02 Zarządu Miasta i Gminy w sprawie przyjęcia planu realizacyjnego Programu „ Bezpieczne Miasto i Gmina „ oraz z planem stanowiącym załącznik do tej uchwały.
( uchwała Nr 75)02 oraz plan w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )
Ryczkowski Grzegorz - Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji i Dyscyplinarno – Porządkowej R. M. nawiązał do wypowiedzi Kierownika Rewiru Dzielnicowych w kwestii obsadzenia wakującego miejsca w Rewirze i poinformował, że Komisja na swoich obradach w dniu 18 marca 2002 roku również analizowała tą kwestię, wypracowując wniosek o podjęcie działań przez Radę Miejską na rzecz pomocy w przeniesieniu zainteresowanego policjanta.

( Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę )

Po przerwie wznowiono obrady

od punktu 6.

Sprawozdanie z działalności gminnej Komisji RPA za rok 2001 oraz z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożył Edmund Ryczkowski - Zastępca Przewodniczącego GK RPA.
(sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 9)

Rada jednogłośnie przyjęła przedstawione przez Pana Ryczkowskiego Edmunda sprawozdania nie wnosząc żadnych uwag.

do punktu 7 p – punkt „a”

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów oraz przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002. Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szczegółowo omówił załączniki do projektu uchwały.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych ( radny Dobieszewski Ryszard chwilowo opuścił salę obrad ).
( uchwała nr 22)173)02 oraz uchwała nr 22)173 a )02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 7 p- punkt „b”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach omówił dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Grzegorz Mazurek.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 18 radnych ( salę obrad chwilowo opuści radni Zych Grzegorz i Dobieszewski Ryszard ).
( uchwała Nr 22)174)02 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 11 ).

do punktu 7 p- punkt „c”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników „ZOS” w Dobrzyniu n. Wisłą omówił dyrektor Zespołu Obsługi Szkół - Grzegorz Mazurek.

Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 18 radnych ( nadal na sali obrad brak było dwóch radnych )
( uchwała nr 22)175)02 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik 12 )

do punktu 7 p – punkt „d”

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą przedstawił dyrektor Zespołu Obsługi Szkół - Grzegorz Mazurek, jednocześnie omówił bardzo szczegółowo Regulamin przyznawania stypendiów stanowiącym załącznik do uchwały.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 19 radnych ( chwilowo salę obrad opuścił radny Żurawski Jerzy)
( uchwała nr 22)176)02 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 13 )

do punktu 7 p – punkt „e”

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej przedstawił Przewodniczący Rady. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy - Wiesław Kaptur, który wyjaśnił, że w dokumencie „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą” zapisana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jako proces ciągły, średnio w roku 10 sztuk, już na dzień dzisiejszy jest 16 chętnych. Następnie poinformował, że Zarząd Miasta i Gminy podjął decyzję o wysokości partycypacji w kosztach budowy ze strony rolnika. Koszt takiej oczyszczalni oscyluje w granicach 8.000 złotych z tego 2.000 zł rolnik, zaś 6.000 zł budżet gminy i stąd projekt uchwały o zaciągnięciu pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Radny Żuchowski Bogusław wyraził swój pogląd w kwestii wysokości udziału środków własnych ze strony rolnika, mianowicie przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu n. Wisłą, udział środków własnych ze strony zainteresowanych wynosił tylko 600 złotych, stąd jego zdaniem przy budowie oczyszczalni przydomowych udział środków własnych powinien maksymalnie wynosić 1.000 złotych. Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została
Podjęta 17 głosami „za” przy 1 wstrzymującym – głosowało 18 radnych ( dwóch radnych opuściło chwilowo salę obrad – Ryczkowski Grzegorz i Habasiński Krzysztof )
( uchwała nr 22)177)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – zał. nr 14 )

do punktu 7 p – punkt „f”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002 omówiła Skarbnik Miasta i Gminy - Witkowska Celina. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 17 radnych. ( trzech radnych opuściło chwilowo salę obrad – Jaskólski Lech, Habasiński Krzysztof i Ryczkowski Grzegorz.

( uchwała nr 22)178)02 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 15 )

do punktu 7 p – punkt „ g „

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych ( gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych ) oraz zasad zwrotu wydatków przedstawił dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Mazurek Grzegorz. Dodatkowych wyjaśnień w sprawie ustalania kryteriów udzieliła Anna Wiatrowska - pracownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 17 radnych ( nadal nieobecni byli radni : Jaskółski Lech, Habasiński Krzysztof i Ryczkowski Grzegorz ).

( uchwała nr 22)179)02 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16 ).

do punktu 8

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią Apelu Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 09 stycznia 2002 roku, z którym zwraca się do wszystkich Rad Gmin w Polsce o podjęcie stanowisk zawierających wystąpienie do Rady Ministrów o uchylenie Rozporządzenia z dnia 09 października 2001 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Burmistrz Miasta i Gminy – inż. Czesław Bender zapoznał radnych z wysokością opłat określonych w Dz. U. Nr 130 z 2001 roku poz. 1453.
Rada po zapoznaniu się jednogłośnie przyjęła Stanowisko wyrażające protest w związku z wprowadzeniem tegoż Rozporządzenia Rady Ministrów.

( Stanowisko Rady w załączeniu do niniejszego protokółu jako zał. nr 17 )

do punktu 9

Radny Kęsicki Roman złożył wniosek o demontaż słupów telefonicznych w Strachoniu, które od dawna przeszkadzają przy prowadzeniu zabiegów uprawowych i agrotechnicznych na polach rolników.

Radny Lewandowski Dariusz złożył cztery wnioski : 1) o ustalenie terminu wyjazdu do gminy Łąck w pow. płockim i Kikół w pow. lipnowskim, celem zapoznania się ze stosowanymi w tamtejszych gminach praktyk w zakresie gospodarki wodno ściekowej, a następnie rozważyć możliwość zastosowania ich w naszej gminie, co w konsekwencji doprowadzi do zerwania umów na dzierżawę wodociągów, 2) o zabezpieczenie środków finansowych na odbudowę rowu melioracyjnego w miejscowości Mokowo, 3) wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg o dokonanie remontu drogi powiatowej na odcinku Kochoń – Wylazłowo. Droga ta jest w bardzo złym stanie, szczególnie uwidoczniło się po okresie zimowym, 4) wykonać doraźny remont drogi gminnej na odcinku Wierzniczka - Kochoń.

Radny Kembłowski Marek złożył wniosek o dokonanie nasadzeń krzewów żywopłotowych na długości ca 200 m. b . w Parku Miejskim w Dobrzyniu nad Wisłą.

Radny Żuchowski Bogusław złożył wniosek o odbudowę rowu w pasie drogowym w Szpiegowie na wysokości posesji p. Wichrowskiej oraz zabudować przepust na wjazd do tej posesji.

do punktu 10

Radny Żurawski Jerzy poprosił o zapoznanie z treścią ustaleń co do dalszego funkcjonowania targowiska w Dobrzyniu n. Wisłą po dokonaniu wizji lokalnej przez Komisję wyznaczoną przez Zarząd Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że on także brał udział w tej Komisji, która ustaliła : wstrzymać ruch pojazdami mechanicznymi ul. Plac Wolności w dni targowe, aby handel mógł być prowadzony bez zakłóceń, dokonać oznakowania miejsc na targowisku, opłatę targową pobierać w zależności od ilości zajmowanych miejsc handlowych. Ostateczną decyzję jednak niech podejmie Zarząd Miasta i Gminy.

Radny Dobieszewski Ryszard zapytał na jakim etapie jest sprawa przekazania II etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu n. Wisłą.
Wyjaśnień udzielił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Wiesław Kaptur, który bezpośrednio pilotuje ten temat. W dniu 19 marca b. r . było spotkanie Komisji w skład, której weszli : Inspektor nadzoru tej inwestycji, Inspektor d)s elektrycznych, eksploatujący kanalizację, Kierownik budowy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy. Komisja stwierdziła występujące braki w dokumentacji, ustaliła usterki i określiła terminy ich usunięcia. Eksploatujący kanalizację sanitarną i deszczową wyraził swoje stanowisko, że przejęcia dokona dopiero po usunięciu wszystkich usterek i komisyjnym dokonaniu rozruchu przepompowni.
Bylicki Ludomir - Członek Komisji R. M. zapytał, czy zapadły decyzje w sprawie urządzenia gminnego targowiska, zdaniem pytającego jest to sprawa newralgiczna nie cierpiąca zwłoki, bo oprócz ogromnych niedogodności dla handlujących z terenu naszej gminy, jest to wątpliwa wizytówka, wywołująca negatywne reperkusje wśród osób spoza terenu naszej gminy.
Wyjaśnień udzielił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy - Wiesław Kaptur, informując, że problem ten niejednokrotnie był tematem posiedzenia Zarządu, sfinalizowanie tematu determinuje brak porozumienia z właścicielem gruntu pod targowisko, jednak nadal będą prowadzone negocjacje.

do punktu 11

Kończąc obrady dwudziestej drugiej Sesji Rady – Przewodniczący Rady złożył życzenia Świąteczne z okazji Wielkiej Nocy oraz podziękował wszystkim za udział w obradach Sesji.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-05 11:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-04-05 12:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1836
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-04-05 12:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224623
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony