Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/83/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2012

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019

 

Na podstawie art. 266, art. 227, art. 230 ust. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. Zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. Zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XIV/79/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały.

Zmiany polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019

 

            Na podstawie art. 230. Ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2019.

            Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. Zm. ). Z uwagi na to , że limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz umowy, których realizują w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wieloletnia prognoza została przygotowana na lata 2012-2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiązana jest z projektem uchwały budżetowej na2012 rok.

            Prognozowane dochody i wydatki w latach 2012-2019 opracowane zostały na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Natomiast przyjęte wartości na 2012 rok przedstawiają możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków. Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. Zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 Nr 106, poz. 675 z późn. Zm.) , która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

            Zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przy obliczeniu relacji dla roku poprzedzającego rok na który opracowano projekt budżetu czyli 2012 przyjęto dla roku 2011 planowane wielkości ujęte w sprawozdaniu na dzień 30.09.2011 rok i przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2011 rok.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 24.785.999,00 zł , z tego dochody bieżące 24.755.999,00 zł , dochody majątkowe 30.000,00 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych). Wydatki budżetu 25.015.999,00 zł, z tego wydatki bieżące 24.248.399,00 zł, wydatki majątkowe 767.600,00 zł.

            Planowany w 2012 roku deficyt budżetowy w wysokości 230.000,00 zł pokryty będzie pożyczką długoterminową z WFOŚiGW oraz innym kredytem długoterminowym.

            Poziom wydatków majątkowych w latach 2013 – 1019 wynika z przyjętego wariantu planu inwestycyjnego dostosowanego do poziomu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców, do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Miasta i Gminy. W najbliższych latach przewidywana jest poprawa jakości wody na terenie gminy (modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa studni głębinowych).

            Wypracowane nadwyżki w latach 2013 – 2019 przewidziane będą na spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

Umorzenie pożyczek w kwocie 269.794,00 zł przypada na lata:

2011 rok  – 44.819,00 zł

2012 rok – 146.520,00 zł

2013 rok – 78.455,00 zł

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-20 14:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 994
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-24 15:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156048
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony