Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                                                                    

UCHWAŁA NR XVI/62/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie:  zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7

 

    Na podstawie art.12 §11-13 oraz art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.

-Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 W załączniku do Uchwały Nr XX/109/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obwodów głosowania w obwodzie głosowania Nr 7 w rubryce określającej siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu wyrazów „Remiza OSP w Michałkowie” wyrazami „Świetlica w Kamienicy”

 

§ 2

 

Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

 

§ 3

 

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

 

§ 4

 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5

 

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego

-Rocznik: 2015

-Pozycja: 2176

-Data ogłoszenia: 3 lipca 2015

-jednolity identyfikator aktu: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2176/http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2176/

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 960
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-08 14:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156760
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony