Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR IV/27/03
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 marca 2003 rokuw sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.


Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
(Dz. U. z 1982 roku Nr 36 poz. 230 ze zmianami)

uchwala się, co następuje :

§ 1
Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003 wg załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.
§ 3
Traci moc uchwała nr 22/173a/02 z dnia 29 marca 2002 roku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/27/03
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 26 marca 2003 roku.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2003


Diagnoza stanu problemów alkoholowych w gminie Dobrzyń nad Wisłą


Jak wynika z informacji Kierownika Posterunku Policji w roku 2002 zanotowano 64 interwencje domowe w związku z nadużyciem alkoholu. Przeprowadzonych zostało 18 interwencji z powodu zakłóceń spokoju
przez nietrzeźwych w miejscach publicznych. Zatrzymano 21 pijanych uczestników ruchu drogowego. Odnotowano 10 przestępstw kryminalnych, które miały związek ze spożyciem alkoholu.
Ze złożonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informacji wynika, że wśród 646 rodzin korzystających z pomocy społecznej 57
to rodziny, których ubóstwo w głównej mierze spowodowane jest
alkoholizmem. Istniejący problem nadużywania alkoholu utrzymuje się na porównywalnym z rokiem ubiegłym poziomie, ciągle jednak z tendencją zwyżkową od kilku lat. W związku z tym Rada Gminy wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uznając za konieczne podejmowanie działań zmierzających do obniżenia stopnia spożycia alkoholu i niwelowania jego skutków, opracowała program działania, którego realizacja polegała będzie na:

I. W zakresie profilaktyki

1. Prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przez:

- organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych przez profesjonalnie przygotowanych do tego celu realizatorów;
- przeprowadzanie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach szkolnych programów opracowanych i realizowanych przez nauczycieli - wychowawców;

- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów szkolnych głównie kaset video i broszur o tematyce nawiązującej do opracowanych programów;

- zakup plakatów, ulotek i broszur informujących o negatywnych skutkach picia alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków oraz groźbie uzależnienia się od nich;

- współfinansowanie bieżącej działalności świetlicy wychowawczej
i środowiskowej przy Klubie "Żak";

- finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pedagogów - wychowawców w zakresie profilaktyki i edukacji wśród dzieci
i młodzieży dotyczących zagrożenia patologią.

2. Wspieraniu działań profilaktycznych głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej pokazujących zdrowy styl życia jako alternatywę w wyborze właściwego kierunku życia bez uzależnień przez:

- dofinansowanie koloni letnich, obozów i biwaków wypoczynkowych propagujących zdrowy styl życia, organizowanych dla ogółu młodzieży;

- finansowanie koloni letnich nad morzem i zimowisk w górach dla dzieci
z rodzin zagrożonych patologią,

- dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych i innych uroczystości lokalnych, podczas których preferowany będzie zdrowy styl życia bez uzależnień.

3. Tworzeniu dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu, rekreacji
i wypoczynku przez:

- finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków
do wykorzystania własnych walorów gminy, jakie stwarzają zalew
i jezioro w Chalinie, jako bazy dla rozwoju żeglarstwa, sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku;
- dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na pływalnie w okresie jesienno - zimowym;

- finansowanie ćwiczeń logopedycznych i korekcyjnej gimnastyki skrzywień prowadzonych z młodzieżą szkolną;

- wsparcie klubów sportowych i organizacji młodzieżowych
w formie zakupu sprzętu umożliwiającego ich funkcjonowanie,
do których przynależność motywuje do powstrzymania się od picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków.

II. W zakresie terapii - leczenia

1. Zwiększeniu dostępności leczenia choroby alkoholowej przez:

- bieżącą współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Oddziałem Psychiatrycznym Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lipnie w zakresie badań w celu podjęcia terapii odwykowej osób uzależnionych;

- wzmożoną działalność Komisji w orzekaniu o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu, głównie w wypadkach gdy alkoholizm jest przyczyną ubóstwa rodziny uzależnionego;

- pokrywania kosztów dojazdu na badania i leczenie odwykowe oraz zakup leków.

2. Udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie przez:

- funkcjonowanie przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktu informacyjnego udzielającego ofiarom przemocy oraz ubóstwa wynikającego z uzależnienia pomocy w wyegzekwowaniu możliwości leczenia osoby uzależnionej;
- współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy dzieciom
z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu i ubóstwem;

- współfinansowanie działalności izb zatrzymań i wytrzeźwień dla osób
po upojeniu alkoholowym zagrażającym otoczeniu i własnym rodzinom.

3. Postanowienia końcowe

1. Za udział w posiedzeniu członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje dieta w wysokości 80,00 złotych.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 10:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2240
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 10:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169803
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony