Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XV/91/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 maja 2012 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

I w uchwale Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzynia nad Wisła z dnia 24 stycznia 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.3.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.7.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lutego 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.13.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2012 roku

- w uchwała nr XV/82/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.16.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.21.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.23.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 maja 2012 roku

 

§ 2

 

1.      Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 25.461.841,00 zł zastępuje się  kwotą 26.189.359,00zł

-  dochody bieżące w kwocie 25.227.200,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  962.159,00 zł.

2.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.698.424,00 zł . 

 

§3

 

1.      Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 25.691.841,00 zł zastępuje się kwotą 25.063.453,00 zł

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)      wydatki bieżące w wysokości 24.770.853,00 zł, w tym na: 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          12.718.256,00 zł,

b)      dotacje  - załącznik nr 3                                                               697.032,00 zł,

c)      wydatki na obsługę długu                                                            438.764,00 zł,

2)      wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości                                               292.60,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.698.424,00 zł . 

 

§ 4

 

Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.125.906,00 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

 

§ 5

 

Przychody budżetu w wysokości 170.049,00 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu w wysokości 1.295.955,00 zł

- Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.008.035,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów – 287.920,00 zł

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.

 

§ 6

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 870.049,00 zł, w tym na :

a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

b)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 170.049,00 zł.

 

§ 7

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 870.049,00 zł, w tym na:

a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

b)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 170.049,00 zł.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Dochody

 

Zmniejszenie  - 483.189,00 zł:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 98.672,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t – 384.517,00 zł

Zwiększenie – 1.210.707,00 zł:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania – 130.000,00 zł z tego : 100.000,00 zł – sprzedaż kotłowni osiedlowej ; 30.000,00 zł – sprzedaż działek

- Wniesienie prowizji PZU za ubezpieczenie uczniów w szkołach : P.G. w Chalinie 788,00 zł; Sz. P. w Chalinie 2.398,00 zł; P.G. w Krojczynie 1.210,00 zł – łącznie 4.396,00zł

- Wniesienie opłat rodziców za korzystanie z usług Przedszkola Samorządowego – 3.600,00 zł

- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 205.952,00 zł

- Dotacja z W F O Ś i G W z Torunia na utylizację azbestu na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą – 64.600,00 zł

-Zwrot dotacji na 2011 rok: Budowa „Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa” – 802.159,00 zł

 

Wydatki

 

Zmniejszenie

 

- Dotacja przedmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” w Dobrzyniu nad Wisłą z przeznaczeniem na konserwację i naprawę urządzeń melioracyjnych wodnych – 40.000,00 zł (pozostaje 10.000,00 zł)

- Rezygnacja z inwestycji „Opracowanie koncepcji budowy nowych oczyszczalni ścieków w całej gminie” – 25.000,00 zł

- Rezygnacja z inwestycji „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kisielewo” – 100.000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków bieżących ADM – 20.000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków bieżących administracji – 58.013,00 zł

- Zmniejszenie wydatków bieżących w oświacie – 141.992,00 zł

- Zmniejszenie inwestycji „Zakup pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Krojczynie” – 80.000,00 zł (pozostaje 5.000,00 zł)

- Zmniejszenie planowanego wkładu własnego w wysokości 20% na zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych z dotacji Wojewody – 60.859,00 zł

- Zmniejszenie wydatków bieżących w świetlicach szkolnych – 1.072,00 zł

- Zmniejszenie inwestycji „Budowa studni głębinowej wraz z obudową i instalacją pompową oraz włączeniem do istniejącego wodociągu publicznego w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą – 230.000,00 zł (pozostaje 70.000,00 zł)

- Zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne 50.000,00 zł

- Rezygnacja z inwestycji „Oświetlenie solarowe” – 40.000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków bieżących w D C S i T – 60.000,00 zł

 

Zwiększenie – 278.548,00 zł

 

- Prowizja PZU za ubezpieczenie uczniów w szkołach:

P.G. w Chalinie 788,00 zł – z przeznaczeniem na Zieloną Szkołę; Sz. P. w Chalinie 2.398,00 zł – z przeznaczeniem na wycieczkę do Trójmiasta; P.G. w Krojczynie 1.210,00 zł – z przeznaczeniem na usługi transportowe  - łącznie kwota 4.396,00 zł

- Opłaty rodziców za korzystanie z usług Przedszkola Samorządowego – 3.600,00 zł – z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedszkola

-Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 205.952,00 zł

- Utylizację azbestu na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą – 64.000,00 zł

 

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-21 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1046
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-24 14:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211679
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony