Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                Uchwała Nr XII/80/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a,  173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku ze zmianami).

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 19.264.171,00 zł, z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 19.077.001,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  187.170,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 4.502.050,00 zł  zgodnie                 z załącznikiem Nr 3.

                                                          § 2

 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 21.575.256,00 zł, zgodnie               

      z  załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości 18.186.165,00 zł, w tym na: 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                  8.955.218,00 zł,

b)        dotacje                                                                                                          374.869,00 zł,

c)       wydatki na obsługę długu                                                                                                          35.000,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości – załącznik Nr 4                          3.389.091,00 zł.

 

3.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008‑2010 , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

                                  

4.     Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.502.050,00 zł zgodnie z załącznikiem  Nr 3;

 

 

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki                     i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4

                                                                      

1. Deficyt budżetu w kwocie 2.311.085,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 225.020 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW .

3. Przychody – 2.536.105,00 zł i rozchody – 225.020,00 zł budżetu określa załącznik Nr 6.

 

§ 5

Tworzy się rezerwy:                                                               

1)      celową w wysokości - 84.064,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 84.064,00 zł,

2)       ogólną w wysokości  - 12.000,00 zł.

 

§ 6

Dotacje przekazywane podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 74.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.                                   

 

§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków:

1)      rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 272.147,00 zł, wydatki w wysokości 272.147,00 zł,            zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

 

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody 30.000,00 zł;

2)      wydatki 30.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

 

 

 

 

 

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 2.511.085,00 zł

z tego na:

1)      finansowanie planowanego deficytu budżetu      2.311.085,00 zł

2)      finansowanie przejściowego deficytu – 200.000,00 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;

2)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;

2)       dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (za wyjątkiem zwiększeń dotacji podmiotowych,  oraz zmian w planie wydatków majątkowych),

3)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  

      bank prowadzący obsługę budżetu.

4)       zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2009 jest      niezbędny dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

 

§ 12

 

Ustala się kwotę 200.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 10  i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

§ 14

 

Załącza się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

 

§ 15

 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i II półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

 

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1606
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 11:25

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161230
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony