Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr III/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

 

 

 

          Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej.  Zakończono o godzinie  trzynastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 4.

Otwierając obrady  trzeciej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 20 przewodniczących rad sołeckich.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z drugiej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian.

 

do punktu 2

 

Pani Celina Witkowska  - Skarbnik  omówiła projekt budżetu na rok 2007.

Projekt budżetu gminy na rok 2007 przyjmuje się w wysokości:

1.        dochody – 17.442.693,00 zł,

2.        wydatki – 20.852.693,00 zł.

W zakresie dochodów i wydatków obejmuje on:

-          Przychody i rozchody budżetowe,

-          Wykaz zadań inwestycyjnych,

-          Przychody i rozchody rachunku dochodów własnych,

-          Przychody i rozchody Gminnego Funduszu ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,

-          Plan dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej,

-          Informacja o stanie mienia komunalnego,

-          Prognoza długu na rok 2007 i lata następne,

-          Planowane spłaty zobowiązań.

Szczegółowo projekt budżetu będzie omawiany na komisjach, które zaczynają soje posiedzenia od 8 stycznia 2007 roku.

Pani skarbnik poprosiła o pytania   dotyczące projektu budżetu, ponieważ
w większości rada składa się nowych radnych, którzy muszą zapoznać się jeszcze  z jego konstrukcją. W związku z tym łatwiej będzie wyjaśniać pewne zagadnienia dotyczące projektu budżetu.

Jerzy Żurawski – radny. Jestem załamany budżetem na rok 2007. Uważam, że trzeba szukać oszczędności bo wizja tego budżetu jest nieciekawa.

Remigiusz Onka – radny. Na remont dróg jest zaplanowane 80.000 zł, chciałem zapytać co się na to składa.

Witkowska Celina – skarbnik. to jest tylko bieżące utrzymanie dróg.

Wojciech Reznerowicz – radny.  Z tego co wiem to został sprzedany blok
w Chalinie. Ogrzewanie jest wspólne ze szkołą. Jak to wygląda w rozliczeniu.

Celina Witkowska – Skarbnik. pobieramy czynsze. To jest wliczone w czynsz, który opłacają.

Tadeusz Pogorzelski – radny. Widzę, że budżet jest bardzo oszczędny
i chciałem zauważyć, że już chyba bardziej nie można oszczędzać.

 

do punktu 3 p-pkt „a”

 

Pan Ryszard Bartoszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Celem współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie jest budowanie partnerstwa między tymi jednostkami na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności. Współpraca Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi może przybierać następujące formy:

1)     wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, kierunków szczególności o:

a)        projekcie budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2007 rok
i zadań przewidzianych do realizacji na jego podstawie,

b)       o możliwościach uzyskania środków finansowych innych źródeł,

 

2)       konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisław dziedzinach dotyczących działalności statusowej organizacji,

3)       tworzenie w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych
o charakterze doradczym lub inicjatywnym złożonych z radnych
i przedstawicieli jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz organizacji pozarządowych dla działania, bądź podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego,

4)       umożliwienia organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością samorządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji w miarę występowania pustostanów potrzeb organizacji,

5)               kierowanie do pracy w organizacjach pozarządowych, wykonujących zadania publiczne powierzone lub wspierane, poborowych celem odbywania służby zastępczej

6)       promocji działalności organizacji pozarządowych, pozarządowych szczególności na stronach internetowych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w lokalnej prasie audycjach radiowych, publikacjach, tablicach informacyjnych,

7)       zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych udzielaniu dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje Urząd Miasta
i Gminy w Dobrzyń nad Wisłą.
                                                                                                                              

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami – za, przy 1 wstrzymującym.

( Uchwała Nr III/9/06 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu)

 

 

do punktu 3 p-pkt „b”

 

Pan Ryszard Bartoszewski omówił projekt uchwały  w sprawie zaopiniowania „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III”.

Tadeusz Pogorzelski – radny. Jeżeli jest taki wymóg prawny to musimy tym się zająć

Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta 14 głosami „za” przy 1 wstrzymującym.

(Uchwała Nr III/10/06 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

 

do punktu 4

 

Pan Wojciech Renerowicz – radny. Może nie powinienem mówić o tym w tym punkcie ale chciałem nawiązać do odpowiedzi Pani Skarbnik. ponieważ odpowiedź Pani była tak błyskawiczna jeśli chodzi o rozliczanie mieszkańców za ciepło sprzedanego bloku w Chalinie, że nie zdążyłem tego od razu przeanalizować. Uważam, że gmina nie powinna pobierać czynszu z bloku, który został już sprzedany. Jeżeli właścicielem jest kto inny to nie możemy brać czynszu ale tylko podatek.

Druga sprawa. Chciałem powiedzieć, że powiat nam przeszkadza. Każdy kto prowadzi podmiot gospodarczy i startuje do przetargu musi dostarczyć dwa zaświadczenia: z ZUS-u, że opłaca składki i z urzędu skarbowego, że nie zalega z podatkami. Podatnicy mnie poprosili żeby zgłosił ten problem bo to jest tragiczne. Jeden dzień trzeba jechać i złożyć, następnego dnia jechać żeby odebrać. Urząd skarbowy wymyślił od 1 stycznia, że nie sprzedają znaków skarbowych i nie pobiera opłat informując, że opłata w kwocie 25 zł za otrzymane zaświadczenie należy wpłacić w Urzędzie Miejskim w Lipnie. Ja bym się zgodził aby to opłacić w Starostwie. Z przepisów nie wynika to jasno gdzie należy dokonać wpłaty. Ja uważam Pani Skarbnik i zwracam się o pomoc aby tą opłatę dokonywać u nas i jechać dalej sprawy załatwiać.

Celina Witkowska – Skarbnik. Zrobiło się ogromne zamieszanie ze znakami skarbowymi. Ponieważ te znaki od 1 stycznia zostały zniesione. Ja nie czytałam jeszcze tego rozporządzenia bo sama mam problem i nie wiem jak to będzie
z opłatami skarbowymi. Każdy urząd opłatę skarbowa bierze dla siebie. To są dochody urzędu. Jeżeli ktoś łatwi sprawę w Lipnie to nikt nie wyrazi zgody na opłatę w Dobrzyniu bo dlaczego ma stracić swoje dochody. Na razie nie mogę nic obiecać bo nie znam jeszcze rozporządzenia i będziemy starali się to wyjaśnić.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków.

1.Radna Maria Pruchniewska złożyła wniosek w sprawie przedłużenia                                           parkingu przy ul. Robotniczej w Dobrzyniu nad Wisłą.

2.Radny Wojciech Reznerowicz złożył wniosek w sprawie oznaczenia „zebrą”     przejścia dla pieszych z ul. Sportowej na ul. Lipnowską.

3.Radny Wojciech Reznerowicz złożył wniosek w sprawie uruchomienia linii            Pol. Ex na trasie Warszawa-Toruń-Bydgoszcz z możliwością zatrzymywania się w Dobrzyniu.

4.Radny Krzysztof Pryciak złożył wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2007 na budowę drogi w Mokówku.

5.Radny Stanisław Bazan złożył wniosek w sprawie odmulenia stawu przy  Szkole Podstawowej w Płomianach.

6.Radny Stanisław Bazan złożył wniosek w sprawie zadbania o wysypisko śmieci w Płomianach /oznaczenie odpowiednimi tablicami aby zapobiec wylewaniu odpadów/.

7.Radny Wojciech Woźniak złożył wniosek w sprawie oznakowania samochodu          służbowego.


    do punktu 5

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ryszard Dobieszewski wręczył nominację
na Zastępcę Burmistrza panu Ryszardowi Bartoszewskiemu.

Następnie Przewodniczący złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym.

 

do punktu 6

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzeciej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady trzeciej Sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady                           
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-02-15 09:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1774
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-15 09:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162137
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony